UR SVENSKA TIDSKRIFTER.
    Nytt juridiskt arkiv 1917 avd. II hft 2—3 innehåller: Lagstiftning om vissa inskränkningar i utlännings rättsförvärv (s. 193—261); G. Lindstedt, Lagstiftning om försäkring för olycksfall i arbete (s. 262—358); Holdo Edling, Lagstiftning om barn utom äktenskap och om adoption m. m. (s. 359 -577); S. S., Förteckning å svensk och finsk juridisk litteratur 1916 (s. 578 — 596).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1917 innehåller i ett extrahäfte (okt.) och hft 5 bl.a.: C. A. Reuterskiöld, Förstakammarfrågan och kommunalrösträtten (s. 271—281); Svensk Skandinav, Utkast till föreningslag för Skandinaviens Förenta Stater (s. 305—317); Erik Fahlbeck, 1809—1810 års grundlagsstiftning i ny belysning (s. 342—354).
    Ekonomisk tidskrift 1917 hft 12: M. B. Hamilton, 1917 års kommunalskattelagförslag (s. 403—421).
    Social tidskrift 1917 hft 7—10: G. H. von Koch, Den nya alkoholistlagens tillämpning (s. 315—321); Aug. Wirén, Ungdomsbrottsligheten under kristiden (s. 321—326); O. A. Åkesson, Den obligatoriska olycksfallsförsäkringen (s. 358—364); Johan Hvidsten, Foranstaltninger mot rusdrikkene i Norge underkrigsaarene (s. 364—370); A. Aman, Om fylleriförseelserna och deras orsaker (s. 370—375); Aug. Wirén, Den villkorliga straffdomen (s. 376—378); Mathilda Staél von Holstein, Hyresnämnderna i Stockholm (s. 381—389). Hft 10 är ägnat åt frågor om ungdomskriminaliteten. — Med denna årgång upphör Social tidskrift att utkomma.
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1917 hft 5—6: Otto Ekenberg, Fattigvårdsmål från kammarrätten (s. 153—155, 193—195).
    Sociala meddelanden 1917 nr 9—12: Fylleriförseelserna för andra och tredjekvartalet 1917 och deras orsaker (s. 1069—1081, 1430—1441).
    Försäkringsföreningens tidskrift 1917 nr 3-6: Rättsfall (s. 162—171).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1917 hft 6—8: Emil Som marin, Kommunalskattesakkunniges utredningar och förslag i kommunalskattefrågan år 1917 (s. 277—285, 334—343); G. Grefberg, Om fastighetsregister för köpingar, municipalsamhällen och därmed jämförliga samhällen (s. 285—289); Fredrik Malm, Städernas ställning till den nya olycksfallsförsäkringslagen (s. 349—352); Ejnar J:son Thulin, Stadsfullmäktiges befogenhet och uppgifter enligt den nya rusdryckslagstiftningen (s. 379—385); Alrik Jacobi, De svenska städernas kollektivavtal (s. 386—392); Hj. Nyman, Om ordning vid borgmästarval (s.397—402); Carl Malmroth, Rättspraxis (s. 404—407).
    Från svenska statsförvaltningen 1917 hft 4: Nordiskt samarbete på statsförvaltningens område (s. 49—52).
    Svensk lantmäteritidskrift 1917 hft 5 —12: H—n F—g, Reflexioner över 140 § i förslag till lag om skifte av jord (s. 155—162); Olof Nilsson, Om avvittringen (s. 221—238); G. Grefberg, Om fastighetsregister för köpingar, municipalsamhällen och därmed jämförliga samhällen (s. 239—246); Skiftesprejudikat s.1—144.
    Svensk tidskrift 1917 hft 7: Eilif Sylwan, Bankernas rätt till aktieförvärv (s. 493—503).
    Forum 1917 nr 18, 19 och 22: Frigga Carlberg, »Lagens bortskämde gunstling», Lagstiftningsluckor som måste fyllas (s. 208—210, 260—261); Eliel Löfgren, »Lagens bortskämde gunstling» (s. 222—224); nr 47: Nils Alexanderson, Några ord om rättsstudium, rättsordning och samfundsliv (s. 556—558).

 

LITTERATUR. 93    Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1917 hft 7: Gösta Eberstein, Om lyxbeskattning i Sverige fordomtima och nutilldags (s. 525—537).
    Skogsvårdsföreningens tidskrift 1917 hft 4—9: K. G:son Lundholm, Dimensionslagen och trävaruindustriens skogar (s. 715—717); Einar Hammarstrand, 1915 års förordningar för enskildes skogar i övre Norrland och de möjligheter, som genom dessa öppnas till en bättre skogsvård (s. 763—788); Folke Broomé, Betänkande med förslag till ny flottningslagstiftning (s. 843 - 849).
    Mimer 1917 hft 3: Den nya förordningen ang. försäljning av rusdrycker (s. 65—95).
    Allmänna svenska läkartidningen 1917: Magnus Herrlin, Om tillämpningen av vissa bestämmelser i den nya skyddskoppympningslagen och dithörande författningar (s. 423—430); Gustaf Hultkvist, Rättsmedicinska och andra undersökningar vid Stockholms detektivavdelning (s. 1091—1098); Thore Engströmer, Till tolkningen av den nya kvacksalverilagen (s. 1366—1369);Einar Sjövall, Till frågan om rätten att utföra rättsmedicinska undersökningar (s. 1441 — 1446); Alfred Petrén, Anm. av O. KINBERG och J. LINDERSLagstiftningen om alkoholistvård (s. 1605—1607) och av RICHARD STENBECKFörfattningshandbok för vården av sinnessjuka och sinnesslöa (s. 1607 — 1610); Sven Sidvall, Nya olycksfallsförsäkringslagen (s. 1657—1660).
    Teknisk tidskrift, veckoupplagan 1917: Albert Eisen, Vår nya olycksfallslagstiftning (s. 39—42, 45—47); D. G. Sjöqvist, Kriget och patentskyddet (s.53 — 54); Daniel Persson i Tällberg, Det överarbetade vattenlagsförslagets ställning till jordbruket och till landsbygdens elektrifiering (s. 248 — 252); Alf Larsson, Patentlagtisftningen (s. 313—316); J. Gust. Richert, Om koncession och lösningsrätt (s. 327—330); Sven Lübeck, Den svenska vattenkraftindustrien inför ny vattenlag (s. 337—341); Lage Staél von Holstein, Lufträttsligaspörsmål (s. 448—450).