Styrelsen för föreningen Sveriges stadsdomare sammanträdde i Stockholm den 10 nov. 1917. Därvid behandlades först den av justitieombudsmannen väckta frågan om revision av de i nu gällande förordning angående expeditionslösen bestämda lösenbelopp. Styrelsen godkände av ordföranden upprättat sammandrag av rådhusrätternas i ärendet avgivna yttranden samt uppgjorde förslag till ändrade lösenbestämmelser, vilket jämte sammandragetskulle överlämnas till J. O.
    Med anledning av ett inom styrelsen väckt förslag om vidtagande av åtgärder till vinnande av dels viss likställighet i befordringshänseende mellan tjänstgöring som t. f. stadsdomare och tjänstgöring som t. f. häradshövding, dels ock mera växelverkan mellan rådhusrätterna och hovrätterna genom adjunktion av stadsdomare i hovrätt och tjänstgöring för yngre hovrättsjurister i rådhusrätt uppdrog styrelsen åt borgmästarne Bååth och Sundberg samt rådmannen Brodin att vidare utreda frågan samt till styrelsen inkomma med förslag.
    Från sammanslutningen »Borgmästare för västra Sverige» hade inkomm ithemställan, att föreningen ville taga under övervägande, huruvida det borde

 

NOTISER. 55tillåtas enskilda att i annan ordning än lag föreskriver avgiva ed inför domare eller notarius publicus. Styrelsen beslöt hänskjuta ärendet till behandling vid föreningens nästa ordinarie möte.
    På framställning av föreningen Sveriges häradshövdingar beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren att träda i förbindelse med styrelsen för nämnda förening för att samråda beträffande en från »Die Vereinigung der Österreichischen Richter» förut inkommen framställning rörande de båda svenska domarföreningarnes anslutning till ett internationellt domarförbund.
    Frågan om fastställande av lämplig domardräkt behandlades, därvid förevisades en domardräkt av den modell, som av samfällda rådhusrätten i Stockholm genom beslut den 28 april 1916 fastställts att användas av de rådhusrättens ledamöter, som därtill vore villiga. Dräkten, som utgjordes av en toga utav svart tyg med bräm av svart vattrat siden, tillvann sig genom sitt enkla men på samma gång värdiga utseende bifall inom styrelsen, och uttalades från flera håll förhoppning, att dräkten måtte komma till allmänt bruk inom Stockholms rådhusrätt, vilket troddes skola leda till efterföljd inom övriga stadsdomstolar i landet. Därjämte framhölls såsom synnerligen önskvärt och lämpligt att, i avbidan å fastställande av domardräkt, stadsdomstolarnes ledamöter vid sessionerna vore klädda i mörk dräkt med svart halsduk.
    Slutligen beslöts att, om möjligt, under för- eller eftersommaren detta år kalla föreningen till årsmöte i Göteborg.
    Styrelsens sammansättning är oförändrad. Inom styrelsen har den förändring skett, att rådman Tisell avgått såsom sekreterare och borgmästaren Bååth såsom skattmästare, vilka funktioner övertagits av civilassessor F. A. Lind i Stockholm.