Norsk lovgivning i 1918. Som i tidligere oversigter forbigaaes her kriselovgivningen, og forövrig nævnes kun lover, som antages at ha nogen interesse for svenske jurister.
    Paa den offentlige rets omraade kan merkes den omordning avstatens revisionsvæsen, som i henhold til grundlovsbestemmelse av 7 december 1917, kundgjort 14 s. m., er foretat ved lov av 8 februar 1918. Tidligere har statens regnskapsrevision hört under et regjeringsdepartement, Revisionsdepartementet, som har revidert og decidert de underordnede myndigheters regnskaper (specialregnskaperne). De stortingsvalgte statsrevisorer har paa grundlag av statens hovedregnskaper kontrollert regjeringens og de enkelte departementersökonomiske dispositioner og avgit indstillinger til Odelstinget angaaende decision av hovedregnskaperne. Efter den nye ordning er Revisionsdepartementet ophævet, og det er paalagt Statsrevisionenogsaa at revidere og decidere specialregnskaperne. — Ved en lovav 15 februar 1918 om offentlige tjenestemænd er der git almindelige bestemmelser om ansættelse og avskedigelse av statens og kommunernes faste tjenestemænd, dog saaledes at loven ikke omfatterembedsmænd og heller ikke de i den höiere almenskole og folkeskolen ansatte lærere og lærinder, for hvis vedkommende skolelovenes bestemmelser vedblir at gjælde. Loven indeholder ogsaaregler om ferier og sykepermission, om erstatning for tjenesteulykker, om utbetaling av lön eller pension for en maaned efter tjenestemandens död, om disciplinærforseelser og om oprettelse av tjenestemandsutvalg til varetagelse av tjenestemændenes interesser.
    Vedkommende retsvæsenet merkes, at lovgivningsarbeidet med procesreformen er avsluttet med tre lover av 14 august 1918, denene om utdrag av ankesaker i Höiesteret, den anden om offentligeauktioner og licitationer, den tredje om rettergangsordningens ikrafttræden. Tiden for ikrafttrædelsen er sat til 1 januar 1923. — Paa dagsordenen staar nu en reform av den militœre retspleie, hvorunderder navnlig vil bli spörsmaal om at avskaffe den militære paatalemyndighet og de militære straffedomstoler for fredstid.
    Paa straffelovgivningens omraade er at nævne en lov av 9 mars 1918 om forandringer i loven om lösgjængeri, betleri og drukkenskap (jfr. Sv. J. T. 1916 s. 259). Arbeidsanvisning er opretholdt som betingelsefor straf for örkeslöshet, idet det er forutsat, at Socialdepartementet

 

