Tingsterminerna under 1919. I enlighet med lagen d. 7 maj 1918 om kungörande av tiden för tings början och avslutande m. m. innehöll Post- och inrikes tidningar d. 2 dec. 1918 för första gången kungörelse beträffande samtliga domsagor i riket angående dagen för början av varje allmänt tingssammanträde resp. av varje lagtima ting i tingslag med gamla tingsordningen under hela nästkommande år även som angående tid och ort för samtliga tingssammanträden med tremansnämnd under år 1919.

 

    Vattendomstolarnas kanslier. Enligt K. K. d. 18 okt. 1918 (nr 801) skola vattendomstolarnas kanslier t. v. vara förlagda till följande orter: Norrbygdens till Umeå, Mellanbygdens till Sundsvall, Österbygdens till Hedemora (intill 1 okt. 1919), Söderbygdens till Stockholm samt Västerbygdens till Vänersborg.

 

    Städernas ansvar för magistratsledamöternas avlöning. Sedan stadsfullmäktige i Ängelholm i anledning av processkommissionens erinringar motförslaget till stadga för magistraten och rådhusrätten i nämnda stad (se Sv.J. T. 1918 s. 318) vidtagit erforderliga ändringar i förslaget, har detsamma av K. M:t fastställts genom beslut d. 15 nov. 1918. Det av processkommissionen påyrkade garanterandet från stadens sida av viss minimi inkomst för borgmästaren i händelse av sportelsystemets avskaffande innehålles i § 7 av den fastställda stadgan, så lydande:
    »Innehavare av borgmästarbefattningen är skyldig underkasta sig den ändring i tjänstgöring och tjänsteåligganden, som framdeles kan varda i laga ordning bestämd. Vid sådan ändring, liksom för den händelse genom förändrad lagstiftning sportelsystemet vid stadsdomstolar och magistrater skulle helt indragas, må dock löneinkomsterna för borgmästaren ej bestämmas lägre, än att de kunna beräknas uppgå till 7,000 kronor eller, därest ävenledes rätten till provision av frivilliga auktioner skulle bortgå, till 8,000 kronor, att i den omfattning, löneinkomsterna utgå från stadskassan, utbetalas i ordning, som i § 10 här nedan sägs.»
    Härtill kommer ett stadgande i § 8 angående skyldighet för borgmästaren att vid blivande omorganisation av underrätterna övergå till annan domartjänst eller till annan administrativ befattning i Ängelholm, därvid minskning dock icke må ske »i de avlöningsförmåner, som, beräknade till 8,000 kronor, äro borgmästaren tillförsäkrade».

 

    Nya hovrätter i Norrland och Göteborg? Justitieministern har d. 6 nov. 1918 till processkommissionen avlåtit en så lydande skrivelse:
    »I betänkande, som avgivits med skrivelse den 4 oktober 1918 angående vissa ändringar i hovrätternas arbetssätt och löneförhållanden m. m., hava inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga jämväl avgivit yttrande över

 

396 NOTISER.inom departementet utarbetat utkast till lag om offentlighet vid handläggning av mål i hovrätt m. m. Härvid hava de sakkunniga uttalat, att det av vissa angivna skäl och om berörda förslag skulle verka effektivt i det syfte det avsåge att främja, kunde visa sig nödvändigt att dela upp de båda större hovrätterna i flera, så att var och en av dem finge en mindre omfångsrik domvärjo. Innan denna senare reform, vars genomförande de sakkunniga ansåge påkallad även av andra skäl, komme till stånd, borde må hända — enligt de sakkunnigas mening — den ifrågavarande reformen för införande av viss offentlighet i hovrätten och vad eljest berördes i det sagda lagutkastet i alla händelser icke sättas i verket.
    I anledning härav anmodas processkommissionen avgiva yttrande däröver, huruvida en sådan uppdelning av de två större hovrätterna i och för sig finnes önskvärd och lämpligen kan företagas utan att avvakta genomförandet av en allmän processreform samt på vad sätt uppdelningen i så fall anses böra ske. Därvid synes böra uppmärksammas, att intresse på vissa håll yppat sig för en förflyttning av ett par divisioner från Göta hovrätt till Göteborg, varför möjligheten av en dylik anordning på för det allmänna mest gynnsamma villkor torde böra undersökas, även som att tillika ett önskemål gjorts gällande att, så snart förhållandena det tillåta, få inrättad åtminstone en särskild hovrätt i Norrland.»