Högsta domstolen. Sedan K. M:t d. 10 maj 1918 förordnat justitierådet Karl Johan Wilhelm Sjögren att fr. o. m. d. 1 sept. 1918 vara ordförande i lagberedningen, har K. M:t d. 23 aug. 1918 beviljat Sjögren avsked från justitierådsämbetet, räknat fr. o. m. d. 1 sept. 1918.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 23 aug. 1918
    dels förordnat, att presidenten Hjalmar Westring, sedan han fr. o. m. d. 1 sept. 1918 frånträtt ordförandeskapet i lagberedningen, fortfarande och till dess annorlunda varder förordnat skall, i den mån hans övriga ämbetsgöromål lämna honom tid därtill, deltaga i beredningens överläggningar rörande de allmänna grunderna för de lagförslag, beredningen har att utarbeta, även som vid utarbetade förslags granskning inom beredningen;
    dels på ansökan entledigat revisionssekreteraren Karl Edvard Tiselius fr.o. m. d. 1 sept. 1918 från det honom meddelade förordnandet att vara ledamot av lagberedningen, även som förordnat Tiselius att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av frågan om ny giftermålsbalk;
    dels ock förordnat assessorn i Svea hovrätt Arthur Lindhagen att fr. o. m.d. 1 sept. 1918 tills vidare vara ledamot av lagberedningen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 18 sept. 1918 till revisionssekreterare utnämnt konstituerade revisionssekreteraren, hovrättsrådet Sigurd Nyrén samt till konstituerad revisionssekreterare förordnat hovrättsrådet John Arthur Samuelson.

 

    Svea hovrätt. K. M:t har d. 13 sept. 1918 till assessorer i Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna Gunnar Olof Ramstedt och Thor Wilhelm Gabriel Sjöfors.

 

    Vattenrättsdomare. K. M:t har d. 18 sept. 1918 förordnat nedan nämnda personer att under fem år räknat från d. 1 jan. 1919 vara vattenrättsdomare:
    vid Söderbygdens vattendomstol häradshövdingen i Västernärkes domsaga greve Hugo Alexander Henning Hamilton;
    vid Västerbygdens vattendomstol häradshövdingen i Nordals, Sundals och Valbo härads domsaga Kristian Hugo von Sydow;
    vid Österbygdens vattendomstol häradshövdingen i Hedemora domsaga Karl Henrik Mauritz Högstedt;
    vid Mellanbygdens vattendomstol häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Carl Emanuel Bengtsson; och
    vid Norrbygdens vattendomstol hovrättsrådet i Göta hovrätt Johannes Natanael Gärde.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 30 aug. 1918 till vice häradshövdingar förordnat: vid Svea hovrätte. o. notarierna Gustaf Carl Adolf Alvin, Karl Fabian Appelberg och Ragnar Wilhelm Seldén samt vid Göta hovrätt e. o. notarierna Arvid Natanael Arbman och Johan Hjalmar Torell; samt
    d. 18 sept. 1918 till häradshövdingar utnämnt: i Lindes domsaga vice häradshövdingen Karl Gustaf Andersson samt i Gärds och Albo härads domsaga revisionssekreteraren Ivar Arthur Koch.

 

    Krigsrätterna. K. M:t har d. 13 sept. 1918 förordnat rådmannen vid rådhusrätten i Linköping Gabriel Abel Winberg att tills vidare vara auditör vid regementskrigsrätterna vid Första livgrenadjärregementet, Andra livgrenadjärregementet och Östgöta trängkår.