Sveriges advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge har till styrelseledamöter för innevarande år utsett hrr O. Hedenskog, ordf., C.Livijn och Carl Håkansson samt till deras suppleanter hrr B. de Maré och Nils Egardt, den senare jämväl sekreterare och kassaförvaltare. Avdelningen har under år 1918 avgivit yttranden över lagförslag om kostnadsfri rättegång samt om ändrade bestämmelser rörande ersättning för rättegångskostnad m. m.

 

    Jönköpings juridiska förening sammanträdde d. 1 nov. 1918. Den förutvarande styrelsen omvaldes. Hovrättsrådet B. Palmgren höll föredrag om det inom justitiedepartementet av tillkallade sakkunniga utarbetade förslaget rörande vissa ändringar i hovrätternas arbetssätt m. m., varefter hovrättsrådet B. Aurell, som deltagit i utarbetandet av nämnda förslag, närmare motiverade vissa delar av detsamma.

 

    Hälsingborgs juristförening har under 1918 sammanträtt en gång, nämligen d. 27 april, då borgmästaren J. Bååth höll föredrag rörande frågan om offentlighet vid handläggning av mål i hovrätterna. Styrelsen består av borgmästaren J. Bååth, ordf., häradshövdingen A. E. Sjöstrand, v. ordf., rådmannen Th. Sjövall, skattmästare, advokaten E. Starfelt, sekreterare, och v. häradshövdingen C. Wester.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under 1918 hava följande föredrag hållits: d. 1 mars av prof. Th. Engströmer över ämnet »Hur bör partseden i tvistemål reformeras?»; d. 12 okt. av prof. B. Ekeberg över ämnet »Äktenskaps rättsverkningar enligt det nya förslaget till G. B.» och d. 5 nov. av fil. kand. B. Ribbing om »Grisbådakonflikten i dess folkrättsliga och politiska innebörd». D. 12 april åskådliggjorde jur. och fil kand. K. Ewerlöf förhandlingarna vid en svensk häradsrätt, varvid föreningsmedlemmar fungerade såsom parter, åklagare och nämndemän. Föreningens styrelse och ämbetsmän äro vid 1919 års ingång följande: prof. Th. Engströmer, ordf., jur. och fil.kand. F. Sterzel, v. ordf., fil. kand. J. E. Almquist, sekr., jur. kand. E. Hörstadius, vice sekr., jur. doktor A. Montelius, bibliotekarie, och häradshövdingen A. Olivecrona, föreståndare för platsförmedlingsbyrån.

 

    Stockholms högskolas juridiska förenings styrelse består, efter d. 18 okt. 1918 och 14 febr. 1919 förrättade val, av juris studerandena B. Ahrnborg, ordf., G. Engzell, v. ordf., E. Sylvan, sekreterare, N. Ek, skattmästare,samt H. Westrin, bibliotekarie.
    Vid sammankomsterna under år 1918 hava föredrag hållits: av advokaten frih. G. Stjernstedt över lagförslaget om villkorlig dom, av hovrättsnotarien E. Nathorst Böös om prostitutionskommitténs betänkande, av advokaten S. Silow över förslaget till lag om fri rättegång, av professorn Th. Engströmer över några frågor rörande rättegångsreformen, av jur. kand. O. Alsén över ämnet: »Uttrycket 'till huvudmannens skada' i S. L. 22: 14 i belysning av rättsfall 1910—1917» samt av jur. stud. B. Ahrnborg och jur. kand. A. Åström om studiemötet i Köpenhamn sept. 1918.