NYUTKOMNA BETÄNKANDEN M. M.

Från utrikesdepartementet:

    Betänkande rörande en internationell rättsordning. Sthm 1919. Norstedt. 8:o. 112 s. (Avg. d. 21 dec. 1918 av E. Marks v. Würtemberg och Theodor Adelswärd.)

Från justitiedepartementet:

    Fastighetsregisterkommissionens meddelanden III. Spörsmål. P. M. för registerföraren m. m. Sthm 1918. Palmquist. 4:o. 50 s.
    Skifteslagstiftningskommissionens betänkande. Förslag till lag om delning av jord på landet m. m. Sthm 1918. Palmquist. 4:o. IX + 484 s. (Avg. d. 26 okt. 1918 av C. E. Bengtsson, G. Grefberg och B. Wieselgren.)
    Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. II. Ärekränkningsbrottet. Av JOHAN C. W. THYRÉN. Lund 1919. Gleerupska univ. bokh. 8:o.II + 185 s.
    Förslag till grundlagsändringar åsyftande ett närmare samarbete mellan regering och riksdag i utrikespolitiska angelägenheter. Sthm 1919. Norstedt. 4:o. 48 s. (Avg. d. 15 mars 1919.)

Från civildepartementet:

    Järnvägstaxekommittén. Betänkande och förslag ang. ny taxa för transporter å statens järnvägar m. m. Del II B. Tariffer å statens järnvägar m. m. Sthm 1918. Marcus. 8:o. 388 s.
    Bostadskommssionens utredningar IX. GUSTAF F. STEFFEN, Bostadsfrågan i Sverige ur sociologiska och socialpolitiska synpunkter. Sthm 1918. Norstedt.8:o. 232 s.
    Underdånigt utlåtande med förslag till lag om begränsning av tiden för öppethållande av handelsbodar jämte vissa andra företag. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. 58 s. (Avg. d. 2 sept. 1918 av Socialstyrelsen.)
    1915 års bangårdskommission. Förslag till nya bangårdsanordningar i Stockholm. Del I. Text. 112 s. Del II. Ritningar. 36 pl. Sthm 1918. Marcus. 4:o.
    Arbetstidskommittén. I. Betänkande med förslag till lag om begränsning av tiden för bageri- och konditoriarbete. 1918. 75 s. (Avg. d. 22 nov. 1918.) II. Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden. 1919. 148 s. (Avg. d. 25 jan. 1919.) Sthm. Norstedt. 4:o.

ÖVERSIKTER. 139    Kommunikationsverkens lönekommitté. Betänkande ang. gemensamt lönesystem samt lönereglering för postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk. Sthm 1919. Beckman. 4:o. IX + 332 s. (Avg. d. 20 febr. 1919.)

Från finansdepartementet:

