136 NOTISER.    Højesteretssagfører V. F. Asmussen i Köpenhamn, en av Danmarks mest ansedda advokater och under 20 år ordförande i Den danske Sagførerforening, avled i Köpenhamn d. 9 april 1919 i en ålder av 77 år.

 

    Dödsfall. D. 21 febr. 1919 avled i Enköping borgmästaren därstädes Carl Gustaf Theodor Wetterwik. W., som var född i Odensåker, Skaraborgs l., d. 28 sept. 1856, avlade mogenhetsex. i Skara 1878 och hovrättsex. i Lund 1883 samt blev 1886 v. häradshövding. W. utnämndes 1893 till borgmästare i Enköping.
    D. 21 mars 1919 avled i Stockholm hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Selim Holmberg. Född i Arboga d. 19 april 1872, avlade H. mogenhetsex. i Örebro 1891 och jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1897. Efter avslutad tingstjänstgöring innehade H. en tid förordnande såsom länsnotarie och landssekreterare i Jönköpings l. samt därefter såsom kanslist i justitierevisionen och notarie i Stockholms rådhusrätt. H. tjänstgjorde från 1901 i Svea hovrätt och utnämndes till fiskal därstädes 1910 samt till hovrättsråd 1912. H. innehade 19101913 förordnande såsom t. f. revisionssekreterare. I Sv. J. T:s rättsfallsavdelning var H. en intresserad och värdefull medarbetare.

 

    Finland. I den nya finländska ministären kvarstår presidenten Karl Söderholm såsom justitieminister.
    Justitieministern har åt professor W. Chydenius uppdragit att utarbeta förslag till nya obligationsrättsliga lagar, såvitt möjligt av liknande innehåll med de skandinaviska lagarna i ämnet.

 

    Till Professor i Retsvidenskabens Historie vid Köpenhamns universitet har d. 1 april 1919 utnämnts Departementschef og Statsraadssekretær Frantz Dahl, som bekant medarbetare i Sv. J. T:s litteraturavdelning.

 

    Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet vid Köpenhamns universitet har under sista arbetsåret tilldelat fyra personer doktorsgraden. Professor Fredrik Stang från Kristiania har erhållit hedersgraden såsom Dr. juris. Efter avlagda prov har den juridiska doktorsgraden förvärvats av Overretssagfører N. Cohn, som d. 17 okt. 1918 försvarade sin avhandling: Livsforsikringskravets formueretlige Behandling, samt av docenten K. Sindballe, som d. 9 jan. 1919 försvarade sin avhandling: Bidrag til Læren om judicielle Afgørelsers Retskraft. Slutligen har Fuldmægtig J. Wilcke d. 8 april 1919 för den statsvetenskapliga doktorsgraden försvarat en avhandling om Christian IV:s Møntpolitik.

 

    Riksdagens lagutskott. Enligt av riksdagens båda lagutskott d. 20 jan. 1919 gemensamt fattat beslut skall t. v. till första lagutskottet hänvisas bl. a. lagstiftning i privaträttsliga ämnen, som avhandlas i 1734 års lags giftermåls-, ärvda-, jorda- eller handelsbalkar eller i allmänna strafflagen med tillhörande författningar ävensom lagstiftning i ämne rörande allmänna rättegångs eller utsökningsväsendet eller konkursrätten. Till andra lagutskottet hänvisas bl. a. lagstiftning rörande jordstyckning, skifte av jord, vattenrätt och social jordlagstiftning, arbetslagstiftning ävensom lagstiftning rörande socialförsäkring samt i allmänhet i ämne av beskaffenhet, att k. propositioner beredas inom annat departement än justitiedepartementet.
    Ordförande och vice ordförande äro i första lagutskottet borgmästaren Jakob Pettersson och häradshövdingen A. Åkerman samt i andra lagutskottet rådmannen P. A. Dahl och godsägaren A. W. T. von Sneidern.

 

    J. O. och M. O. Till justitieombudsman har d. 22 febr. 1919 återvalts revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg och till hans suppleant häradshövdingen Nils Wihlborg. Till militieombudsman har samma dag utsetts hovrättsrådet Gustaf Ferdinand Lindstedt och till hans suppleant expeditionschefen, hovrättsrådet Bror Carl Hasselrot.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 25 april 1919 till registrator i justitierevisionsexpeditionen utnämnt kanslisten Hugo Ocklind.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. Svea hovrätt har på förslag till

NOTISER. 137häradshövdingämbetet i Älvdals och Nyeds härads domsaga uppfört vice häradshövdingarna Magnus Wallén, Wilhelm Norén och Gustaf Kinnander i nu nämnd ordning.
    Göta hovrätt har på förslag till häradshövdingämbetet i Sunnervikens domsaga uppfört vice häradshövdingarna Magnus Wallén, Hugo Krok och Torsten Nilsson.
    På förslag till häradshövdingämbetet i Bräkne härads domsaga har hovrätten över Skåne och Blekinge uppfört vice häradshövdingarna Gustaf Kinnander, Hugo Krok och Gustaf Arvid Johansson.