UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

    Nytt juridiskt arkiv 1918 avd. II hft 3: G. Grefberg, Lagstiftning om fastighetsbildning i stad (s. 353—604); Lagstiftning om rätt för nyttjanderättshavare att inlösa upplåtet område (s. 605—646).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1919 hft 1—2: Uno Landén, Ny revision av skattelagstiftningen (s. 39—45); Sigfrid Wallen gren, Första kammarreformen (s. 109—146).
    Ekonomisk tidskrift 1919 hft 1—4: David Davidson, Beskattning av aktiebolags vinst genom inkomstskatt (s. 15—27).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1919 hft 1—2: Alfred Petrén, De nya lagbestämmelserna angående gottgörelse för av kommun erlagda sjukvårdsavgifter (s. 48—56).
    Sociala meddelanden 1919 hft 1—3: Förslag till lagar om begränsning av arbetstiden, resp. av tiden för bageri- och konditoriarbete, av arbetstiden å svenska fartyg (s. 28, 35, 37; jfr socialstyrelsens utlåtanden s. 147, 160); Fylleriförseelserna och deras orsaker under fjärde kvartalet 1918 jämte några sammanfattningssiffror för åren 1917 och 1918 (s. 120—137); Socialstyrelsens utlåtande rörande åtgärder för enhetlig internationell lagstiftning på det sociala området (s. 164—167).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1919 hft 1—2: Den svenska stadsförvaltningens organisationsproblem (s. 1—5); Nils Herlitz, Den kommunala rösträttsreformen (s. 6—18); A. Munck af Rosenschöld, Magistratsinstitutionens omläggning och de kommunala tjänstemännen (s. 59—66).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1919 hft 1—5: Internationell sociallagstiftning (s. 50—54).
    Arkiv för patent-, mönster- och varumärkesskydd 1919 hft 1—2: Axel Hasselrot, Om skandinavisk samverkan på det industriella rättsskyddets område (s. 4—9, 17—22).
    Tiden 1919 hft 1—2: Georg Branting, Måste juridiken alltid se tillbaka? (s. 44—46); Magnus Oldevill, Brottet och litteraturen (s. 77—82).
    Svensk tidskrift 1919 hft 1—3: Seved Ribbing, Gamla läror och nya förslag rörande äktenskapet (s. 121—127).
    Forum 1919 nr 1—22: Demokratien och lagstiftningen (s. 13—16); Karl Hedmansson, Olycksfallsförsäkringslagens omgestaltning (s. 100—101).
    Det nya Sverige hft 1—5: Eilif Sylwan, Lagstadgad maximalarbetsdag (s.75—87); C. A. Reuterskiöld, Samhällets klasser (s. 233—240).