Den nordiska försäkringslagstiftningen. K. M:t har d. 16 maj 1919 till ordförande i den för fortsättande av det gemensamma skandinaviska lagstiftningsarbetet på obligationsrättens område d. 8 nov. 1918 tillsatta kommitté med uppdrag att utarbeta förslag till lagbestämmelser angående försäkringsavtal (jfr http://svjt.se/svjt/1918/389, http://svjt.se/svjt/1919/56 och http://svjt.se/svjt/1919/124) förordnat f. d.justitierådet friherre E. Marks von Wurtemberg.

 

    Den skandinaviska familjerättskommissionen, som nu skall övergå till behandling av förmynderskapsrätten, sammanträder d. 12 juni 1919 till plenarmöte i Köpenhamn. Kommissionens sammansättning har, sedan arbetet med äktenskapsrätten slutförts, undergått vissa förändringar. Delegerade äro:
    för Sverige: lagberedningens ordförande f. d. justitierådet Wilhelm Sjögren,

NOTISER. 219ordf., samt beredningens ledamöter professor Birger Ekeberg, hovrättsrådet Einar Stenbeck och assessor Arthur Lindhagen;
    för Danmark: professor Viggo Bentzon, ordf., departementschefen i justitsministeriet Schrøder, ekspeditionssekretæeren Aage Svendsen och kriminalretsassessor H. G. Bechmann; sekreterare: assistenten i justitsministeriet Olrik;
    för Norge: høiesteretsassessor P. I. Paulsen, ordf., och justitiarius F. Beichmann.
    För Norges vidkommande har beslut om deltagande i det gemensamma lagstiftningsarbetet fattats allenast beträffande frågorna om myndighetsåldernoch omyndigs rättshandlingar.