UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.
    Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1917 hft 6 innehåller, förutom referat av föreningens förhandlingar, ett föredrag av prof. F.W. Ekström om den nya svenska lagen om avtal (s. 325—346) samt förteckning över finskspråkig juridisk litteratur 1915.
    Tidsskrift for Retsvidenskab 1917 hft 4 innehåller följande: Troels G. Jørgensen, Grundtræk af Retslivets Psykologi (s. 401—413); Axel Teisen, »Judge-made Law» (s. 414—424); Oversigt over fremmed lovgivning i 1915 (s.425—428); Frantz Dahl, Anm. av R. A. WREDE: Matthias Calonius (s. 429—437); Frantz Dahl og A. E. Rodhe, Nordisk Litteraturfortegnelse 1916 (s.438—510); Frantz Dahl, Nekrologer (s. 511—514). Med häftet följer ett generalregister för årgångarna 1908—1917.
    Ugeskrift for Retsvæsen innehåller i »Den litteræere Afdeling» 1917 nr 51: Jens Himmelstrup, Bevisbedømmelse og Udsagnspsykologi (s. 313—320,1918 s. 19—22); Egmont Andersen, Anm. av H. MUNCH-PETERSEN: Den danske Retspleje (s. 320—325).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1917 hft 4: Viktor Almquist, Förslag till ny lag angående villkorlig straffdom och ändringar i lagen angående villkorlig frigivning (s. 245—257); Otto Morgenstierne, En plan for behandling av forsømt og forbrydersk ungdom is. 258—302; Frantz Dahl, Oversigt over fremmed strafferetlig Litteratur 1916 s. 303—329); Dansk StraffelovsReform (s. 330—332); Fængselsvæsen, Fra fremmede Tidsskrifter m. m.
    Juridisk Tidsskrift, København, 1917 nr 11—12: A. Olsen, Stempelberegningen ved Dokumenter om Overdragelse af fast Ejendom II (s. 385—405); N.Cohn, Hvem tilkommer Retten ifølge en kollektiv Ulykkesforsikring? (s. 406—412; Viktor Bruun, Straffeloven af 1866 og de to nye Udkast til en Straffelov (s. 433—452, 1918 s. 28—44).