RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar år 1919 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 27 maj: k. prop. nr 371, med förslag till lag om ändrad lydelse av 14, 15 och 23 §§ i lagen d. 13 juni 1902 ang. uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn (1 L. U. nr 26), bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 397, med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att bortföra stråfoder m. m., ävensom i ämnet väckta motioner (I: 226, 234; II: 440, 459); (2 L. U. nr 42), prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 385, med förslag till ny lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område ("ensittarelagen"), ävensom i ämnet väckta motioner (I: 200, 207; II: 380); (2 L. U. nr 41); första k. avslog, andra k. biföll prop. med av utskottet föreslagna ändringar, vadan förslaget förfallit;
    d. 28 maj: k. prop. nr 333 och nr 404, med förslag till vissa ändringar i regeringsrättslagen (1 L. U. nr 29), bifallna;
    k. prop. nr 269, ang. vissa bestämmelser mot illojal konkurrens m. m., ävensom en i ämnet väckt motion (II: 361); (1 L. U. nr 30); prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 118, med förslag till lag om fri rättegång m. m., ävensom en i ämnet väckt motion (I: 157), (1 L. U. nr 27 och 31) ; efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 161, med förslag till lag ang. förordnande av rättegångsbiträde åt häktad m. m., ävensom en i ämnet väckt motion (II: 347), (1 L. U. nr 28 och 32); efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 345, med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring, ävensom i ämnet väckta motioner (I: 191—193, 206, 208; II: 360, 366, 393), (2 L. U. nr 33); prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 343, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § utsökningslagen (1 L. U. nr 34), avslagen;
    väckta motioner (II: 120, 183 och 241) rörande vissa med skatteköp av kronojord sammanhängande förhållanden (2 L. U. nr 43). Första k. avslog motionen, andra k. beslöt enligt utskottets hemställan skrivelse till K. M:t med anhållan om verkställande av allmän och fullständig revision av gällande bestämmelser ang. skatteköp samt suspension, med visst undantag, t. v. av samma bestämmelser;
    d. 4 juni: k. prop. nr 384, med förslag till ändringar i lagen om skiljemän (1 L. U. nr 35); prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    väckta motioner (I: 71; II: 263) om upphävande av strafflagen för krigsmakten samt av lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes (1 L. U. nr 36); avslagna;
    d. 5 juni: k. prop. nr 118, i vad prop. rörde ändring i 16 kap. 10 § och 25 kap. 5 § rättegångsbalken (fullföljd av talan mot beslut betr. rättegångsbiträde åt häktad och kostnadsfri rättegång), ävensom i ämnet väckt motion (II: 347), (1 L. U. nr 37); förslaget bifallet med viss av utskottet föreslagen ändring;
    d. 12 juni: k. prop. nr 175 och 399, med förslag till vissa ändringar i olycksfallsförsäkringslagen, ävensom i ämnet väckta motioner

ÖVERSIKTER. 317(I: 30, 72; II: 78, 79, 182 och 348); (1 L. U. nr 38 och 39); efter sammanjämkning prop. bifallna med vissa ändringar.

    Härutöver hava i följande ärenden lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling vid riksdagen:
    k. prop. nr 73 och 12, med förslag till vissa ändringar i lagen om bankrörelse, ävensom väckta motioner (Banko U. nr 14, 15 och 21); prop., som åsyftade dels begränsning av koncentrationen inom bankväsendet, dels utvidgning av bankinspektionens befogenhet, bifallna; prop. nr 12 dock med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 11 mars nr 51 och d. 14 mars nr 53);
    k. prop. nr 98, med förslag ang. ändring i 3 § 1 mom. av förordn. om stämpelavgift för fondpapper (Bev. U. nr 21); prop., som avsåg fortsatt giltighet av förhöjd aktie- och fondpapperstämpel, bifallen (riksd. skriv. d. 18 mars nr 56);
    k. prop. nr 240, med förslag till lag om rätt för konungen att i vissa fall medge riksbanken ökad sedelutgivningsrätt (Banko U. nr 32); bifallen (riksd. skriv. d. 29 mars nr 73);
    k. prop. nr 101, med förslag till ändrad lydelse av §§ 60, 65 och 75 R. O. (K. U. nr 15); förslaget, som avsåg införande av öppen omröstning inom riksdagen, förfallet på grund av kamrarnas skiljaktiga beslut (riksd. skriv. d. 9 april nr 90);
    k. prop. nr 159, med förslag till tillfälliga ändringar i skjutsväsendet (J. U. nr 37); bifallen (riksd. skriv. d. 9 april nr 91);
    k. prop. nr 164, med förslag ang. rätt till ränta vid restitution av utskylder m. m. (Bev. U. nr 18); bifallen (riksd. skriv. d. 13 april nr 124);
    k. prop. nr 189, med förslag ang. fortsatt giltighet av lagen om vård av enskildes skogar på Öland (J. U. nr 40); bifallen (riksd. skriv. d. 2 maj nr 146);
    k. prop. nr 109, med förslag ang. spritdrycksaccis, ävensom väckta motioner (Bev. U. nr 33); prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 6 maj nr 174);
    k. prop. nr 365, med förslag till förordning ang. försäljning av odenaturerad sulfitsprit, ävensom väckta motioner (Bev. U. nr 34); prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 6 maj nr 175);
    k. prop. nr 143, ang. begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse, ävensom i ämnet väckt motion (Andra särsk. U. nr 1); prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 6 maj nr 176);
    k. prop. nr 166, med förslag om rätt för kommun att ålägga nöjesskatt, ävensom väckt motion (K. U. nr 20); prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 10 maj nr 185);
    k. prop. nr 121 och 122, med förslag till ändringar i R. O. och i landstingsförordningen, åsyftande införande av en gemensam valdag vid riksdagsmanna- och landstingsmannaval samt utsträckning av tiden för lagtima landstings sammanvaro, ävensom väckt motion (K. U. nr 21); ändringarna i R. O. antagna som vilande; ändringarna i landstingsförordn. bifallna under förutsättning av slutligt antagande av ändringarna i R. O. (riksd. skriv. d. 10 maj nr 186);
    K. U. nr 23 och 24; riksdagen antog slutligt ändringar i grundlagarna, sammanhängande med införande av 4-åriga valperioder till andra kammaren samt beslöt för sin del därav betingade ändringar i vallagen (riksd. skriv. d. 10 maj nr 187 och 188);
    k. prop. nr 37, med förslag till förordning ang. försäljning av pilsner m. m., ävensom väckta motioner (Bev. U. nr 29 och 39); riksdagen antog i anl. av prop., efter sammanjämkning rörande ett av utskottet omarbetat förslag, förordning ang. försäljning av pilsnerdricka (riksd. skriv. d. 23 maj nr 217);
    k. prop. nr 339, med förslag ang. begränsning av tiden för

