Lagförslag till 1919 års riksdag. På förfrågan från Sv. J. T. har justitieministern, statsrådet Löfgren, välvilligt meddelat, att bl. a. följande inom justitiedepartementet beredda lagförslag, varöver lagrådet hörts eller skall höras, torde komma att föreläggas nästkommande års riksdag, nämligen: förslag till lagom ändring i vissa delar av vattenlagen m. m. (flottningslagstiftningen); om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst och om rätt till fotografiska bilder; om fri rättegång samt om ändring i lagen om rättegångs biträde åt häktad; lagstiftning mot mutor och bestickning vid ekonomiska uppgörelser; lag om rätt till tidnings titel; lag om ändringar i och tillägg till lagen den 10 juli 1899 om skydd för mönster och modeller (angående utsträckning av skyddet till att omfatta jämväl träindustrien); lag om ändringar i och tillägg till lagen om skiljemän (i syfte att förhindra obstruktion mot skiljemannaförfarandet) samt lag innefattande tillägg till lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom 2 kap. 3 § (till undanröjande av de hinder, som för närvarande möta att under löpande arrendetid från kronoegendom avsöndra lägenheter); varjämte förlängning av vissa kristidslagar, delvis i omarbetat skick, kommer att föreslås. Möjligen kommer ock förslag till ny giftermålsbalk, därest lagrådets nu pågående granskning skulle kunna i tid slutföras, att föreläggas riksdagen. Därutöver torde, enligt vad statsrådet Löfgren samtidigt meddelat, bl. a. framläggas förslag till lag om ändrad lydelse av lagen den 20 juni 1918 om statsdepartementen (införande av ett departement för handel, industri och sjöfart, uppdelning av civildepartementet i två departement, ett kommunikationsdepartement och ett socialt departement, samt sammanslagning av lantförsvars- och sjöförsvarsdepartementen). Slutligen kommer ett flertal betydande författningsändringar att vid 1919 års riksdag underkastas riksdagens avgörande.

 

    Revision av resereglementet. Utredning angående ersättning tillnämndemän. Jämlikt K. M:ts bemyndigande har civilministern d. 15 aug.

 

NOTISER. 397och d. 11 okt. 1918 tillkallat hovrättsrådet V. Petrén (ordf.), riksdagsmännen W. Bäckström och E. A. Lindblad samt revisionskommissarien R. Vide att såsom sakkunniga biträda inom civildepartementet vid verkställande av revision av gällande resereglemente.
    Sedermera har K. M:t genom särskild remiss infordrat de sakkunnigas utlåtande i anledning av riksdagens framställning ang. utsträckning av nämndemäns rätt till ersättning för kostnader för nämndemansuppdragets utförande.