NORSK LITTERATUR 1918.

 

    Ogsaa i Norge har erstatningsrettens vanskelige problemer i den senere tid optat saavel videnskab som lovgivning. Snartsagt hele læren om erstatning, fra dens fundamenter og til dens sidste specielle resultater har jo været, og er fremdeles, under debat, og utviklingens endepunkter kan endnu ikke vites med sikkerhet. Ikke mindre end to betydelige verker om erstatningsspørsmaal, begge fra samme forfatteres haand, foreligger blandt den juridiske litteratur

272 LITTERATUR.i Norge i 1918. Det er professor Fredrik Stang som under sit store paagaaende arbeide med en fremstilling av den norske formueret har maattet stanse op foran erstatningslæren og gi denne en indgaaende behandling, før han tok fat paa obligationsretten.
    Det første av hans verker om erstatning er en monografi: Skade voldt av flere, som med overtitelen "Fra spredte retsfelter II" er utkommet paa Aschehougs forlag (se http://svjt.se/svjt/1918/275). Norge er jo fattig paa juridiske monografier, og verket, som baade er omfangsrikt og vegtig, er mottat med stor interesse. "Skade, voldt av flere" kalder Stang sin bok, og han behandler her sammen to forskjellige tilfælder av forvoldelse ved flere, nemlig for det første fleres skadevoldelse paa en tredjemands eiendom, og dernæst slik skade, som er voldt av retsgodets bærer og tredjemand i forening: skadelidendes medvirkning til skaden. Mens disse to emner vanligvis har været behandlet hver for sig, stiller Stang dem med stor energi og klarhed under den samme synsvinkel. Specielt hævder han, at der bør være en utstrakt paralelisme mellem behandlingen av regressen mellem flere forvoldere, naar skaden rammer tredjemands retsgoder, og den skadegjørendes erstatningspligt, naar skadelidende selv har medvirket. Ut fra denne grundtanke gjør Stang rede for den gjældende norske rets regler, særlig for reglerne i straffelovens ikrafttrædelseslov, og for sjøfartslovens regler om sammenstøt; særlig paa dette sidste omraade finder han anledning til en rik og interessant analyse av praktiske detaljspørsmaal.
    I Erstatningsansvar, som utkommer i subskription (Aschehoug), agter Stang at gi en samlet fremstilling av hele erstatningsretten; bare et par hefter av verket kom ut i 1918. Alt ide første paragrafer toner forfatteren flag med hensyn til sit syn paa de moderne bevægelser, som ved retsbrudd vil la erstatningens størrelse være avhængig av skyldens grad, og som opfatter straf og erstatning som beslegtede reaktionsmidler fra samfundets side. Stang viser alle "pønale hensyn" tilbake fra erstatningsrettens felter og trækker dype og kraftige grænselinjer mellem straffens ogerstatningens domæner. I de hefter, som er kommet, gir Stang en oversigt over erstatningens historie, og fremstiller derefter bredt, rolig og saklig erstatningslærens fundamenter, læren om aarsakssammenhæng, retsstrid og skyld.
    Panteretten behandles av professor Mikael H. Lie i: Randbemerkninger til Hagerups panteret. (A. W. Brøggers boktrykkeris forlag.) "Randbemerkningene" knytter sig hovedsakelig til den fremstilling av panterettens historie i Norge, som Hagerup gir i tilslutning til Aubert (se http://svjt.se/svjt/1919/179). Støttet til nye og grundige historiske undersøkelser — særlig studiet av den norske overhofrets dommer — mener forfatteren at kunne fremlægge materiale som paa mange punkter supplerer og korrigerer Hagerups fremstilling. Resten av skriftet former sig som strø-

LITTERATUR. 273bemerkninger til specielle spørsmaal, saavel av dogmatisk som av praktisk natur.
    Den internationale privatret er for første gang i norsk retslitteratur gjort til gjenstand for en samlet fremstilling av professor Gjelsvik: Lærebok i millom folkeleg privatrett (1 :ste heftet, Det norske samlaget). Kjendskap til denne juridisk saa interessante og praktisk saa vigtige del av retsordnen har de juridiske studenter hittil været henvist til at skaffe sig i de spredte bemerkninger, som de forskjellige lærebøkers forfattere knyttet til sine fremstillinger av de specielle retsdisipliner. For studentene betyr derfor Gjelsviks bok nyt land, men ogsaa vore domstoler vilføle dette skrift som avhjælp av et længe følt savn av teoretisk veiledning. Det hefte, som er kommet ut, gir de ledende grundsætninger i den internationale privatret, et rask rids av dens historie, behandler dernæst den internationale personret, tingsret og obligationsret. Utfra sit principielle grundsyn paa den internationale privatret, som en del av den enkelte stats nationale ret, har Gjelsvik med knap, rammende form og med et lykkelig konkret drag i fremstillingen git et billede av den internationale privatret av stor værdi.
    Fra minister Hagerups haand foreligger en ny utgave av hans: Omrids av den norske handelsret (Sjette gjennemsette og delvis omarbeidete utgave. Aschehoug & Co). Boken gir et rids av handelsretten og er særlig beregnet til bruk ved undervisningen i handelsskoler. I den nye utgave er de nye lover paa omraadet indarbeidet, særlig er tat hensyn til de ganske betydelige lovændringer paa formuerettens omraade, som de sidste aar har bragt. (Lov om avtaler, om kommission, fuldmagt, handelsreisende o. s. v.)
    Foruten dette bidrag til retslitteraturen fortsætter Hagerup sin nye utgave av Civilprocessen, som begyndte i 1917. (Aschehougs forlag.) I andet bind, som blev avsluttet i 1918, behandler han bevislæren, processens gang, retsmidlerne og de særlige rettergangsmaater. Verket blir sikkert av uvurderlig nytte for alle dem, som skal sætte sig ind i den nye civilprocesordning, der skal træ ikraft 1923. Men det kan ikke nektes, at boken i forhold til de tidligere utgaver, som blev skrevet mens endnu ingen kodifikation av civilprocessen forelaa, har tapt adskillig i friskhet og juridisk interesse.
    De nye civilproceslover behandles ogsaa av sorenskriver Erik Solem: Civilprocesreformen i praksis. (Steenske forlag). Som tittelen viser, tar forfatteren ikke sigte paa nogen fuldstændig, systematisk fremstilling av do nye lover. Boken har til hensigt at gi dommere og sakførere veiledning ved tilegnelsen av de nye rettergangsregler, med særlig henblik paa hvordan lovene vil virke i praksis.
    23 juni 1919.


Ragnar Knoph.

Svensk Juristtidning 1919. 18