318 ÖVERSIKTER.bageri- och konditoriarbete (Andra särsk. U. nr 3); förslaget förfallet på grund av kamrarnas skiljaktiga beslut (riksd. skriv. d. 23 maj nr 218) ;
    k. prop. nr 310, med förslag till lag om ordning och villkor för ändring i kommunal och ecklesiastik indelning samt till lag om kommunalförbund m. m., ävensom väckt motion, samt k. prop. nr 311 med förslag till vissa ändringar i kyrkostämmoförordningen (ang. församlings indelning i skoldistrikt); (K. U. nr 29); prop. bifallen (riksd. skriv. d. 24maj nr 221);
    k. prop. nr 359, med förslag till lag om statsdepartementen (K. U. nr 28); förslaget, som innehöll en ny departementalindelning, bifallet (riksd. skriv. d. 21 maj nr 222);
    k. prop. nr 292, med förslag till lag om ödebygdsvägar (J. U. nr 63); bifallen (riksd. skriv. d. 30 maj nr 252);
    k. prop. nr 291, med förslag till vissa ändringar i väghållningslagen (J. U. nr 64); bifallen (riksd. skriv. d. 30 maj nr 253);
    k. prop. nr 389, med förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo (i det väsentliga överensstämmande med gällande lag i ämnet d. 28/6 1918), ävensom väckta motioner (J. U. nr 28); prop. bifallen (riksd. skriv. d. 30 maj nr 262);
    k. prop. nr 354 och 358, med förslag till vissa ändringar i R. F. och R. O., ävensom väckta motioner (författningsreformen); (Första särsk. U. nr 1); K. M:ts förslag med vissa ändringar antaget ss. vilande, varjämte riksdagen beslöt ny lydelse av vallagen (riksd. skriv. d. 30 maj nr 268);
    k. prop. nr 247, med förslag ang. arbetstidens begränsning (åttatimmarsdagen) ävensom väckta motioner (Andra särsk. U. nr 5); förslaget förfallet på grund av kamrarnas skiljaktiga beslut (riksd. skriv. d. 5 juni nr 294);
    k. prop. nr 278, med förslag till ändringar i förordn. om kommunalstyrelse i stad (ang. kommunalborgmästare i magistratslösa städer) ävensom väckt motion (K. U. nr 30); prop. avslagen (riksd. skriv. d. 11 juni nr 307);
    k. prop. nr 364, med förslag ang. begränsning av arbetstiden å svenska fartyg (Andra särsk. U. nr 6); förslaget förfallet på grund av kamrarnas skiljaktiga beslut (riksd. skriv. d. 11 juni nr 327);
    k. prop. nr 131, med förslag till ändringar i 1907 års brännvinstillverkningsförordning m. m. (ang. förbud mot tillverkning och försäljning av destilleringsapparater (Bev. U. nr 49); bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 12 juni nr 348);
    k. prop. nr 222, med förslag ang. ändrade grunder för beskattning av kooperativa föreningar (Bev. U. nr 42 och 53); avslagen (riksd.skriv. d. 14 juni nr 356);
    k. prop. nr 251, med förslag ang. lyxskatt av viss omfattning (Bev. U. nr 46 och 58); efter gemensam votering bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 14 juni nr 357);
    k. prop. nr 108, med förslag till vissa ändringar i 1910 års bevillningsförordning (ang. bevillningstaxering å aktieutdelning) ävensom väckta motioner (Bev. U. nr 35, 40, 70); efter gemensam votering prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 18 juni nr 373).


B. Hj. H.