Ett nordiskt studentmöte — det åttonde i ordningen — hölls den 28 juli — 2 augusti 1919 i Tvildemoen vid Voss i Norge. Efter en ständigt stegrad tillslutning till dessa sedan år 1911 avhållna möten uppgick deltagareantalet innevarande år till omkring 350. Föredrag höllos dagligen av huvudsakligen universitetslärare från de olika nordiska länderna. Bland dessa föredrag förekom ett av juridiskt innehåll, om "De nutida rättsliga garantierna för medborgarfrihet och rättssäkerhet", av professor Nils Stjernberg.

 

    Den militære Retsplejekommissions Betænkning. I 1918 nedsatte den danske Regering en Kommission med den Opgave at tage Spørgsmaalet om en Ændring af den militære Retspleje, derunder Reglerne om Anvendelse af Disciplinarmidler og arbitrære Straffe, under Overvejelse og udarbejde Udkast tilen Lov om disse Emner.
    Kommissionen, hvis Formand var Overretssagfører Oskar Johansen, og som blandt sine Medlemmer talte Professor Munch-Petersen, har nu endt sit Arbejde, og Resultatet er bleven et Forslag om at afskaffe særlige militære Domstole og med visse Modifikationer — navnlig den, at Paataleretten i militære Straffesager henlægges fra den borgerlige Anklagemyndighed til Militæret selv — at inordne militære Straffesager under de almindelige Regler for Strafferetsplejen, som disse bliver efter den nye Retsplejelov.
    Medens den nuværende militære Retspleje i Danmark endnu tildels hvilerpaa Bestemmelser fra 1683 og derfor paa flere Punkter er i endog særlig fremtrædende Grad utidssvarende, er til Gengæld det nu fremsatte Forslag — der menes i den allernærmeste Tid at ville blive forelagt Rigsdagen — videregaaende i sine Reformer end nogen moderne Lov.
    Det er bemærkelsesværdigt, at Forslaget, som det foreligger, har fundet Tilslutning ogsaa hos Kommissionens militære Medlemmer. K. J.

 

    Justitierådet Berndt Julius Grotenfelt har i anledning av sin 60-årsdagden 12 april 1919 blivit föremål för en hyllning i sista häftet av Tidskrift utg. av juridiska föreningen i Finland (s. 71). Sedan G. 1908 tvungits att avgå från befattningen såsom prokurator, återupptog han sin rättsvetenskapliga verksamhet och utgav under åren 1910—1913 häftesvis en kommentar till strafflagen, allmänna delen, samt år 1918 en kommentar till konkurslagen (se http://svjt.se/svjt/1918/351). När, efter den ryska revolutionen i mars 1917, den andra ofärdstidens uppsättning av medlemmar i senaten avgick, blev G., som då i flera år ägnat sig åt advokatverksamhet, ledamot av justitiedepartementet i dess nya sammansättning och intog, när departementet 1918 ombildades till Finlands Högsta domstol, en plats i denna. Sedan 1907 ordförande i Juridiska föreningen i Finland, blev G. förlidet år av föreningen insatt i organisationskommittén för det elfte nordiska juristmötet.