Några siffror rörande arbets balansen i högsta domstolen. I första häftet av denna tidskrift för sistlidet år lämnades några upplysningar angående verkningarna av den nya fullföljdslagen under år 1916. Det framhölls därvid, att i fråga om hämmandet av tillflödet av mål till högsta domstolen de nya bestämmelserna fullt motsvarat förväntningarna. Antalet inkommande mål, som under åren 1910—1914 utgjort i årligt medeltal 1,643, därav 722 revisionsmål och 921 besvärsmål, hade sålunda under år 1916 nedgått till 904, därav 401 revisionsmål och 503 besvärsmål. De farhågor, som uttalades för att en minskning i denna omfattning icke vore att motse för framtiden utan att en ökning åter komme att inträda, hava hittills icke besannat sig. Tvärtom har under år 1917 antalet inkommande mål ytterligare nedgått och utgjorde endast 830, därav 370 revisionsmåloch 460 besvärsmål.1
    Beträffande antalet avgjorda mål har, såsom var att förutse, under år 1917 icke uppnåtts fullt så gynnsamt resultat som under år 1916,

 

1 I det uppgivna antalet inkommande mål under åren 1916 och 1917 äro inräknade de mål, i vilka dispensansökan bifallits, men icke de, i vilka sådanansökan avslagits. 

AKTUELLA SPÖRSMÅL. 37då arbetsprodukten var större än någonsin förut. Sedan genom den nya lagstiftningen de obetydligare målen blivit avskurna från fullföljd, kan man tydligen icke påräkna, att lika många mål per sessionsvecka skola medhinnas som förut. Hittills har dock föredragning av mål, som inkommit sedan de nya bestämmelserna blevo gällande, icke ägt rum i någon nämnvärd omfattning utom beträffande mål, som åtnjuta förtursrätt. Då tidigare inkommo en stor mängd förtursberättigade smärre besvärsmål, men efter de nya bestämmelsernas ikraftträdande antalet dylika mål starkt nedgått, har minskningen i arbetsprodukt hittills huvudsakligen visat sig i fråga om besvärsmålen. Antalet avgjorda revisionsmål har däremot under år 1917 varit större änunder föregående år med undantag av år 1916. Så var under år 1917 antalet givna domar 719 mot 759 under år 1916 och 615 iårligt medeltal under åren 1910 — 1915.
    Balansen, som under år 1916 minskades med nära 700 mål ellerfrån 2,638 till 1,945 mål, utgjorde vid 1917 års slut 1,320 mål och har således under året nedgått med 625 mål. Så låg balanssiffra har icke förekommit sedan år 1902.
    De balanserade målens antal vid utgången av ett vart av åren 1911 — 1917 framgår av följande tabell. 

 

balanserade
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
revisionsmål1 2631 4241 5171 6431 6691 299942
besvärsmål686862987975969646378
Summa1 9492 2862 5042 6182 6381 9451 320

 

    Vid tiden för den nya lagstiftningens ikraftträdande fingo de icke förtursberättigade målen i regel vänta på föredragning fulla tre år. Vid utgången av år 1915 hade nämligen praktiskt taget föredragning av de under år 1913 inkomna målen icke påbörjats. Ställningen hade vid 1917 års slut förändrats så, att då något över en tredjedel av de under år 1915 inkomna, icke förtursberättigade målen voro föredragna. Målens ålder vid föredragningen hade alltså nedgått med fullt ett tredjedels år. Under år 1918 torde man kunna vänta att ställningen skall betydligt förbättras. Av de vid år 1917 års slut balanserade målen utgjorde de under åren 1915 och 1916 inkomna tillhopa nära 900. Under år 1916 avgjordes av icke förtursberättigade mål omkring 1,025 och under år 1917 ungefär 975. Även om man antager, att under år 1918 arbetsprodukten kommer att ytterligare minskas, synes man dock kunna påräkna, att under detta år nästan alla de under åren 1915 och 1916 inkomna målen skola bliva föredragna och att således vid 1918 års slut den tid målen få vänta på föredragning skall vara nedbragt till omkring två år.
    Till upplysning om målens ålder vid föredragningen under de senare åren lämnas i följande tabell uppgift om, huru många av de

 

38 AKTUELLA SPÖRSMÅL.vid slutet av ett vart av åren 1911—1917 i balansen ingående mål, som inkommit för mera än två år tillbaka. 

 

över två år gamla1911191219131914191519161917
revisionsmål179282307504538466345
besvärsmål2980149232325261170
Summa208362456736863727515


    I fråga om huru lång tid som kan komma att åtgå för balansens avarbetande, är det ännu ej möjligt att göra någon säker beräkning. Den nedgång i antalet inkommande mål, som visat sig under år 1917, torde ej vara att bygga på, utan lärer man för framtiden få räkna med en alltjämt fortgående tillväxt av de inkommande målen. Såsom förut antytts, kommer otvivelaktigt antalet avgjorda mål att minskas, då de mål, som inkommit under det den äldre lagstiftningen gällde, blivit föredragna. För bedömande av hur stor denna minskning kan komma att bliva saknas ännu alla grunder. Med hänsyn till de goda resultat, som vunnits under de gångna två åren, synes man dock nu hava anledning hoppas, att balansen skall vara avarbetad inom några få år.
 

Edv. Petrén.