320 NOTISER.    Domsagokalendern. Ett mindre antal överblivna exemplar av den genom Sv. J. T:s försorg utgivna kalendern över rikets domsagor 1918 med åtföljande sportelstatistiska tabeller (se 3:e hft s. 172 och annons i detta häfte) säljes genom bokhandeln till ett pris av 2 kr.

 

 

 

 

 

LAGRÅDET

 

har nedan nämnda dagar år 1918 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag: Juni 14: Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk, lag om rätt till verk av bildande konst samt lag om rätt till fotografiska bilder. Föredragande dr Hj. Himmelstrand. 

Sept. 23: Förslag till lag om ändrad lydelse av 60 § i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragandedr M. Fehr.

» 27: Förslag till lag om ändringar i och tillägg till lagen d. 10 juli 1899 om skydd för vissa mönster och modeller. Föredragande byrådirektören Axel Hasselrot.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagenm. m. Föredragande hovrättsrådet Holdo Edling.

 

 

 

NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. nr 586. Lag d. 1 juli 1918 om ändrad lydelse av 2, 4, 5 och 6 §§ i lagen d. 11 okt. 1907 ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension.
    Nr 588. K. skrivelse d. 20 juni 1918 ang. handläggning av vissa mål inom Svegs tingslag vid urtima ting.
    Nr 601—603. Regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen med däri antagna förändringar.
    Nr 605. K. skrivelse d. 6 juni 1918 ang. viss ändring i stadgan för magistraten och rådhusrätten i Malmö m. m.
    Nr 623. K. K. d. 26 juli 1918 innefattande tillägg till kungörelsen d. 13 juli 1917 med bestämmelser för vissa fall ang. mantalssättning eller därmed jämförlig åtgärd i anledning av ändring i administrativ indelning.
    Nr 633. K. K. d. 30 juli 1918 om antalet vattendomstolar i riket och deras domsområden.
    Nr 639. K. F. d. 1 juli 1918 ang. handel med alkoholhaltiga apoteksvaror m. m.
    Nr 643. K. K. d. 26 juli 1918 med föreskrifter rörande utredning i ärende. varom stadgas i lagen d. 28 juni 1918 om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom.
    Nr 645. K. K. d. 2 aug. 1918 ang. nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m. m.
    Nr 666. K. skrivelse d. 9 aug. 1918 ang. förordnande för borgmästaren i Mariestad att vara överexekutor i staden.
    Nr 674. K. K. d. 16 aug. 1918 om ändrad lydelse av §§ 18 och 32 i förordningen d. 13 juni 1908 ang. jordregister (jfr nr 675).
    Nr 685, 686. K. K. d. 23 aug. 1918 ang. ordningen för fastighetsregistreringen beträffande vissa samhällen inom Uppsala och Norrbottens län.
    Nr 709. K. K. d. 30 aug. 1918 om val av vattenrättsnämndemän.