NOTISER. 57    Juristföreningen i Stockholm har under 1917 sammanträtt tre gånger under våren och tre gånger under hösten. Därvid hava bl. a. förekommit följande föredrag: den 16 februari av advokaten O. Lagerström om vittnesförhör inför domstol i tvist anhängig inför skiljenämnd; den 16 mars av advokaten S. Themptander om tillämpningen av vissa krisförfattningars straffbestämmelser och av jur. kand. S. Matz om forum för kvittningsyrkande; den 27 april av rådman A. Cederborg om förslaget till lag mot vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. och av prof. B. Ekeberg över ämnet: »När inträda verkningarna av en hemskillnadsdom?»; den 19 oktober av prof. A. Köersner om några grunddrag av krigets moratorielagstiftning och Sverigesl ärdomar därav samt den 23 november av justitierådet T. Almén om äganderättsförbehåll till föremål, som införlivats med fast egendom. Vid sista sammanträdet för året, den 18 december, omvaldes föreningens förutvarande styrelse och invaldes 28 nya medlemmar i föreningen.

 

    Göteborgs juristklubb har under förflutna arbetsåret haft fem sammanträden, därvid föredrag hållits av justitierådet E. W. Molin över lagförslagetrörande fastighetsbildning i stad m. m., av direktören Filip Holmqvist om skriftgranskning samt av konsulatsekreteraren jur. kand. S. P. Duurloo överämnet »Grunddragen av processreformen i Danmark», varjämte advokaten OlofLundqvist inlett diskussion i anledning av ett par skiljedomar berörande området för s. k. ekonomisk force majeure.
    Till styrelse för arbetsåret 1/11 1917—1/11 1918 är utsedd advokaten v. häradshövdingen Carl Palm, ordf., assessorn Ivan Nyborg, v. ordf., advokaten Mårten Henriques, kassaförvaltare, e. o. hovrättsnotarien C. G. Björck, bibliotekarie, advokaten Georg Bodén, sekreterare, samt e. o. hovrättsnotarien, registratorn Johan Hallbeck, klubbmästare.

 

    Jönköpings juridiska förening sammanträdde lördagen den 17 november 1917 å Stora hotellet i Jönköping. Förutvarande styrelse, revisorer och klubbmästare omvaldes. E. o. assessor Erik Bergendal höll föredrag om det inom justitiedepartementet utarbetade utkastet till stadga med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning.

 

    Hälsingborgs juristförening avhöll under 1917 sitt ordinarie årssammanträde den 8 juni å rådhuset i Hälsingborg, varvid till styrelseledamöter utsågos: borgmästaren J. Bååth, ordf., häradshövdingen A. E. Sjöstrand, viceordf., advokaten E. Starfelt, sekreterare, rådman Th. Sjövall, skattmästare, samt vice häradshövdingen C. Wester. Under sammanträdet höll advokaten Starfelt föredrag rörande den nya hyresstegringslagen. Föreningens medlemsantal uppgår till ett femtital.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under 1917 hava föredrag hållits: den 15 februari av v. häradshövdingen G. E. Fahlcrantz överämnet »Är rätten en formsak eller en moralsak?», den 16 mars av hovrättsrådet Holdo Edling över »Lagberedningens förslag till lag om utom äktenskapfödda barn», den 27 april av prof. V. Lundstedt över »Byggnadsborgenärerna iSverige», den 26 oktober av prof. C. A. Reuterskiöld över »Första kammarproblemet» och den 26 november av prof. Eli F. Heckscher över »Kontinentalsystemet och den engelska blockaden».

 

58 NOTISER.    Föreningens ämbetsmän och styrelse äro vid 1918 års ingång följande: prof.Th. Engströmer, ordf., jur. och fil. kand. F. Sterzel, v. ordf., fil. kand. N. Quensel, sekr., fil. kand. E. Söderberg, v. sekr., jur. dr A. Montelius, bibliotekarie, och häradshövding A. Olivecrona, föreståndare för platsförmedlingsbyrån.