LAGRÅDET

har nedannämnda dag år 1918 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag: 

Okt. 24: Förslag till lag om ändrad lydelse av 235 § i lagen om bankrörelse d. 22 juni 1911 samt till lag, innefattande vissa bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt kapitals användning för bolagsändamål. Föredragande: revisionssekreteraren N. E. Gadde.

 

 

NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

    Sv. förf. saml. 1918 nr 737. K. F. d. 18 sept. 1918 ang. förbud mot användande och försäljning av handkvarnar (jfr nr 853).
    Nr 777. Lag d. 8 okt. 1918 om ändrad lydelse av 13 § i lagen d. 11 okt. 1907 (nr 85 s. 1) ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension.
    Nr 783. K. K. d. 26 sept. 1918 ang. allmänna villkor och bestämmelser för användningen av anslaget till rättshjälp åt vissa åbor och lägenhetsinnehavare.
    Nr 793. K. K. d. 26 sept. 1918 ang. övervakande av utlänningar i riket.
    Nr 795. 796. K. K. d. 18 okt. 1918 ang. ändrad lydelse av § 13, resp. om tillfällig ändring av § 3 i förordningen den 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 801. K. K. d. 18 okt. 1918 om de orter, till vilka vattendomstolarnas kanslier skola tillsvidare vara förlagda.
    Nr 817. K. K. d. 25 okt. 1918 ang. tingssammanträden med tremansnämnd.
    Nr 818. K. K. d. 29 okt. 1918 ang. ändrad lydelse av § 4 i förordningen d. 12 mars 1918 (nr 122), innefattande vissa bestämmelser med avseende å reglering av handeln med eller förbrukningen av vissa varor i anledning av utomordentliga, av krig föranledda förhållanden.
    Nr 827. K. instruktion d. 25 okt. 1918 för justitiekanslersämbetet.
    Nr 828. K. K. d. 25 okt. 1918 ang. sammanträdesturerna i Lysings och Göstrings härads domsaga samt Mellersta Värends domsaga.
    Nr 829—831. K. skrivelser d. 25 okt. 1918 ang. förändrad tingslagsindelning i Medelpads östra domsaga, ang. tingsordningen i Umeå tingslag av Västerbottens södra domsaga samt ang. förändrad tingslagsindelning i Torneå domsaga.
    Nr 844. K. skrivelse d. 11 okt. 1918 ang. fastställelse å ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Östersund.
    Nr 855. K. K. d. 8 nov. 1918 om tillämpning tillsvidare i viss omfattning av kungörelsen d. 24 nov. 1916 angående avlämnande från vissa domstolar och myndigheter av uppgifter för alkoholstatistiska undersökningar.
    Nr 874, 877. K. K. d. 15 nov. 1918 ang. ordningen för fastighetsregistreringen beträffande vissa samhällen inom Kopparbergs län.
    Nr 901. K. cirk. d. 11 nov. 1918 till domhavandena i riket och andra myndigheter ang. vården om lantmätares konceptkartor.
    Nr 910. K. skrivelse d. 25 okt. 1918 ang. ändrad tingslagsindelning i Vadsbo norra domsaga.