RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1919 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (eller sammansatt lag- och annat utskott) avgivit utlåtande:
    d. 8 februari: väckta motioner (II: 18 och 239) ang. vissa invallningsföretags hänförande under lagen om dikning och annan avledning av vatten d. 20 juni 1879 (2 L. U. nr 1), avslagna;
    väckt motion (II: 17) om skrivelse till K. M:t ang. utredning i fråga om lagstiftning i visst syfte beträffande försäljning av jord till småbruk (2 L. U. nr 2), avslagen;
    väckt motion (II: 6) om skrivelse till K. M:t ang. beredande av mera betryggande skydd för får på betesmark mot kringströvande okynneshund m. m. (2 L. U. nr 3); riksdagen beslöt skrivelse i motionens syfte;
    väckt motion (I: 6) om skrivelse till K. M:t med begäran om utredning

142 ÖVERSIKTER.och förslag i fråga om skydd för fastighetsägare på landet mot störande och stojande tillställningar i omedelbar närhet av hans hem (2 L. U. nr 4), avslagen;
    d. 12 februari: väckt motion (II: 186) om ändrad lydelse av 14 § i legostadgan för husbönder och tjänstehjon d. 23 nov. 1833 (2 L. U. nr 6), avslagen;
    väckt motion (II: 240) om skrivelse till K. M:t ang. lagbestämmelser rörande skyldighet att i vissa fall borttaga träd eller grenar därav och buskar, som hämma växtligheten å åkerjord (2 L. U. nr 5), avslagen;
    d. 15 februari: 1 L. U:s utlåtande nr 1 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning; lades till handlingarna utan anmärkning;
    1 L. U:s utlåtande nr 2 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning; lades till handlingarna utan anmärkning;
    väckt motion (I: 32) med förslag till ändrad lydelse av 10 § i lagen om reglering av prästerskapets avlöning (1 L. U. nr 3); riksdagen beslöt för sin del i anledning av motionen viss ändring i nämnda lag;
    d. 19 februari: k. prop. nr 47 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 19 mom. 1 värnpliktslagen d. 17 sept. 1914 (1 L. U. nr 4), bifallen;
    d. 26 februari: väckt motion (II: 71) om skrivelse till K. M:t ang. effektiva åtgärder för den självägande bondebefolkningens bevarande vid jordbruket (2 L. U. nr 7), avslagen;
    väckt motion (II: 72) om skrivelse till K. M:t ang. åvägabringande av en ny arrendelag m. m. (2 L. U. nr 8), avslagen;
    väckt motion (II: 74) om skrivelse till K. M:t ang. åvägabringande av lagbestämmelser till förhindrande att truster inom livsmedelshandeln och livsmedelsindustrien slå under sig jordbrukarnas berättigade vinst av jordbruket (2 L. U. nr 9), avslagen;
    väckt motion (II: 164) om indragning till staten av vissa krigstidsvinster å handel med fastighet (2 L. U. nr 11), avslagen;
    väckt motion (II: 184) ang. återinförande av bördsrätt till fastighet ålandet (2 L. U. nr 10), avslagen;
    d. 1 mars: väckt motion (I: 70) om dödsstraffets avskaffande (1 L. U.nr 5); första kammaren avslog motionen, andra kammaren beslöt i enlighet med utskottets hemställan skrivelse i motionens syfte;
    väckt motion (II: 77) om skrivelse till K. M:t rörande vissa ändringar i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster (1 L. U. nr 6); riksdagen beslöt skrivelse, motsvarande viss del av motionens syfte;
    d. 5 mars: k. prop. nr 78 med förslag till lag med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent (1 L. U. nr 7), bifallen;
    väckt motion (I: 74) ang. ändring av lagen om kyrkofond i syfte att fondens kapital må ökas genom årlig avsättning av ränteavkastningen (1 L. U.nr 8), avslagen;
    väckta motioner (I: 29 och II: 121) om lindring och förenkling av bestämmelserna i lagen ang. anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (1 L. U. nr 9), avslagen:
    k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändringar i och tillägg till lagen d. 10 juli 1899 om skydd för vissa mönster och modeller samt i anledning därav väckt motion (I: 108), (1 L. U. nr 11); prop. avslagen;
    väckt motion (I: 31) om åvägabringande av sådan ändring i gällande bestämmelser ang. jordavsöndring, att särskilt namn och nummer åsättas avsöndrad lägenhet (2 L. U. nr 12), avslagen;
    k. prop. nr 39 med förslag till lag om anställande av distriktsbarnmorskor m. m. samt i anledning därav väckta motioner (I: 133, II: 320 och 323), (2 L. U. nr 13); prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    d. 15 mars: väckt motion (II: 236) om skrivelse till K. M:t ang. omarbetning i visst syfte av strafflagens bestämmelser rörande ämbetsmäns rättsliga ställning och företrädesrättigheter (1 L. U. nr 12), avslagen;
    k. prop. nr 7 med förslag till lag om lindring i de mindre bemedlades

