392 NOTISER.    Tingssammanträden med tremansnämnd. Genom en d. 25 okt. 1918 utfärdad kungörelse angående tingssammanträden med tremansnämnd (Sv. förf. saml. nr 817) hava dylika sammanträden (tremansting) under nästkommande år införts i 39 tingslag, fördelade på 30 domsagor. Dessa domsagor eller tingslag kunna grupperas under tre huvudtyper: 1) domsagor utgörande ett enda tingslag med elva tremansting om året, ett 14 dagar efter varje allmänt tingssammanträde och ett 14 dagar före hösttingets början, 2) domsagor utgörande ett tingslag med tre tremansting om året, därav två fyra veckor efter vårtingets sjätte och hösttingets fjärde allmänna sammanträden och det tredje tre veckor före hösttingets början, samt 3) domsagor omfattande två tingslag med fem tremansting i vartdera tingslaget, hållna strax efter de allmänna sammanträdena i domsagans andra tingslag.
    Till den första gruppen höra de tätt befolkade domsagorna invid Stockholm och Göteborg: Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna samt Askims, Hisings och Sävedals, vidare de domsagor, till vilka städerna Trollhättan, Nässjö och Arvika höra, nämligen Flundre, Väne och Bjärke, Tveta, Vista och Mo samt Jösse, även som ytterligare Uppsala läns norra (Örbyhus) och Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds (Söderköping). I sistnämnda domsaga hållas tremanstingen på tisdagar, i övriga domsagor samma veckodag, å vilken de allmänna tingssammanträdena taga sin början.
    Till den andra gruppen höra tills vidare blott Vartofta och Frökinds (Tidaholm) samt Luggude (Hälsingborg) domsagor. Emot vad som på flera håll antagits, lägger lagen icke hinder i vägen för att slutsammanträde utsättes tillsamma dag, då tremansting hålles. Sker detta, innebär anordningen för denna grupp av domsagor huvudsakligen blott, att sådana mål, som få handläggas på tremansting, kunna instämmas jämväl till slutsammanträdena samt att härutöver insättes ett tremansting i augusti, avbrytande den långa sommarpausen.
    Till den tredje gruppen höra båda tingslagen i var och en av Östbo och Västbo (Värnamo och Ölmestad), Östra Värends, Norra Möre och Stranda samt Vadsbo norra domsagor ävensom Skånings och Valle härads tingslag (Skara) — i dessa nio tingslag hållas tremanstingen första lördagen efter varje allmänttings sammanträde i domsagans andra tingslag — samt vidare Väddö och Närdinghundra tingslag (Östhammar), Södertörns domsagas båda tingslag (Stockholm), Gästriklands domsagas östra tingslag (Gävle) och Norra Vedbohärads tingslag (Tranås) — i dessa fem tingslag hållas tremanstingen förstamån dagen efter varje allmänt tingssammanträde i domsagans andra tingslag. En liknande anordning med fem tremansting är genomförd i Oppunda häradstingslag (Katrineholm) med sammanträden på torsdagar, medan i Nora domsagas båda tingslag (Nora och Karlskoga) och i Vifolka härads tingslag (Sya) tremansting blott hållas efter vårtingets första och andra samt hösttingets första allmänna sammanträde i domsagans andra tingslag, i Vifolka härad dock ytterligare ett fjärde tremansting fyra veckor före hösttingets början.
    Utöver vad nu nämnts hava enstaka tremansting införts i Uppsala läns södra domsaga (Enköping), Uppsala läns mellersta domsagas båda tingslag (Uppsala och Örsundsbro), Villåttinge (Malmköping), Väster- och Öster-Rekarne (Eskilstuna), Överluleå (Boden), Torneå (Haparanda), Jukkasjärvi (Kiruna), Gellivare och Eslövs tingslag. I Kinds härads tingslag hava införts icke mindre än elva tremansting att hållas vid Limmareds järnvägsstation.

 

NOTISER. 393    I allmänhet skola tremanstingen hållas på tingslagens vanliga tingsställen. Utom för Kinds härad gälla undantag för följande fall: för Tveta, Vista och Mo hållas tremanstingen i Nässjö, som också får ensamt bekosta sammanträdeslokalen, för Östra Värends domsagas båda tingslag i Växjö, för Norra Möre och Stranda domsagas båda tingslag i Kalmar och för Vadsbo norra domsagas båda tingslag i Mariestad.
    På tremanstingen i Norra Möre och Stranda domsagas båda tingslag få allenast upptagas småprotokollsärenden. I samtliga övriga fall skola alla de med den nya lagstiftningen avsedda mål och ärenden vinna handläggning på de nya sammanträdena.
    Utöver de domsagor, i vilka tremansting sålunda införts, hade av olika i ärendet hörda myndigheter föreslagits införande av dylika sammanträden i vissa tingslag med gamla tingsordningen, nämligen i Kullings härad (Alingsås), Älvdals övre tingslag, Orsa tingslag, Nordmalings och Bjurholms tingslag av Västerbottens södra domsaga samt Malå och Norsjö tingslag av Västerbottens norra domsaga. I samtliga dessa fall hade tremanstings införande avstyrkts av processkommissionen, beträffande Kullings tingslag då till en början syntes böra undersökas, om icke en sammanslagning av tingslagen i domsagan till ett eller två först kunde äga rum, och beträffande övriga tingslag med förordande av en sådan anordning, att tremansting inrättades allenast för små protokollsärenden och hölles å varje domsagas kansliort för samtliga tingslag i domsagan.