Nordiska juristmötet. Den 9 maj 1919 hölls å Stockholms högskola under presidenten Ivar Afzelius' ordförandeskap sammanträde med anmälda svenska deltagare i det elfte nordiska juristmötet. Till ledamot i den svenska styrelsen efter justitierådet Tore Almén utsågs f. d. justitierådet friherre E. Marks von Wurtemberg. Sedan de närvarande beslutat utse tvenne styrelsesuppleanter, valdes härtill förutvarande statsrådet, rådmannen i Malmö Knut Dahlberg och ordföranden i Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund, advokaten Tom Forssner. Styrelsen har sedermera till sin ordförande utsett friherre Marks von Wurtemberg.
    Till ledamot i den danska styrelsen efter geheimeetatsrådet Goos har utsetts departementschefen i justitsministeriet Schrøder och till suppleanter professor H. Munch-Petersen, kriminalretsassessor Krabbe och overretssagfører Axel Bang (jfr http://svjt.se/svjt/1919/124).
    Den svenska styrelsen har publicerat följande inbjudning till det planerade mötet.


»Elfte nordiska juristmötet.
    Med tillkännagivande, att det elfte nordiska juristmötet kommer att hålla så riddarhuset i Stockholm torsdagen den 28, fredagen den 29 och lördagen den 30 augusti 1919 med början första mötesdagen kl. 11 f. m., får den svenska styrelsen för mötet härmed inbjuda danska, finländska, isländska, norska och svenska jurister till deltagande i mötets förhandlingar, vilka komma att avse följande överläggningsämnen: 1) Sanningsbeviset i ärekränkningsmål, 2) Försäkringstagares plikt att lämna upplysning om förhållanden av betydelse förförsäkringsavtalet, 3) Om kollektivavtal mellan arbetare och arbetsgivare, 4) Under vilka förutsättningar bör verkställighet av dom eller skiljedom, meddelad i något av de nordiska länderna, kunna erhållas i de övriga? 5) Om den nordiska rättsgemenskapen. Mötesförhandlingarna äga rum å danska, norska och svenska språken.
    Danska, finländska, isländska och norska jurister, vilka önska deltaga i mötet, böra anmäla sig hos vederbörande lokalstyrelse eller organisationskommitté enligt vad varje särskild styrelse eller kommitté härom tillkännagiver.

218 NOTISER.    Svenska jurister, som önska deltaga i mötet och icke redan antecknat sig å de år 1917 utsända listorna, böra snarast möjligt till styrelsen, adr. Drottninggatan 3, Stockholm, insända anmälan härom jämte avgiften för mötet, vilken, under förutsättning av mötets godkännande, är satt till 12 kronor. Sedan avgiften ingått, kommer medlemskort att tillsändas anmäld deltagare. Medlemsavgiften berättigar även den, som icke kommer i tillfälle att närvara vid mötet, till erhållande av mötets tryckta förhandlingar och övriga publikationer. De uppsatser över fastställda överläggningsämnen, som författats av referenterna, komma att i god tid före mötet tillställas deltagarna.
    Varje anmäld deltagare bör i god tid före mötet, helst före den 5 augusti 1919 meddela styrelsen, huruvida det kan antagas, att han kommer att infinna sig vid mötet. Senast första mötesdagen utlösas eller avhämtas å mötesbyrån tillträdeskort till festligheter m. m., och skall medlemskort då företes.
    Med Stockholms Uthyrningsbyrå, adr. Stureplan 6, Stockholm, har styrelsen träffat överenskommelse, att byrån åt deltagarna i juristmötet förmedlar förhyrande av rum å hotell, i pensionat eller hos enskilda utan ersättning till byrån från deltagarnas sida för förmedlingen. Framställning till byrån om rumsförhyrning bör med noggrant angivande av vederbörandes önskemål rörande bostadens beskaffenhet ävensom av dag och tid för ankomst och avresa göra sju förr dess hellre.
    Genom statsanslag och enskilda bidrag har styrelsen blivit satt i tillfälle att tillhandahålla mötesdeltagarna fribiljett för återresa från Stockholm till hemorten, i den mån resan äger rum å svensk järnväg. De, som önska begagna sig härav, böra med företeende av medlemskort göra anmälan därom å mötets byrå under första eller andra mötesdagen. Biljett (andra klass, ej sovplats) kan erhållas för hemresa, som anträdes tidigast lördag afton den 30 augusti och senast inom påföljande veckas utgång. De, som önska sovplats å Järnväg för resa till eller från Stockholm reserverad, böra under tiden 25 juli—5 augusti 1919 tillskriva mötets svenska styrelse med angivande av dag för resan, järnvägsstation, från eller till vilken sovvagn begäres, samt önskad klass, varefter styrelsen vill söka ombesörja behövliga extra sovvagnar eller extratåg. Då sovplatser endast kunna erhållas till begränsat antal, lämnas företräde åt deltagarna i ordning efter tiden för anmälan.
    Under en vecka före mötet kommer mötets byrå att hållas öppen å riddarhuset varje dag kl. 9.30—12 f. m., under mötesdagarna kl. 9 f. m.—5 e. m.»