Juristföreningen i Stockholm har under 1918 sammanträtt fyra gånger under våren och tre gånger under hösten. Därvid hava, utom rättsfallsdiskussioner, förekommit följande föredrag: d. 15 febr. av justitierådet B. Wedberg om Matthias Calonius; d. 15 mars av prof. T. Engströmer om parts utsaga som bevismedel i tvistemål; d. 19 april av docenten Nils Rabenius över ämnet: »Bildar dom angående kvittningsinvändning res judicata?»; d. 17 maj av assessor Rud. Eklund om krigets inverkan på remboursavtal; d. 4 okt. av prof. B. Ekeberg om äktenskaps rättsverkningar enligt det nya förslaget till giftermålsbalk ; d. 1 nov. av justitierådet G. Appelberg och advokaten J. Tjerneld om föreslagna ändringar i hovrätternas arbetssätt m. m.; samt d. 10 dec. av statsrådet Eliel Löfgren om den skandinaviska lagstiftningen och dess framtidsuppgifter.
    Under innevarande år hava sammanträden hållits d. 7 febr. med föredragav t. f. revisionssekreteraren S. Lawski om konkursens inverkan på gäldenärensrättegångar; d. 7 mars med föredrag av häradshövdingen Hj. Himmelstrand över ämnet: »Ett och annat om författar- och konstnärsrätt», samt d. 10 april med föredrag av justitierådet A. Kôersner om klausulen »fritt på banvagn». Föreningens medlemsantal uppgår för närvarande till omkring 175.
    Vid sammanträdet d. 7 febr. leddes föreningens förhandlingar för sista gången av justitierådet Tore Almén, som då mottog omval till föreningens ordförande, liksom jämväl övriga styrelseledamöter då återvaldes. Vid sammanträdet d. 10 april föredrogos de minnesord över Almén av prof. B. Ekeberg, vilka inleda detta häfte, varjämte vice ordföranden advokaten Ljungholm erinrade om Alméns betydelse för juristföreningen, som i honom sörjde sin främsta sammanhållande och ledande kraft. Styrelsen hade å föreningens vägnar sänt en krans till hans grav. Föreningens medlemmar hade talrikt följt hans kista till jordfästningen. — Till föreningens ordförande valdes justitierådet Birger Wedberg.

 

    Göteborgs juristklubb har under det förflutna arbetsåret haft sju sammanträden, därvid föredrag hållits av advokaten Bernt Drakenberg över den nya lagstiftningen om barn utom äktenskap, av advokaten Henrik Almstrand överfrågan om hovrätt i Göteborg, av e. o. hovrättsnotarien Karl Axel Vinge om professor Thyréns förslag till bestämmelser i fråga om brott mot den kroppsliga okränkbarheten, av vice häradshövdingen Sven Ljunggren över den nya lagen om villkorlig straffdom samt av advokaten Erik Leman över utkastet till lag om ändrad lydelse av 21 kap. rättegångsbalken, varjämte advokaten Georg Bodén refererat K. M:ts utslag d. 19 febr. 1917 (N. J. A. 1917 s. 68).
    Till styrelse för arbetsåret 1/11 1918—1/11 1919 hava utsetts rådmannen Per

NOTISER. 135Dalén, ordf., assessorn Ivan Nyborg, v. ordf., advokaten Mårten Henriques, kassaförvaltare, advokaten Georg Bodén, sekreterare, e. o. hovrättsnotarien C. G. Björck, bibliotekarie, registratorn Johan Hallbeck, klubbmästare, och e. o. hovrättsnotarien Jarl Holmqvist, v. klubbmästare.