NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. F. S. 1918 nr 1097. K. skrivelse d. 23 dec. 1918 ang. fastställande av nystadga för Göteborgs magistrat och rådhusrätt m. m.
    Nr 1098. K. skrivelse d. 31 dec. 1918 ang. fastställelse av ändring i vissa delar av den för rådhusrätten och magistraten i Hälsingborg gällande stadga.
    Nr 1109—1111. K. kontrollstyrelsens cirkulär d. 28 nov., 28 dec. och 30 dec. 1918 ang. utminuteringskontrollen m. m.
    1919 nr 21. K. K. d. 24 jan. 1919 om vissa ändringar i förordningen d. 14 dec. 1917 (nr 916) angående föreskrifter om utmätning för krono- och kommunalutskylder, allmänna avgifter m. m. (restindrivningsförordning).
    Nr 33. K. K. d. 7 febr. 1919 ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ i kungörelsen d. 30 dec. 1916 (nr 603) angående tilläggsavvittring i vissa delar av Västerbottens läns lappmark.
    Nr 35. K. K. d. 31 jan. 1919 om provisorisk förteckning å de vattendrag, där kungsådra enligt vattenlagen skall anses finnas.
    Nr 36. K. K. d. 24 jan. 1919 om magistrats i stad fördelning på avdelningar samt sammansättning vid valförrättningar under år 1919.
    Nr 38. K. K. d. 14 febr. 1919 ang. ordningen för fastighetsregistreringen beträffande vissa samhällen inom Kristianstads län.
    Nr 44. K. skrivelse d. 17 jan. 1919 ang. ändring i vissa delar av den för Stockholms magistrat och rådhusrätt gällande stadga och avlöningsstat.
    Nr 56. Lag d. 25 febr. 1919 med vissa föreskrifter i fråga om val under våren 1919 av kommunal-, municipal- och stadsfullmäktige samt av landstingsmän.
    Nr 57. Lag d. 25 febr. 1919 ang. rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank d. 12 maj 1897 (nr 27) och av § 9 i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873 (nr 31).
    Nr 97. K. F. d. 18 mars 1919 om särskilda avdrag vid 1919 års taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt.
    Nr 104. Lag d. 22 mars 1919 ang. inkallande av värnpliktiga för fullgörande av viss tjänstgöring utom landets gränser.
    Nr 106. Lag d. 21 mars 1919 om ändrad lydelse av 235 § i lagen om bankrörelse den 22 juni 1911.
    Nr 108. K. F. d. 28 febr. 1919 ang. vattenbokens inrättande och förande.
    Nr 119. Lag d. 31 mars 1919 ang. rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt.
    Nr 124. Lag d. 1 april 1919 om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse.
    Nr 136. Lag d. 8 april 1919 om ändrad lydelse av 13 och 25 §§ i lagen d. 12 maj 1897 (nr 27) för Sveriges riksbank.