Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för 1917 har beredningen under året varit sysselsatt med utarbetande av motiv till de i näst föregående redogörelse omförmälda förslagen till de delar av giftermålsbalken, som skola avse äkta makars rättsförhållanden, och till därmed sammanhängande författningar även som med ytterligare bearbetning av nämnda förslag. Motiven äro nu till väsentliga delar färdiga.
    Omkring två veckor under oktober 1917 sammanträdde beredningens ordförande, justitierådet Westring, i Köpenhamn med ordförandena för de danska och de norska delegerade vid det skandinaviska lagstiftningsarbetet på familjerättensområde för gemensam överläggning i frågor, som uppkommit under de parallella lagtexternas vidare bearbetning.

 

    Processkommissionen. Enligt f. d. regeringsrådet Herman Falks till K. M:t avgivna redogörelse för processkommissionens verksamhet under år

 

NOTISER. 531917 har kommissionens arbete under den tid, numera ministern för utrikesärendena Joh. Hellner ledde detsamma, huvudsakligen ägnats åt fortsatt behandling av till civilprocessen hörande ämnen, och hava därunder kommissionens samtliga hittills utarbetade utkast till lagbestämmelser uppsatts i korrektur. Korrekturet omfattar en första avdelning om domstolsväsendet, därav 8 kapitel äro uppsatta, och en andra avdelning om rättegången i tvistemål, därav 20 kapitel äro uppsatta, fördelade på fyra underavdelningar: I. Allmänna bestämmelser, II. Bevisning, III. Rättegången i underrätt, IV. Rättsmedlen.
    Härutöver har Hellner avgivit de i Sv. J. T. 1917 s. 246 och 333 omförmälda utlåtandena angående övergången till en ny domstolsorganisation samt angående vattendomstolar och instansordningen i vattenmål.
    Sedan Falk d. 30 okt. 1917 förordnats att under den tid Hellner är statsråd verkställa utredningen angående rättegångsreformen, har processkommissionen under återstoden av året, jämte det att förut påbörjat arbete fortsatts, på anmodan av statsrådet och chefen för justitiedepartementet granskat ett av särskilt tillkallade sakkunniga utarbetat förslag till lag om fri rättegång.
    Efter processkommissionens initiativtagande till en skyndsammare bearbetning av rättsstatistiken har på K. M:ts uppdrag från kommissionens sida biträde lämnats statistiska centralbyrån vid arbetets utförande. Därjämte har kommissionens sekreterare biträtt vid utarbetande av dels lagförslag om häradsrätts sammansättning vid handläggning av vissa mål och ärenden m. m., dels förslag till stadga med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning.