Nya giftermålsbalken. Lagrådet har d. 30 maj 1919 avgivit utlåtande angående lagberedningens förslag till giftermålsbalk och vissa därmed sammanhängande författningar. Utlåtandet inledes med följande principuttalande:
    »Enligt förslaget komma äktenskapets rättsverkningar att bliva väsentligen andra än efter nu gällande rätt, såväl i fråga om makarnas personliga ställning till varandra som beträffande förmögenhetsordningen. Till ej ringa del, exempelvis såvitt rörer avskaffandet av mannens målsmanskap, lärer dock förslaget knappast innebära annat än ett lagfästande av den gestaltning, som förhållandena till följd av ändrade etiska och sociala åskådningar redan faktiskt tagit. Och i den mån förslaget bringar verkliga nyheter, torde dessa i stort sett finnas väl försvarade. Vad särskilt angår den förändrade karaktär, giftorätten enligt förslaget skall erhålla, och övriga därmed sammanhängande regler om makars egendom, synes förslaget hava på ett erkännansvärt sätt löst uppgiften att, med bevarande av det värdefulla hos egendomsgemenskapen, tillgodose den gifta kvinnans berättigade krav på större ekonomisk rörelsefrihet.
    Lagrådet har sålunda funnit förslaget ägnat att läggas till grund för ny lagstiftning i ämnet, och de erinringar, i mycket av övervägande formell natur, till vilka lagrådet trott sig äga anledning, röra ej förslagets huvudgrunder.»
    Den förändring av lagrådets sammansättning, som fått anstå i avvaktan på giftermålsbalkens slutbehandling (jfr http://svjt.se/svjt/1919/60), ägde rum d. 1 juni.

 

    Domstolarna för vissa statsförbrytelser i Finland (se http://svjt.se/svjt/1918/227) skola enligt en den 2 april 1919 utfärdad lag indragas, så snart regeringen finner detta utan olägenhet kunna ske, då ock lagen den 28 maj 1918 om deras inrättande skall upphöra att gälla.

 

    Lagfrågor i Finland. Såsom förstärkning åt lagberedningen i Finland har tillsatts en av fem lekmän bestående kommitté, däribland två kvinnor, med uppdrag att taga under övervägande, huruvida Finlands lagstiftning rörande makars förmögenhetsrättsliga och personliga förhållanden kunde reformeras med tillgodogörande av det interskandinaviska förslaget i ämnet.
    Finlands statsråd har förordnat justitierådet O. Hj. Granfelt och häradshövdingen Onni Heinonkoski att utarbeta förslag till reform av rättegångsväsendet.

 

    Juridisk Forening i Köpenhamn har under det gångna arbetsåret hållit fem sammanträden med föredrag av overregistrator ved aktieselskabsregistret Kreuchel om aktielagen, av professor H. Ussing om »Betingelserne for Forudsætningernes Relevans», av Overretssagfører Dr N. Cohn om införande av

220 NOTISER.dansk rätt i Sønderjylland (se Juridisk Tidsskrift 1919 nr 3), av Kontorchef Boeg om U. S. A. under världskriget och av Registrator J. la Cour om »Retsreglerne for danske Skibes Registrering før og under Krigen».