Nordiska juristmötet. I anledning därav att ordföranden i den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena, justitierådet Tore Almén, avlidit, hava medlemmarna i den svenska avdelningen kallats till sammanträde å Stockholms högskola fredagen den 9 maj 1919 kl. 3 e. m. för val av ny ordförande. Samtidigt skola utses styrelsesuppleanter. (Jfr http://svjt.se/svjt/1919/55)
    Sedan genom skrivelser till de danska och norska styrelserna samt den finländska organisationskommittén ävensom till den rättsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Reykjavik danska, norska, finländska och isländska jurister av den svenska styrelsen inbjudits till det elfte nordiska juristmötet i Stockholm den 28—30 augusti 1919, hava numera accepterande svar ingått från samtliga vederbörande. Den danska styrelsen består av professor emeritus Jul. Lassen, ordf., f. d. justitiarius N. Lassen, højesteretssagfører Otto Liebe och overretsassessor Jul. Møller; den norska av professor B. Morgenstierne, ordf., minister F. Hagerup, professor O. Platou och advokat Chr. Platou, med høiesteretsassessor P. I. Paulsen och professor F. Stang såsom suppleanter. Angående medlemmarna i den finländska organisationskommittén se http://svjt.se/svjt/1918/170
    Svenska jurister, vilka ännu icke anmält sig till deltagande i mötet, kunna insända anmälan därom till Sv. J. T:s expedition, Drottninggatan 3, Stockholm.

 

    Den nordiska sjölagstiftningen. Till juridiska ledamöter i den danskakommittén för revision av sjölagstiftningen (http://svjt.se/svjt/1918/389, 1http://svjt.se/svjt/1919/56) hava utsetts: højesteretsassessor d:r juris E. Tybjerg, ordf., departementschefen G. Busck-Nielsen, retsformand J. Koch, højesteretssagfører Otto Liebesamt docenten d:r juris K. Sindballe.
    K. M:t, som d. 8 april 1919 förordnat ordföranden i den svenska kommittén, f. d. regeringsrådet H. Falk, att tills vidare i excellensen Hellners ställe verkställa den förberedande utredningen angående rättegångsreformen, har s. d. till ordförande i den svenska sjölagstiftningskommittén i Falks ställe förordnat f. statsrådet, rådmannen i Malmö Knut Dahlberg.

 

    Den nordiska försäkringslagstiftningen. Under senare hälften av mars och förra hälften av april 1919 hava de kommittéer, vilka inom de fyra nordiska länderna tillsatts för utarbetande av såvitt möjligt gemensamma lagbestämmelser om försäkringsavtal, sammanträtt i Voss i Norgeunder ordförandeskap av professor Fredrik Stang. Därvid hava förberedande förhandlingar ägt rum på grundval av en från norsk sida utarbetad promemoria innehållande hänvisningar till försäkringsrättslig litteratur och utländsk lagstiftning. Omkring hälften av det i promemorian behandlade materialet har vid sammanträdet blivit genomgånget. Avsikten är att vid ett nytt gemensamt sammanträde i Danmark under instundande september genomgå återstoden av promemorian.
    För kommittéernas sammansättning har redogörelse tidigare lämnats; se http://svjt.se/svjt/1918/389, http://svjt.se/svjt/1919/56. Såsom sekreterare fungera: från Sverige jur.

NOTISER. 125kand. Gunnar Palme, från Danmark cand. juris A. D. Bentzon och från Norge cand. jur. A. Getz.
    Vid kommittéernas första sammanträde erinrade prof. Stang om den då nyss avlidne svenske ordföranden, justitierådet Almén, i ungefär de ordalag, som återfinnas i Stangs här ovan s. 73—75 intagna minnesord. Någon ersättare för Almén har ännu icke utsetts.