Justitiedepartementet. K. M:t har förordnat:
    d. 11 dec. 1917 till statssekreterare och expeditionschef förutvar. expeditionschefen i departementet, revisionssekreteraren Sven Axel Eschelsson Hagströmer;
    s. d. till chef för lagavdelningen byråchefen för lagärenden i departementet, häradshövdingen fil. d:r Hjalmar Victor Himmelstrand; samt
    d. 14 dec. 1917 till ledamot å departementets lagavdelning advokaten, docenten vid Stockholms högskola jur. d:r Martin Nikolaus Fehr.
    Samtliga dessa förordnanden avse tiden fr. o. m. d. 1 jan. 1918.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt: d. 21 dec. 1917 konstituerade revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Sveahovrätt Berndt Nils Robert Lilienberg; samt
    d. 31 dec. 1917 konstituerade revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Sveahovrätt Nils Gustaf Sebastian Edling.
    Under år 1917 hava följande personer för första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare:
    d. 3 febr.: e. o. assessorn i Svea hovrätt A. Johansson, d. 29 juni: assessorn i Göta hovrätt H. Waller,
    d. 10 aug.: assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge P. E. Gamstorp,
    d. 24 aug.: assessorn i Svea hovrätt A. Afzelius,
    d. 21 sept.: e. o. assessorn i Svea hovrätt B. R. Zetterstrand,
    d. 21 sept.: assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge C. A. Brycker,
    d. 18 okt.: assessorn i Göta hovrätt A. E. F. Sandström,
    d. 9 nov.: assessorn i Svea hovrätt G. G:son Holmberg,
    d. 16 nov.: assessorn i Svea hovrätt E. M. Kellberg.
    D. 21 dec. 1917 förordnades t. f. revisionssekreterarna J. A. Samuelson, C. Cervin, S. H. I. Kylander, C. O. Apelstam, M. O. E. Wallén, N. Andersson och G. S. Dahlqvist att fr. o. m. d. 1 jan. 1918 tills vidare under samma år medegna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Följande tjänstlediga revisionssekreterares och konstituerade revisionssekreterares ämbeten uppehållas för närvarande av nedannämnda t. f. revisionssekreterare (det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, antydes inom parentes efter varje namn): frih. P. M. af Ugglas' (väglagstiftning) av M. Ehrenborg,K. Söderwalls (expeditionschef) av E. Viteli, frih. A. Gierttas (fornminnes-

 

60 NOTISER.vården) av I. Björklund, E. Gaddes (fondhandeln) av frih. T. Hummerhielm, Y. Wiséns (bysamfälliglietsutredningen, skogslagstiftning) av E. G. Geijer, A. Bagges (strafflagstiftning, straffprocess) av G. Kinnander, S. Hagströmers (statssekreterare) av W. Aschan, K. Tiselius' (lagberedningen) av H. Waller, K. Schlyters (processkommissionen) av P. E. Gamstorp, E. Sjöborgs (blandade domstolarna i Egypten) av advokaten S. Silow, N. Lilienbergs (civildepartementet) av B. Zetterstrand, N. Edlings (krigsberedskapskommissionen) av C. A. Brycker, G. Masreliez' (domkapitelskommittén, lotsförfattningssakkunniga) av A. E. F.Sandström och A. Rodhes (kolonisationskommittén) av G. G:son Holmberg. Såsom extra revisionssekreterare tjänstgöra E. M. Kellberg och V. Norén.
    Av de personer, vilka under de senare åren haft förordnande såsom revisionssekreterare och icke återgått till förutvarande sysselsättning, hava följandeerhållit andra uppdrag: J. N. Gärde (vattenrättslagstiftningen), N. E. Stenbeck (lagberedningen), N. R. von Koch (byråchef för lagärenden i civildepartementet), B. C. Hasselrot (expeditionschef), T. Nothin (byråchef för lagärenden i finansdepartementet), G. F. Lindstedt (folkhushållningskommissionen), P. S. Cederschiöld (utredning ang. förskäring av vin), R. Eklund (bränslekommissionen), G. Bendz (finansdepartementet), S. Lawski (konkurslagstiftningen), A. Lindhagen (gruvlagstiftningen) och A. Afzelius (socialförsäkringskommittén). Stadsnotarien N. Andersson biträder, med bibehållet förordnande såsom revisionssekreterare, vid utredningen ang. den kommunala rösträttsreformen.