Juridiska föreningen i Lund har vid sammanträde den 29 november 1917 till styrelse återvalt akademikamreraren N. Hintze, ordf., e. o. hovrättsnotarien A. Hassler, v. ordf., fil. kand. A. Vanner, sekr., samt jur. stud. P. G. Lindström och K. Brante. Till bibliotekarie omvaldes bibliotekarien B. Möller. Till ledamöter i bibliotekskommissionen utsågos akademikamreraren Hintze och e. o. hovrättsnotarien R. Bergendal. Hr Bergendal höll föredrag över ämnet: de föreslagna nya bestämmelserna om domsagornas förvaltning.

 

    Juridiska föreningen vid Stockholms högskola har till styrelse förkommande arbetsår utsett följande medlemmar: jur. stud. Axel Åström, ordf., jur. stud. G. A. Bouveng, vice ordf., jur. stud. S. Byström, sekreterare, jur.stud. Ivar Lagergren, skattmästare, jur. kand. O. Barcklind, bibliotekarie, samt till revisorer jur. stud. E. Johansson och P. Pettersson.
    Vid sammankomsterna under verksamhetsåret 1917 ha i form av föredrag eller rättsfall följande ämnen behandlats: »Förlagsinteckning enl. H. B. 17 : 7», »Om bortfraktares ansvar, särskilt med hänsyn till frågan om vis major», »Omrättslig handlingsförmåga från psykiatrisk synpunkt», »Det svenska statsministerämbetets genesis, Konstitutionella och parlamentariska strömningar i Sverige efter representationsreformens genomförande», »Förslaget till lag om adoption» samt »Om skadeståndsskyldighet».

 

    E. Hvidt † Den 20 december 1917 avled i Köpenhamn justitiarius i Danmarks Høiesteret Edvard Hvidt. Han var född 1850. Efter avlagd juridisk examen anställdes han 1874 i Justitsministeriet och blev 1891 assessor i Overretten. 1902 utnämndes han till assessor och 1915 till justitiarius i Høiesteret, då denna den danska domarkårens främsta plats blev ledig genom d:r juris Niels Lassens avgång från ämbetet. Hvidt deltog under de senare åren i det skandinaviska lagstiftningsarbetet på obligationsrättens område och efterlämnar hos sina kolleger i detta arbete minnet av en fint bildad och nobel personlighet. Han sörjes närmast av maka, barn och syskon, bland dem en syster gift med professor Julius Lassen.

 

    Dödsfall. D. 23 dec. 1917 avled i Stockholm f. d. hovrättsrådet Magnus Gundelach Bruzelius. B. föddes i Lund d. 13 jan. 1842 och blev där student 1859 samt avlade hovrättsex. d. 13 dec. 1862. Efter utnämning till v. häradsh. d. 20 dec. 1867 tjänstgjorde B. i Skånska hovrätten, där han blev fiskal d. 23 okt. 1874, assessor d. 10 aug. 1877 och hovrättsråd d. 25 sept. 1891 samt under många år tjänstgjorde såsom divisionsordförande. I nedre justitierevisionen tjänstgjorde B. 1/11 1880—14/2 1881. B. var ledamot av riksdagens andra kammare 1891—99.
    D. 23 dec. 1917 avled i Stockholm revisionssekreteraren Bror Gustaf Adolf Lewin. Född i Kristianstad d. 21 april 1874, avlade L. mogenhetsex. där d. 8 dec. 1891 och hovrättsex. i Lund d. 31 jan. 1900. Efter tjänstgöring såsom fiskal och adjungerad ledamot i Skånska hovrätten erhöll L. förordnande såsom revisionssekreterare i dec. 1909. Utnämnd till fiskal i hovrätten d. 3 febr.1912 och till hovrättsråd d. 15 mars s. å., blev L. konstit. revisionssekr. d. 11okt. 1912 och ordinarie d. 12 febr. 1915.
    D. 27 dec. 1917 avled borgmästaren i Strängnäs Lage Johan Axel Wernstedt. Född i Gränna landsförs., Jönk. län, d. 25 jan. 1833, avlade W. studentex. i Lund d. 5 okt. 1849 och hovrättsex. d. 1 okt. 1853, blev d. 20 dec. 1858 v.

 

NOTISER. 59häradsh. i Göta hovr., där han sedan under nio månader tjänstgjorde såsom fiskal, erhöll förordnande såsom civilnotarie vid Norrköpings rådhusrätt i okt. 1863 samt utnämndes till borgmästare i Strängnäs d. 21 okt. 1869.
    D. 11 jan. 1918 avled f. d. häradshövdingen i Vartofta och Frökinds domsaga Svante Albin Brag. B. föddes i Lund d. 26 juli 1834, blev där student 1853 och avlade hovrättsex. 1856, utnämndes till v. häradsh. i Göta hovrättd. 19 dec. 1862 och tjänstgjorde därefter såsom fiskal och adj. ledamot i hovrätten. Till häradshövding utnämndes B. d. 9 juli 1880.
    D. 15 jan. 1918 avled borgmästaren i Sala Otto Victor Lundberg. Född i Björkvik, Söderm. län, d. 6 maj 1842, blev L. student i Uppsala 1862, avlade hovrättsex. där 1868, utnämndes till v. häradsh. i Göta hovrätt 1871, var advokat i Stockholm 1874—75, blev rådman och magistratssekreterare i Sala d. 7 juli 1875 och borgmästare där d. 15 dec. 1882. L. var led. av vattenfallskommittén 1899—1903, ordf. i Västm. läns landsting 1908—11 och led. av riksdagens förstakammare 1899—1904.
    D. 16 jan. 1918 avled rådmannen i Kristinehamn Albin Dufvander. Född i Ölme, Värml. län, d. 28 juli 1859, avlade D. mogenhetsex. i Karlstad 1876 och hovrättsex. i Uppsala 1889. Efter tjänstgöring såsom sekreterare i kommunala nämnder och hos stadsfullmäktige i Kristinehamn blev D. rådman där 1898.
    D. 22 jan. 1918 avled rådmannen i Uddevalla Adolf Bergklint. B. föddes i Kristianstad d. 27 mars 1872, avlade mogenhetsex. där d. 9 juni 1892 och hovrättsex. i Lund d. 15 sept. 1899. Efter tjänstgöring i Skånska hovrätten samt vid rådhusrätterna i Lund, Landskrona och Ängelholm blev B. rådman och not. publ. i Uddevalla 1914 samt auditör vid Bohusläns reg. 1915.