380 AKTUELLA SPÖRSMÅL.skal opta til behandling spörsmaalet om hvad der kan gjöres for at lette arbeidsanvisningen. Som det hittil har været, staar nemlig bestemmelserne herom kun paa papiret. Lovens hoved bestemmelseom lösgjængeri er forandret saaledes, at den rammer enhver, som"hengir sig til örkeslöshet eller driver omkring under saadanneforhold, at der er grund til at anta, at han helt eller delvis skaffersig midlerne til sin livsförsel ved strafbare handlinger eller vedandres erhvervsmæssige utugt". Ved utvidelsen er der bl. a. tatsigte paa soutenörer, mens de prostituerte fremdeles kun vil rammes, hvis de driver sin trafik paa saadan maate, at de krænker den offentlige velanstændighet; jfr straffelovens § 378. Straffen forbetleri, som drives til sedvane eller paa offentlig sted eller fra hustil hus, er opretholdt. Drukkenskapsbestemmelserne er skjærpet.
    Av privatretslige lover er lov av 31 mai 1918 om indgaaelse ogoplösning av egteskap og lov av s. d. om avslutning av avtaler, omfuldmakt og om ugyldige viljeserklæringer utförlig behandlet av en svensk forfatter side 215 flg. — Ved en midlertidig lov av 22 mars 1918 om tillæg til lovene om erhvervelse av fast eiendom er, for at hindre utlændingers indtrængen, adgangen til at erhverve eiendomsret eller bruksret til fast eiendom av enhver art i de kommunerkongen bestemmer gjort avhængig av offentlig tilladelse. Efter en midlertidig lov av 14 august 1918, som avlöser en provisorisk anordning av 14 august 1917 og hvis öiemed er at hindre dannelseav större godser, kræves endvidere offentlig tilladelse til at erhver veeiendomsret til fast eiendom paa landet, forsaavidt den dyrkedemark overstiger et visst areal.
    Paa sociallovgivningens omraade merkes en lov av 15 februar 1918 om industrielt hjemmearbeide, hvorved forstaaes alt arbeide, som mot vederlag utføres av en arbeider for arbeidsgiver eller mellemmand i arbeiderens hjem eller et andet sted, hvor arbeidsgiveren ikke har tilsyn med arbeidsordningen, eller paa mellemmandensverksted. Loven indeholder dels bestemmelser om tilsyn med sundhetsforholdene paa arbeidsstederne og dels bestemmelser om fastsættelse av mindsteløn for tilvirkning av beklædningsgjenstande og andre sømartikler og efter kongens bestemmelse tillike for andre yrker inden hjemmeindustrien. — Den 9 august 1918 er der utfærdiget en lov om mindstelön for underordnede handelsfolk. Mindstelön skal fastsættes av en lönsnævnd, naar kommunestyret finder, at lönsforholdene i kommunen er utilfredsstillende. Beslutningen kan gjælde baade for kvinder og mænd eller bare for kvinder; denkan gjælde baade for butik og kontor eller for en av delene, ibegge tilfælde med tilhørende lager, og den kan gælde for alle eller enkelte av de erhvervsdrivende loven omfatter. — Videre er derforetat en række forandringer i ulykkes- og sykeforsikringslovene, væsentlig foranlediget ved nedgangen i pengeværdien. — En lov av2 august 1918 om forandringer i loven om salg og skjænkning avbrændevin, öl og vin gaar bl. a. ut paa at indföre individuel kontrol med brændevinssalget, naar det nugjældende forbud engang op

 

AKTUELLA SPÖRSMÅL. 381hörer. Den forandrer ogsaa reglerne for samlagsavstemninger derhen, at brændvinssamlag i en kommune hverken kan oprettes, gjenoprettes eller bibeholdes utover koncessionstidens utløp, med mindre antallet av avgivne stemmer for samlag utgjør over halvdelen avde effektive stemmeberettigedes antal, fraregnet de forkastede stemmer. De stemmeberettigede, som av hvilken somhelst grund undlaterat delta i avstemningen, skal altsaa regnes for at ha stemt mot samlag. Uagtet samtlige regjeringens medlemmer med undtagelseav statsministeren og socialministeren var imot denne ordning, som av regjeringspartiets parlamentariske förer blev betegnet som "umoralsk", har regjeringen her fundet at maatte böie sig for Stortingets avholdsflertal. Avholdsfanatismen har i det hele aldrig hat en slikmakt som paa siste storting. Men meget tyder paa at folkets sundesans snart vil reagere.1
    Indenfor næringslovgivningen kan nævnes en midlertidig lov av 29 mars 1918, som gjör adgangen til at begynde ny bankvirksomhet og til at utvide grundkapitalen i bestaaende bankselskaper avhængigav tilladelse av kongen. — En lov av 31 mai 1918 forandrer reglerne om livsforsikringsselskapers sikkerhetsfond. — Endelig kan nævnesen midlertidig lov av 14 august 1918 om fonds- og aktiemægleresom gjör virksomheten avhængig av offentlig autorisation, gir nærmere forskrifter om forretningsförselen og fastslaar visse civilretsligeregler. Navnlig fastslaar loven mæglerens ansvar, som hittil harværet sterkt omstridt. Loven bestemmer, at ved ethvert kjöp ellersalg av værdipapirer, som en mægler avslutter, hefter han som selvskyldner for at parterne opfylder sine forpligtelser. Dette ansvar har han dog ikke for en part, som paa forhaand er godkjendt avden anden.
    Kristiania 28 september 1918.
 

Edvin Alten.