Elfte nordiska juristmötet sammanträdde å riddarhuset i Stockholm den 28 aug. 1919 och pågår enligt förut kungjort program t. o. m. den 30 i samma månad. Till deltagande i mötet hava anmält sig omkring 1,000 danska, finländska, isländska, norska och svenska jurister.
    Följande uppsatser i de å mötets program uppförda överläggningsämnena hade i tryck utdelats till mötesdeltagarna, tyvärr mycket försenade på grund av den svenska typografstrejken:
    Johan C. W. Thyrén: Om sanningsbeviset vid ärekränkning;
    Nicolay L. Bugge: Forsikringstagerens pligt til at gi oplysning om forhold av betydning for forsikringsavtalen;
    Vinding Kruse: Den kollektive Arbejdsaftale;
    Nils Alexanderson: Under vilka förutsättningar bör verkställighet av dom eller skiljedom, meddelad i något av de nordiska länderna, kunna erhållas i de övriga?
    Viggo Bentzon: Nordisk Fælleslovgivning.
    Den vid mötet fungerande styrelsen hade följande sammansättning:
    för Danmark: professor Jul. Lassen, ordförande, f. d. justitiarius N. Lassen, højesteretssagfører Otto Liebe, overretsassessor Jul. Møller och departementschefen F. Schrøder; suppleanter: professor H. Munch-Petersen, kriminalretsassessor O. Krabbe och overretssagfører Axel Bang; sekreterare: cand. jur. E. Olrik;
    för Norge: professor B. Morgenstierne, ordf., minister F. Hagerup, professor O. Platou och høiesteretsadvokat Chr. Platou; suppleanter: professor F. Stang och høiesteretsassessor P. I. Paulsen; sekreterare: byraachef H. Klæstad;
    för Sverige: justitierådet frih. E. Marks von Würtemberg, ordf., professor B. Ekeberg, advokaten vice häradshövding G. Sandström, revisionssekreteraren K. Schlyter och häradshövdingen A. Östergren; suppleanter: rådmannen Knut Dahlberg och advokaten Tom Forssner.
    Den finländska organisationskommittén bestod av följande medlemmar, nämligen justitieråden J. Grotenfelt, O. Hj. Granfelt och F. O. Lilius samt överdirektören K. Haataja.
    Island representeras vid mötet av professor Bjarnasson och overretsassessor Briem.
    Den svenska styrelsen hade till generalsekreterare utsett konst. revisionssekreteraren A. E. Rodhe och till förste marskalk för de av mötet anordnade festligheterna direktören jur. kand. Ch. Dickson.
    Följande program hade uppgjorts för festligheterna under mötesdagarna: Å första mötesdagen en enkel välkomstfest å Stockholms rådhus kl. 9 e. m. Å andra mötesdagen äro alla utländska deltagare jämte deras damer ävensom svenska deltagare av H. M:t Konungen inbjudna till garden party å Stockholms slott kl. 4,30 e. m. Samma dag kl. 8 e. m. giver Sveriges advokatsamfund middag å Grand Hôtel Royal för samtliga utländska och ett stort antal svenska

NOTISER. 313deltagare. Å tredje mötesdagen hålles högtidsmiddagen å Grand Restaurant Saltsjöbaden med avresa från Stockholm i förhyrda båtar kl. 5,10 e. m. och återresa med extratåg kl. 10,40 e. m. Samma dag äro de utländska deltagarnas damer inbjudna till lunch å Solliden, Skansen, kl. 1 e. m.
    Föreliggande dubbelhäfte av Sv. J. T., vilket huvudsakligen ägnats frågor av allmänt nordiskt intresse, utkommer å mötets andra dag.