    Betänkande rörande åtgärder för penningvärdets reglering. Sthm 1918. 4:o. 41 s. (Avg. d. 30 juli 1918.)
    Utlåtanden i anledning av det av tillkallade sakkunnige d. 30 juli 1918 avgivna betänkande rörande åtgärder för penningvärdets reglering. Sthm 1918. Beckman. 4:o. 76 s.
    Betänkande med förslag till förordning angående tillverkning, införsel och behandling av vin. Sthm 1918. 4:o.
    Löneregleringskommitténs betänkande. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. LVIII. Reglering av de inom statsförvaltningen anställda ordinarie kvinnliga biträdenas avlöningsförmåner. 56 s. (Avg. d. 11 nov. 1918.) LIX. Tillfällig lönereglering för befattningshavare vid statsdepartementen, centrala ämbetsverk, hovrätterna m. m. 125 s. (Avg. d. 20 nov. 1918.)
    Underdånigt utlåtande med förslag angående indragning av förste kontrollörsbefattningarna vid råsockerfabrikerna m. m. avg. d. 6 dec. 1918 av Kungl. kontrollstyrelsen. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 74 s.
    1914 års tullkommissions betänkande. II. Förslag till omorganisation av generaltullstyrelsen m. m. I. Betänkande. Sthm 1918. Beckman. 4:o. 421 s.
    Statens krigsberedskapskommission. Sthm 1918. Norstedt. 8:o. Betänkande. Del I. Den ekonomiska krigsberedskapens organisation. Promemoria om ekonomisk fredsberedskap. 143 s. Del II. Finans- och kreditväsendet vid krig samt allmän ekonomisk lagstiftning. 265 s. Bil. I. VALDEMAR EKVALL, Det inre kreditväsendets organisation i Tyskland och Holland under kriget. 92 s. Del III ang. försäkringsväsendet vid krig och del IV ang. folknäringen vid krig äro hemliga. Bil. till del IV: Råg- och vetemjöls smältbarhet med hänsyn till siktningsfrågan. Den tyska livsmedelspolitiken under kriget. 176 s.
    1917 års bankkommitté. Betänkande nr 3. Förslag till ändringar i lagen om bankrörelse d. 22 juni 1911 (banksammanslagningar). Sthm 1918. 27 s. Betänkande nr 4. Förslag till ändringar i lagen om bankrörelse d. 22 juni 1911 m. m. (emissionsverksamhet). Sthm 1919. 73 s. Tullberg. 4:o.
    De svenska statsmakterna och krigstidens folkhushållning 1918 av KARL HILDEBRAND. Översikt, utarbetad på offentligt uppdrag. Sthm 1919. Norstedt. 8:o. IV + 470 + 187 s.

Från ecklesiastikdepartementet:

    Lärarelönenämndens betänkande 4. Sthm 1918. Bd I. Huvudbetänkande. 272 s. Bd II. Bilagor. 165 s. Bd III. Historik. 271 s.
    Underdånigt utlåtande och förslag ang. omorganisation av Gymnastiska centralinstitutet och av gymnastiklärarutbildningen. Sthm 1918. Nord. bokh. 4:o. 339 s., 14 pl. (Avg. d. 26 juli 1918.)
    Förslag till vissa ändringar i lärares straff-, processrättsliga samt disciplinära ställning. Uppsala 1918. Almqvist & Wiksell. 4:o. 78 s. (Avg. i juli 1918 av K. Beckman och Åke Holmbäck.)
    Förslag angående ändamålsenligare anordning av skrivbiträdesinstitutionen vid de allmänna läroverken. Sthm 1918. Hæggström. 4:o. 39 s. (Avg. d. 10 aug. 1918.)
    Betänkande rörande omläggning av nykterhetsundervisningen samt rörande åtgärder mot missbruk av tobak och kaffe. Sthm 1918. Hæggstrom. 4:o. 285 s. (Avg. d. 19 okt. 1918.)
    Betänkande och förslag rörande docentinstitutionen vid universiteten och Karolinska institutet m. m. Lund 1918. Berling. 274 s. (Avg. d. 31 okt.1918.)
    Betänkande och förslag rörande undervisningsväsendets centrala ledning. Sthm 1918. Hæggström. 4:o. 117 s. (Avg. d. 9 dec. 1918.)

140 ÖVERSIKTER.Från jordbruksdepartementet:

    Kungl. jordbruksdepartementet XXXXIII. 1. Nya mönsterstadgar för jordbrukskassor och vissa centralkassor för jordbrukskredit. Sthm 1918. Marcus. 8:o. 46 s.
    Betänkande avgivet d. 9 dec. 1918 av skogslagstiftningskommittén. Del I. Sthm 1919. Norstedt. 4:o. VIII + 633 s.
    Betänkande rörande främjande av odling och beredning av lin inom landet. Sthm 1919. Norstedt. 4:o. 76 s. (Avg. d. 14 jan. 1919.)
    1917 års lantmäterikommissions betänkanden. Sthm 1919. Norstedt. 4:o. I. Förslag till mätningsförordning m. m. 190 s. II. Förslag till lantmäteritaxa m. m. 122 s. III. Förslag ang. vissa lantmäteriväsendet rörande organisations- och löneregleringsfrågor. 213 s.


A. E. R.