ÖVERSIKTER. 143kostnader för sinnessjukvård m. m. samt i anledning därav väckt motion (II: 298), (2 L. U. nr 14); prop. bifallen;
    väckt motion (II: 5) om skrivelse till K. M:t ang. förbud mot utförande av fotografiskt arbete å sön- och helgdag (2 L. U. nr 15), avslagen;
    k. prop. nr 53 med förslag till lag ang. beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna m. m. samt i anledning därav väckt motion (II: 325), (2 L. U. nr 16); prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    d. 21 mars: k. prop. nr 3 med förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk, lag om rätt till verk av bildande konst samt lag om rätt till fotografiska bilder samt i anledning därav väckta motioner (I: 101, 107; II: 265—267), (1 L. U. nr 10 och 13); efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 22 mars: k. prop. nr 257 med förslag till lag ang. inkallande av värnpliktiga för fullgörande av viss tjänstgöring utom landets gränser (S. och 1 L. U. utl. nr 1), bifallen;
    k. prop. nr 256 ang. anvisande av anslag för år 1919 under tredje huvudtiteln för bestridande av kostnader för utförande av vissa demoleringsarbeten å Åland (S. och 1 L. U. utl. nr 2), bifallen;
    väckt motion (I: 160) i anledning av sistnämnda k. prop. (S. och 1 L. U. utl. nr 3), avslagen;
    d. 5 april: k. prop. nr 115 med förslag till lag med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper (1 L. U. nr 16), bifallen ;
    k. prop. nr 370 med förslag till lag innefattande ändring i 2 kap. 3 § kyrkolagen (1 L. U. nr 17), bifallen;
    d. 9 april: k. prop. nr 77 med förslag till lag om visst undantag från tilllämpningen av 21 § i lagen d. 16 oktober 1914 om tillsyn å fartyg samt i anledning därav väckt motion (II: 331), (1 L. U. nr 14 och 18); efter sammanjämkning prop. bifallen med viss ändring;
    d. 12 april: k. prop. nr 114 med förslag till lag om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet samt till lag om ändring i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse (1 L. U. nr 15 och 20); efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 15 april: k. prop. nr 157 med förslag till lag ang. tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen ävensom en i anledning därav väckt motion (II: 368), (1 L. U. nr 19 och 21); efter sammanjämkning prop. bifallen med visst tillägg;
    k. prop. nr 285 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av den s. k. förfoganderättslagen d. 26 april 1918 ävensom i anledning därav väckta motioner (I: 194, II: 387—389), (2 L. U. nr 19); riksdagen beslöt förlängd giltighet av lagen t. o. m. d. 29 febr. 1920;
    k. prop. nr 286 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av den s. k. maximiprislagen d. 30 april 1918 ävensom en i anledning därav väckt motion (I: 195), (2 L. U. nr 20); riksdagen beslöt förlängd giltighet av lagen t. o. m. d. 29 febr. 1920;
    k. prop. nr 287 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av den s. k. prisockerlagen d. 19 juni 1917 ävensom en i anledning därav väckt motion (I: 196), (2 L. U. nr 21); riksdagen beslöt förlängd giltighet av lagen t. o. m. d. 29 febr. 1920;
    k. prop. nr 288 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av den s. k. krigshandelslagen d. 17 april 1916 ävensom i anledning därav väckt motion (I: 197), (2 L. U. nr 22); riksdagen beslöt förlängd giltighet av lagen t. o. m d. 29 febr. 1920;
    k. prop. nr 289 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg ävensom en i anledning därav väckt motion (I: 198), (2 L. U. nr 23); riksdagen beslöt förlängd giltighet av lagen t. o. m. d. 29 febr. 1920;
    k. prop. nr 290 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagarna ang. förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan

144 ÖVERSIKTER.utrikes orter (lag d. 28 mars 1917) och mellan svensk och utrikes ort (lag d. 20 juni 1918), (»fraktfartslagarna»), ävensom i anledning därav väckta motioner (l: 199 och II: 377), (2 L. U. nr 24); riksdagen beslöt förlängd giltighet av lagarna t. o. m. d. 29 febr. 1920;
    väckt motion (II: 180) ang. åläggande för bolag för industriella företag att avstå viss del av sin vinst till understöd åt arbetslösa industriarbetare (2 L. U. nr 25), avslagen;
    väckt motion (I: 16) ang. utredning och förslag i fråga om skattebetalning genom skattemärken i skatteböcker (Bev. och 2 L. U. utl. nr 1), avslagen.


B. Hj. H.