64 ÖVERSIKTER.NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. 1917 nr 784. K. K. d. 16 nov. 1917 ang. vad i vissa fall skall iakttagas vid utfärdande av gravationsbevis.
    Nr 787. K. K. d. 16 nov. 1917 om ändrad lydelse av K. K. d. 1 okt. 1915 ang. fördelning av göromålen mellan stadsfogdarna i Stockholm.
    Nr 796. K. K. d. 23 nov. 1917 ang. föreskrifter om barnavårdsmansverksamhet och tillsynen därå.
    Nr 797. K. F. d. 23 nov. 1917 om ändrad lydelse av §§ 13, 15, 16 och17 m. m. i förordningen ang. kyrkoböckers förande d. 3 dec. 1915.
    Nr 798. K. K. d. 23 nov. 1917 ang. ändrad lydelse av §§ 1, 2, 7 och 8 i förordningen ang. antagande av släktnamn d. 5 dec. 1901.
    Nr 800. K. K. d. 23 nov. 1917 ang. meddelanden från domstol om saknad av äktenskaplig börd, om tillstånd till adoption samt om hävande avadoptivförhållande.
    Nr 817. K. K. d. 14 dec. 1917 om ändrad lydelse av 3, 7, 10 och 13 §§ i instruktionen för justitiek an slersämbetet d. 29 okt. 1909.
    Nr 818. K. K. d. 14 dec. 1917 ang. ordningen för utbetalning av ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål.
    Nr 819. K. K. d. 14 dec. 1917 ang. nämndemäns tjänstgöring vid vägsyner m. m.
    Nr 821. K. K. d. 14 dec. 1917 ang. ändrad lydelse av 24 och 29 §§ i fiskeristadgan d. 17 okt. 1900.
    Nr 835. K. K. d. 14 dec. 1917 ang. ändrade föreskrifter rörande fördelningen av böter, som ådömas enligt vissa författningar.
    Nr 838. Uppbördsreglemente d. 14 dec. 1917. (Jfr nr 839.)
    Nr 854. K. resolution ang. förlängd rätt för Stockholms högskola att anställa juridiska samt filosofiska examina och prov m. m.
    Nr 862, 863. K. K. d. 21 dec. 1917 ang. ordningen för fastighetsregistreringen beträffande vissa samhällen inom Västmanlands ochKopparbergs län.
    Nr 870. K. K. d. 14 dec. 1917 om landsfiskals och stadsfogdes dagbok i utsökningsmål samt ang. vad vid utsökningslagens tillämpning i vissa andra fall skall iakttagas.
    Nr 871. K. K. d. 14 dec. 1917 ang. dagbok i mål, som avses i lagarna om införsel i avlöning, pension eller livränta och om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket, samt angående vad vid nämnda lagars tillämpning i vissa andra fall skall iakttagas.
    Nr 873. K. K. d. 14 dec. 1917 ang. tillägg till bestämmelserna om polisunderrättelser.
    Nr 880. K. Cirk. d. 21 dec. 1917 ang. tillämpning å vissa områden å landet av 1 kap. i lagen om fastighetsbildning i stad.
    Nr 891. K. K. d. 31 dec. 1917 ang. ändrad lydelse av 5 § i kungörelsend. 22 sept. 1917 ang. vissa inskränkningar i detaljhandeln med brännvin samt försäljningen av vin eller öl.
    Nr 892. K. K. d. 18 dec. 1917 ang. ikraftträdande av lagen d. 14 juni 1917 om fullständigande av straffregistret m. m.
    Nr 902, 903. Instruktion för landsfogdarna d. 14 dec. 1917. D:o förlandsfiskalerna d. 14 dec. 1917. (Jfr nr 904—907.)
    Nr 914. K. Cirk. d. 14 dec. 1917 ang. skärpta behörighetsvillkor i fråga om vissa åklagare m. m.
    Nr 915. K. F. d. 14 dec. 1917 ang. indrivning och redovisning av böter.
    Nr 916. K. F. d. 14 dec. 1917 ang. föreskrifter om utmätning för krono och kommunalutskylder, allmänna avgifter m. m. (restindrivningsförordning).
    1918 Nr 1, 3, 9, 10, 11, 12. K. K. d. 4 jan., 10 jan. och 18 jan. 1917 ang. ordningen för fastighetsregistreringen beträffande vissa samhällen inom Skaraborgs, Södermanlands, Östergötlands, Malmöhus, Älvsborgs och Västernorrlands län.