Kvinnornas tillträde till civil statstjänst. Justitieministern har jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 28 maj 1919 tillkallat fru Emilia Broomé, f. Lothigius, ordf., riksdagsmannen komministern Harald Hallén, byråchefen Sigurd Ribbing och jur. kand. Mathilda Stael von Holstein att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet biträda med utredning av frågan om beredande av utsträckt behörighet för kvinnor att vinna tillträde till civil statstjänst.

 

    Civila mål vid underrätterna. Ur Statistiska centralbyråns berättelse angående domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet under åren 1913 och 1914, vilken torde från trycket utkomma under den närmaste månaden, äro följande siffror hämtade.
    I tab. 2, som lämnar en översikt över antalet vid de särskilda domstolarna i första instans slutligt handlagda målen och ärendena, göres beträffandede genom slutligt utslag avgjorda civila målen, d. v. s. tvistemål ävensom brottmål i vilka talan om ansvar ej förts, skillnad mellan vad man kallat »icke tvistiga», nämligen tredskovis avdömda eller omedelbart medgivna mål, samt »tvistiga», d. v. s. alla övriga civila mål. År 1913 uppgick för hela riket antalet icke tvistiga civilmål till 10,991 växelmål (1914: 10,575) och 8,988 andra mål (1914:7,902), av vilka senare 4,119 (1914: 3,545) kommo på häradsrätterna och 4,869 (1914: 4,357) på rådhusrätterna. Antalet slutligt handlagda tvistiga civilmål utgjorde 1913 14,009 (1914: 13,327), därav 7,464 (1914: 7,350) kommo på häradsrätterna och 6,545 (1914: 5,977) på rådhusrätterna.
    Högsta antalet tvi stiga civila mål avgjordes under åren 1913 och 1914, vad angår rådhusrätter med allenast en avdelning, av rådhusrätterna i Örebro med i medeltal 159 mål, Östersund med 105, Norrköping med 88, Gävle med 86 samt Linköping och Härnösand med vardera 79 mål ävensom, vad angår häradsrätterna, inom följande domsagor, nämligen Södra Roslags med 281, Jämtlands norra med 176, Västerbottens norra med 167, Ångermanlands södra med 140 samt Medelpads östra och Fryksdals med vardera 129 mål.
    Lägsta antalet tvistiga civila mål avgjordes under redogörelseåren vid rådhusrätterna i Mariefred med i medeltal 1 mål, i Öregrund, Söderköping och Gränna med 2 mål i varje, i Skanör, Östhammar och Simrishamn med 3 à 3.5 mål samt i Strängnäs, Vadstena och Torshälla med 4 à 4.5 mål i varje.
    Motsvarande siffror i de tio domsagor, i vilka lägsta antalet avgjorda tvistiga civilmål förekommo, utgjorde

i Ås och Gäsene domsaga 9 mål,

i Finspånga läns » 14.5 »

i Kinda och Ydre » 22 »

i Vadsbo norra » 23 »

i Åkerbo m. fl. hds » 25 »

 

i Kinnefjärdings m. fl. hds doms. 25 mål,

i Nora » 26 »

i Västmanlands västra » 26 » 

i Västerbottens mellersta » 26.5 »

i Tjusts hds » 26.5 ».

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 30 maj 1919 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därstädes Carl Anders Rudolf Eklund.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 23 maj 1919 till vice häradshövding vid Göta hovrätt förordnat e. o. notarien greve Robert Henrik Spens.