274 LITTERATUR.UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1919 hft 2—3 innehåller: O. Hj. Granfelt, Processreformen (s. 92—129); Erik Mandelin, Friluftsarbetets tillämpning vid verkställighet av frihetsstraff enligt finsk rätt (s. 130—142); K. A. Moring, Sveriges nya vattenlag (s. 143—151); O. Hj. Granfelt, Anm. av Francis Hagerup: Inledning till studiet av straffrätt, och Nils Stjernberg: Kriminalpolitik (s. 167—172).
    Tidsskrift for Retsvidenskab 1919 hft 1—2: Nils Rabenius, Till läran om de materiella förutsättningarna för kvittning enligt svensk rätt (s. 1—34); Troels G. Jørgensen, Retsforholdenes Aarsagsforhold (s. 35—44); Albert Kôersner, De nordiska sjölagarna (s. 45—116); Oversigt over de nordiske Landes Lovgivning i 1918 (s. 117—147); O. Hj. Granfelt, Finlands lagstiftning 1918 (s. 148—155); Karsten Meyer, Anm. av Kongeriget Danmarks Love (s. 156—158); Vinding Kruse, Til Livsforsikringsretten, Problemet om Tredjemandsretshandlen (s. 175—238); Francis Hagerup, Nyere nordisk litteratur om de kollektive arbeidsaftaler (s. 239—250); H. Munch-Petersen, Anm. av Kristian Sindballe: Bidrag til Læren om judicielle Afgørelsers Retskraft (s. 251—256); Frantz Dahl, Nekrologer över J. H. Deuntzer m. fl.; Wilhelm Sjögren, Nekrolog över Tore Almén (s. 169—173).
    Norsk Retstidende 1919 nr 13—14: E. Hambro, Nekrolog över M. P. Ingstad (s. 193—196).
    Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdelning, 1919 nr 14—25: Astrid Holten-Bechtolsheim, f. Rickmann, Om Udkast til Lov om Ægteskabets Retsvirkninger (s. 97—104); Knud Berlin, Nogle stats- og folkeretlige Spørgsmaal vedrørende Afstaaelse og Erhvervelse af Statsomraade (forts. s. 104—112, 117—120); Wm Angelo, Den valgte Forsvarers Stilling efter Procesreformen (s. 115—117); Arne Georg Cohn, Mundtlig Procedure i tysk Retspraksis (s. 124—127); L. N. Hvidt, Nogle Bemærkninger om Retsplejelovens Bitingsteder (s. 129—134, jfr s. 122—4, 145—8); Viggo Holten-Bechtolsheim, Nogle Bemærkninger om "Frifindelse for Tiden" (s.134—141); Henry Ussing, Det nyeste Lovforslag om Jernbaners Erstatningsansvar (s. 153—158); Vald. Hvidt, Nogle Bemærkninger om Speditørens Stilling efter Købelovens § 10 (s. 158—164).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1919 hft 2: Hjalmar Westring, Om det s. k. tillräknelighetsproblemets behandling i en blivande svensk strafflag (s. 81—94); Karsten Meyer, Forarbejder til den nye danske Straffelov, Paatalen (s. 95—102); Oluf Brüel, Om en Tilføjelse til Straffelovens § 101 (s. 103—106); Alvar Montelius, Röster om Thyréns strafflagsprinciper (s. 107—112).
    Juridisk Tidsskrift, København 1919, nr 1—5: H. B. Krenchel, Bemærkninger angaaende Aktieselskabs-Lovens administrative Forstaaelse (s. 1—16); Georg Cohn, Asyl og Internering paa neutralt Omraade (s. 17—32, 62—73); Knud Jarner, Om Forsvarernes Opgaver og Stilling efter Retsplejeloven (s. 49—61); Knud Berlin, Om Valget af de 18 landstingsvalgte Medlemmer af Landstinget (s. 81—93, jfr s. 141—144); N. Cohn, Dansk Rets Anvendelse i Sønderjylland (s. 94—104); J. L. Buch, Københavns Politis og Byrets Arbejde i Straffesager efter Retsplejeloven (s. 121—140); Axel Petersen, Nogle Bemærkninger om dansk Rets Indførelse i Sønderjylland (s.145—150, jfr 161—169); N. Cohn, Forligsmæglingens Nødvendighed efter Retsplejeloven (s. 170—181).
    Det nye Nord, København 1919, nr 13: Frantz Dahl, De nordiske Juristmøder (s. 378—379).
    Ministeriernes Maanedsblad, København 1919, nr 9: L. N. Hvidt, Forarbejderne med Retsplejereformens Gennemførelse (s. 179—187).