Processkommissionens sammansättning. I en till justitieministern ingiven skrift hade styrelsen för föreningen Sveriges stadsdomare hemställt, att justitieministern ville taga under övervägande, huruvida det ej vore lämpligt och för saken gagneligt, att från stadsdomarhåll en representant inkallades för att biträda processkommissionen. Över denna skrivelse har regeringsrådet Falk d. 3 jan. 1919 avgivit infordrat utlåtande, däri han bl. a. anför:
    »Vad stadsdomarföreningens styrelse anfört därom, att den sakkunskap och den erfarenhet, som finnas inom stadsdomarkåren, samt denna kårs särskilda synpunkter på rättegångsreformen böra under fortgången av processkommissionens arbete få tillfälle att göra sig gällande genom samverkan mellan kommissionen och någon representant för nämnda kår, är enligt min mening fullt riktigt. På samma skäl måste det, såsom i styrelsens skrift antytts, vara ändamålsenligt, att någon häradshövding såsom representant för underrättsdomarna på landsbygden kallas att medverka vid kommissionens arbete. Det har också städse ingått i kommissionens plan för fortsättningen av dess verksamhet att vid lämplig tidpunkt begära K. M:ts förordnande för någon underrättsdomare från stad och någon från landsbygden att sammanträda med kommissionen för rådplägning om dess förberedande lagförslag. Likaledes har det varit kommissionens avsikt att vidtaga erforderliga åtgärder för att överrättsdomarna skulle komma att vid dylika rådplägningar företrädas av någon eller några för detta ändamål särskilt utsedda personer. De domarerepresentanter som sålunda kallas att medverka vid processkommissionens arbete, torde emellertid icke böra inträda såsom ständiga biträden i kommissionen. Säkerligen skulle det föranleda en betydande tidsutdräkt, om nya personer skulle få rådrum att genomtränga det betydande studiematerialet och överläggningarna om redan behandlade frågor måste för deras skull återupptagas från början. Den mångsidiga representation för olika synpunkter och den sakkunskap på processrättens skilda områden, som erfordras för att lägga en betryggande grundval för kommissionens slutliga förslag, torde därför under nuvarande förhållanden bäst tillföras kommissionen därigenom att av densamma upprättade preliminära förslag i lämplig utsträckning göras till föremål för överläggningar med särskilda för sådant ändamål tillkallade personer utanför kommissionen. Det synes mig även med goda skäl kunna ifrågasätta satt giva dylika överläggningar en vidsträcktare omfattning. Helt visst skulle det för processkommissionens arbete vara i hög grad värdefullt, om jämväl synpunkter och intressen inom andra kretsar än de särskilt rättsbildade finge redan på detta förberedande stadium taga sig uttryck i avseende å kommissionens förslag. Det torde därför förtjäna övervägas, huruvida icke kommissionen bör sättas i tillfälle att beträffande områden, som ur lekmannasynpunkt

 

Svensk Juristtidning 1919. 9

130 NOTISER.företrädesvis äro betydelsefulla, rådgöra med representanter för olika klasser och meningsriktningar bland allmänheten.»