Skandinavisk sjörättslagstiftning. Vid en konferens, som under nästlidne oktober månad hållits i Stockholm inför chefen för justitiedepartementet av delegerade för svenska, norska och danska regeringarna angående det beslutade gemensamma skandinaviska lagstiftningsarbetet på sjörättens område, bestämdes, att arbetet skall taga sin början med ingången av år 1919. För varje land skall utses en kommitté, bestående av, förutom lagfarna ledamöter, representanter för redare, affärsmän, assuradörer, fartygsbefäl och besättning.
    Med anledning av hemställan från den finländska regeringen att få ansluta sig till lagstiftningsarbetet uttalades, att hinder icke skulle möta för att en finländsk kommitté ansluter sig därtill, för den händelse Finlands regering under innevarande år vidtoge nödiga åtgärder för deltagande i det gemensamma arbetet, men att i annat fall frågan härom måste bero på senare prövning efter hörande av de särskilda ländernas kommitterade.
    Jämväl Island skall i anledning av därom gjord framställning äga tillfälle att deltaga i ifrågavarande lagstiftningsarbete.

 

    Den skandinaviska obligationsrättskommittén. Sedan åt den svenska obligationsrättskommittén uppdragits att i samarbete med motsvarande danska och norska kommittéer uppgöra förslag till lagstiftning angående försäkringsavtal, har K. M:t d. 8 nov. 1918 förordnat till ordförande i den svenska kommittén justitierådet Tore Almén samt till ledamöter hovrättsassessorn R. Eklund, verkställande direktören i försäkringsaktiebolaget Skandia jur. och fil.kand. K. G. Herlitz och verkställande direktören i Allmänna livförsäkringsbolaget f. d. professorn fil. doktorn L. E. Phragmén. Till kommitténs sekreterare har antagits ombudsmannen i livförsäkringsaktiebolaget Thule jur. kand.

Gunnar Palme.

 

    Norden och nationernas förbund. På grund av beslut, fattade på de nordiska ministermötena, hava de tre nordiska ländernas regeringar tillsatt kommittéer med uppgift att bearbeta det föreliggande materialet beträffande tillvaratagande av de neutrala staternas gemensamma intressen vid och efterkrigets slut.
    Dessa kommittéer hava bestått av följande ledamöter, nämligen för Sverige: f. d. justitierådet frih. E. Marks von Würtemberg, ledamoten av riksdagens andra kammare frih. Th. Adelswärd samt svenske ministern i Wien O. Ewerlöf; för Danmark: departementschefen i danska utrikesdepartementet Herluf Zahle; departementschefen i danska utrikesdepartementet. J. Clan och folketingsmannen N. Neergaard; samt för Norge: norske ministern i Stockholm dr F. Hagerup, skeppsredaren konsul Joachim Grieg och generalsekreteraren Chr.L. Lange. Vidare har i kommittéernas arbeten deltagit såsom svensk sekreterare sekreteraren i utrikesdepartementet Å. Hammarskjöld och som danskteknisk delegerad byråchefen i danska utrikesdepartementet Georg Cohn.

 

390 NOTISER.    Under ett antal gemensamma sammanträden, vilka allt sedan våren innevarande år hållits i Köpenhamn, senast från och med d. 26 nov. till och med d. 1 dec. 1918 ha dessa kommittéer enats om ett i detalj utarbetat förslag till en eventuell organisation av ett nationernas förbund. Detta förslag omfattar allmänna förpliktelser att hänskjuta tvister mellan stater till skiljedom eller förlikning, upprättande av ett internationellt råd, av en fast internationell domstol, av internationella undersöknings- och förlikningsinstitutioner samt en permanent organisation av freds- eller folkrättskonferenserna i Haag. Frågorna om de nordiska staternas ställningstagande till de från olika håll framkastade tankarna om en internationell begränsning av rustningarna och internationella maktmedel till upprätthållande av organisationen samt därur härflytande konsekvenser ha varit föremål för preliminära överläggningar inom kommittéerna och komma att upptagas till ytterligare granskning under fortsatt samarbete mellan de tre länderna.
    I sammanhang härmed har inom den svenska kommittén ledamoten av riksdagens andra kammare redaktör Hj. Branting trätt i stället för minister Ewerlöf och i den danska kommittén inträtt försvarsministern dr P. Munck. Frågan om den norska kommitténs blivande sammansättning är ännu icke avgjord.