Ungdomsbrottslighetens bekämpande. På grund av K. M:ts bemyndigande har justitieministern d. 22 nov. 1918 tillkallat överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Viktor Almquist, ordf., hovrättsrådet Holdo Edling, riksdagsmannen Bernhard Eriksson i Grängesberg, överläkaren vid Långbro sjukhus Olof Kinberg samt direktören vid åkerbrukskolonien Hall David Lund att såsom sakkunniga biträda inom justitiedepartementet vid utarbetande av förslag till åtgärder för bekämpande av ungdomsbrottsligheten. Till de sakkunnigas sekreterare har antagits e. o. hovrättsnotarien Olof Barklind.

 

    Gruvlagstiftningskommittén. K. M:t har d. 18 sept. 1918 förordnat hovrättsassessorn John Alsén att fr. o. m. d. 1 okt. 1918 vara sekreterare i den av K. M:t d. 10 mars 1916 tillsatta gruvlagstiftningskommittén.

 

    Donation till juridiska fakulteten i Lund. I sammanhang med Lunds universitets 250-årsjubileum d. 27 sept. 1918 överlämnade e. o. hovrättsnotarien Gunnar Swenson i Malmö till juridiska fakulteten i Lund 250,000 kronor till en minnesfond, vars avkastning fakulteten ägde efter gott finnande disponera för främjandet av juridisk forskning och vetenskap.

 

    Juridiska fakulteten vid Stockholms högskola behöver nya lokaler för sin verksamhet, och en nybyggnad planeras, som samtidigt är avsedd att bliva en centralpunkt för huvudstadens juridiska liv.
    Då för något mer än tio år sedan en juridisk fakultet upprättades i huvudstaden, var ju tanken, att en intim kontakt mellan å ena sidan det praktiska livets män, affärsmän, advokater, domare och ämbetsmän, och å andra sidande juridiska vetenskapsmännen skulle stimulera och utveckla både det praktiska rättslivet och teorien. Den hastiga utveckling Stockholms juridiska fakultet under de gångna tio åren har att uppvisa är ett påtagligt uttryck för att fakultetens upprättande var ett lyckligt grepp. Under det att antalet lärjungar under det första verksamhetsåret utgjorde omkring 90, uppgår det innevarande termin till omkring 450, och fakulteten har därmed ryckt upp tillden med hänsyn till lärjungeantalet största i riket.
    För en så snabb utveckling hava de lokaler, som fakulteten disponerar inom den nuvarande högskolebyggnaden, visat sig alldeles otillräckliga, och behovet av större föreläsningssalar, biblioteks- och seminarielokaler samt fakultetsutrymmen har gjort sig kraftigt gällande, samtidigt som en önskan framträtt att kunna bereda de studerande ändamålsenliga studie-, förenings- och klubblokaler.
    Då en nybyggnad sålunda blivit en nödvändig följd av fakultetens snabba tillväxt, har den tanken framkommit att söka gestalta den nya byggnaden så, att densamma, i än högre grad än en byggnad för blott undervisning och examination det förmår, måtte kunna befrämja den till grund för fakultetens ska

 

398 NOTISER.pande liggande idén om en ökad samverkan mellan juridisk teori och praxis. Man vill i huvudstaden skapa ett hemvist för de juridiska strävandena överhuvud, en mötesplats för jurister av olika riktningar, och har tänkt sig möjligheten, att inom den nya byggnaden kunde beredas sammanträdeslokaler och andra utrymmen för alla de mera betydande sammanslutningar av juridisk art, som Stockholm äger eller som här hålla möte, såsom Sveriges advokatsamfund, de båda domareföreningarna, Svensk juristtidning, Juristföreningen, Svenska kriminalistföreningen, Svenska föreningen för industriellt rättsskydd och möjligen ännu andra.
    För denna plans förverkligande hava redan ett par inledande åtgärder avbetydelse blivit vidtagna. Högskolans styrelse har ingått till Stockholms stad med begäran, att denna måtte utan ersättning ställa lämplig byggnadsplats tillförfogande, och preliminär skiss till byggnad jämte provisoriskt kostnadsförslag har uppgjorts av professor Erik Lallerstedt.
    Meningen är nu, att en insamling för ändamålet skall igångsättas, och styrelsen har gjort en framställning till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med begäran om understöd för byggnadens uppförande.
 

G. E.