UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1918 hft 1—5 innehåller: R. Hermansson, Kyrkolagens stadgande om barns religiösa uppfostran (s. 1—6); O. Hj. Granfelt, Från diskussionen över professor J. C. W. THYRÉNS strafflagsförslag, allmänna delen (s. 111—130); Densamme, Anm. av E. KALLENBERG: Svensk Civilprocessrätt I (s. 131—137); Sättet att anföra rättskällor, prejudikat och vetenskapliga arbeten (s. 195—211); Alarik Hernberg, Om förvärvsbolagens rättspersonlighet (s. 212—248); Juridiska föreningens årsmöte den 18 dec. 1917, dess förhandlingar år 1916 och 1917 samt diskussionsprogram för år 1918; Rättsfall; Finlands juridiska litteratur 1916.
    Tidsskrift for Retsvidenskab 1918 hft 1: Viggo Bentzon, Carl Goos (s. 1—27); Wilhelm Sjögren, Om domskäl i tvistemål (s. 28—77); V. Schau, Meddelelser fra den danske Højesterets Praxis (s. 78—109); Oversigt over de nordiske Landes Lovgivning i 1917 (s. 110—197); O. Hj. Granfelt, Finlands lagstiftning 1917 (s. 198—217); Oversigt over fremmed Lovgivning i 1916 (s. 218—232).
    Norsk Retstidende 1918 nr 26—43 innehåller förutom domsreferat bl. a. : Arne Vogt: Norsk lovgivning i 1918 (s. 593—612); Bredo Morgenstierne: Betænkning over de fiskeeksporterende firmaers ret til skadeserstatning for tapforvoldt ved kgl. resolution av 18 august 1916 indeholdende forbud mot utførsel av fiskevarer (s. 625—636).
    Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling, 1918 nr 23—45: Egmont Andersen, Virkningerne af Parternes Udeblivelse efter Retsplejeloven (s. 177—88, jfr s. 199—200, 223); Henry Ussing, Aarsagsforbindelse som Ansvarsbetingelse (s. 188—192, jfr s. 203—4, 237—9); P. A. Andersen, Nogle Bemærkninger om Maksimalprisbestemmelsers Indvirkning paa Kontrakter (s. 193—199); Erik Brüel, Om Erstatningsansvar for Skade forvoldt af Luftfartøjer (s. 200—203); Henry Ussing, Anm. av FREDRIK STANG: Skade voldt av flere (s.205—7); Aage Funder, Om Forslaget til Dansk-Islandsk Forbundslov (s. 209—222); Victor Pürschel, Dommere og Dommerfuldmægtige, deres Kaar, Uddannelse og Avancement (s. 225—234, 241—245, jfr s. 285—287, 303); KnudJarner, Anm. av H. MUNCH-PETERSEN: Den danske Retspleje II (s. 260—264);Vinding Kruse, Den danske Lov om Aktieselskaber af 29. September 1917 (s. 265—284); George K. Schiørring, Afstandsfragt og Ballastrejse (s. 289—302).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1918 hft 3—4: Viktor Almquist, Några ord om den nuvarande ungdomsbrottsligheten i Sverige (s. 161—172); Carl Torp, Straf og andre Retsfølgcr af den strafbare Handling (s. 173—194); Forarbejdertil den nye danske Straffelov: Kap. 14. Falsk Forklaring (s. 195—209); Kap. 19. Tiggeri, Løsgængeri og skadelig Erhvervsvirksomhed (s. 210—228); Kap. 20 og 21. Forbrydelser i Familieforhold og Forbrydelser mod Kønssædeligheden (s. 276—291); Kap. 24. Freds- og Æreskrænkelser (s. 292—314); Kap.16. Dokument falsk (s. 315—329); O. Haack, Anm. av FRANCIS HAGERUP: Inledning till studiet av straffrätt (s. 250—253): Per Augdahl, Strafansvar utenskyld (s. 261—275); O. Salomonsen, Anm. av FRANCIS HARBITZ: Lærebok i Retsmedicin (s. 340—342); Fængselsvæsen; Fra fremmede Tidsskrifter.
    Juridisk Tidsskrift, København, nr 6—11: C. Black, Ekstraordinær Hjælptil arbejdsløse under Krigen (s. 233—245, 281—293); P. Schou, Internationale Voldgiftskendelsers bindende Kraft II (s. 246—263); N. Cohn, Kommanditaktieselskaber (s. 294—306); H. B. Krenchel, Bemærkninger angaaende Aktieselskabslovens administrative Forstaaelse (s. 321—340); A. S. ØRSTEDS videnskabelige Virksomhed, efter Ørsteds haandskrevne Optegnelser (s. 341—360,391—410); Georg Cohn, Folkenes Forbund (s. 369—390).