LAGRÅDET
har nedannämnda dagar 1918 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådetremitterade lagförslag: 

Jan. 14: Förslag till lag om ägogränser m. fl. Föredragande: statssekreteraren L. Rabenius.

» 15: Förslag till lag om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1 mom. och 165 § 1 mom. lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: byråchefen T. Nothin.

» »Förslag till lag innefattande tillfälligt undantag från gällande inskränkningar i rätten att använda sparbanks vinst. Föredragande: byråchefen T. Nothin.

» »Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 5 juli 1884 om skydd för varumärken. Föredragande: byråchefen Arvid Kuylenstjerna.

» »Förslag till lag om ändrad lydelse av 7 § i lagen d. 4 maj 1906 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom. Föredragande: chefen för justitiedepartementets lagavdelning Hj. Himmelstrand.

18: Förslag till lag om kungörande av tiden för tings början och avslutande m. m. Föredragande: revisionssekreteraren K. Schlyter.

» »Förslag till lag med vissa bestämmelser om sjöfynd. Föredragande: chefen för lagavdelningen Hj. Himmelstrand. 

»21: Förslag till vattenlag m. m. Föredragande: hovrättsrådet N. Gärde, häradshövdingen K. H. Högstedt och statssekreteraren S. Hagströmer. »24: Förslag till lag om ändrad lydelse av 26 och 30 §§ i lagen om expropriation m. m. Föredragande: revisionssekreteraren A. Bagge.

» » Förslag till lag med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent. Föredragande: chefen för lagavdelningen Hj. Himmelstrand.

 

1 Översikten över nyutkomna betänkanden m. m. måste på grund av bristande utrymme stå över till nästa häfte.