NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

    Sv. F. S. 1919 nr 249. Lag d. 27 maj 1919 om ändrad lydelse av 6 kap. 11 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad.
    Nr 250. Lag d. 27 maj 1919 om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring.
    Nr 251. Lag d. 27 maj 1919 om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 juni

ÖVERSIKTER. 3191918 innefattande tillägg till lagen om nyttjanderätt till fast egendom d. 14 juni 1907.
    Nr 255. K. F. d. 27 maj 1919 om vissa ändringar i förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften.
    Nr 257. K. skrivelse d. 16 maj 1919 ang. ändrade bestämmelser för utsöknings- och exekutionsväsendet i Göteborg.
    Nr 260. Lag d. 3 juni 1919 om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagen.
    Nr 261. Lag d. 3 juni 1919 om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen.
    Nr 266. K. F. d. 3 juni 1919 om ändrad lydelse av 9 § i förordningen d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuutförsel m. m.
    Nr 270. Lag d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse.
    Nr 271. Lag d. 30 maj 1919 om ändrad lydelse av 7 kap. 3 § strafflagen.
    Nr 277. Lag d. 6 juni 1919 om inskränkning för viss tid i rätten att bortföra stråfoder m. m.
    Nr 283. Lag d. 2 maj 1919 om lindring i de mindre bemedlades kostnader för vård av sinnessjuka, sinnesslöa och fallandesjuka.
    Nr 285. Lag d. 6 juni 1919 om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom.
    Nr 287. Lag d. 13 juni 1919 om ödebygdsvägar.
    Nr 288. Lag d. 13 juni 1919 om ändrad lydelse av 1 och 35 §§ i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet.
    Nr 289—290. Lagar d. 13 juni 1919 ang. ändrad lydelse av vissa bestämmelser i lagen d. 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
    Nr 293. Lag d. 13 juni 1919 om ordning och villkor för ändring i kommunal och ecklesiastik indelning.
    Nr 294. Lag d. 13 juni 1919 om kommunalförbund.
    Nr 295. Lag d. 13 juni 1919 om ändrad lydelse av §§ 2, 3, 37, 74 och 79 i förordningen d. 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet.
    Nr 296. Lag d. 13 juni 1919 om ändrad lydelse av § 2 i förordningen d. 21 mars 1862 om kommunalstyrelse i stad.
    Nr 297. Lag d. 13 juni 1919 om ändrad lydelse av §§ 1, 8, 11, 21, 23 och 35 i förordningen d. 21 mars 1862 om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd.
    Nr 298. Lag d. 13 juni 1919 om ändrad lydelse av 6, 7 och 13 §§ i lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården.
    Nr 299. Lag d. 13 juni 1919 om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo.
    Nr 308. Lag d. 19 juni 1919 om anstånd i visst fall med upprättande av kommunal röstlängd.
    Nr 323. Lag d. 19 juni 1919 om ändrad lydelse av 1, 2, 9 och 37 §§ i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete.
    Nr 324. Lag d. 19 juni 1919 om ändrad lydelse av 35 § i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete.
    Nr 331. Lag d. 19 juni 1919 med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.
    Nr 332. Lag d. 19 juni 1919 om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om landsting d. 21 mars 1862.
    Nr 340. Lag d. 19 juni 1919 om statsdepartementen.
    Nr 354. Lag d. 19 juni 1919 om ändring i lagen om skiljemän d. 28 okt. 1887.
    Nr 355. K. K. d. 20 juni 1919 om skyldighet för häradshövding, som hädanefter utnämnes, att i sammanhang med en allmän omorganisation av underrätterna övergå till annan tjänst vid sådan domstol.

320 ÖVERSIKTER.    Nr 363. K. instruktion d. 19 juni 1919 för krigsdomare, auditörer och krigsfiskaler.
    Nr 367. Lag d. 19 juni 1919 om fri rättegång.
    Nr 368. Lag d. 19 juni 1919 ang. förordnande av rättegångsbiträde åt häktad.
    Nr 369. Lag d. 19 juni 1919 om ändrad lydelse av 16 kap. 10 § och 25 kap. 5 § rättegångsbalken.
    Nr 370. Lag d. 19 juni 1919 ang. ändring av 80 § i lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes.
    Nr 371. K. K. d. 27 juni 1919 om den ort, till vilken Österbygdens vattendomstols kansli skall tillsvidare vara förlagt.
    Nr 377. K. K. d. 19 juni 1919 ang. skyldighet för övervakare över villkorligt dömd att insända övervakningsbok.
    Nr 379. K. F. d. 4 juli 1919 om ändrad lydelse av 30, 31, 35 och 39 §§ i förordningen d. 11 okt. 1907 ang. tillverkning av brännvin.
    Nr 380. K. F. d. 4 juli 1919 om ändrad lydelse av 25 § i förordningen d. 1 juli 1918 ang. handel med skattefri sprit.
    Nr 381—83. Lagar d. 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildan de konst och om rätt till fotografiska bilder.
    Nr 384. K. K. d. 30 maj 1919 med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.
    Nr 385. K. K. d. 4 juli 1919 med särskild bestämmelse att tillsvidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent.
    Nr 386. K. K. d. 27 juni 1919 med vissa bestämmelser för undanröjande av genom ägoutbyte av jord inom särskilda förvaltningsområden uppkommen hinderlig oregelbundenhet i administrativ indelning.
    Nr 387. K. K. d. 4 juli 1919 om ändrad lydelse av § 3 i förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 388. Lag d. 6 juni 1919 om ändrad lydelse av 14, 15 och 23 §§ i lagen d. 13 juni 1902 ang. uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn. (Jfr nr 389.)
    Nr 393. K. cirk. d. 19 juni 1919 till överexekutorer ang. meddelande av vissa uppgifter om skiljemän, utsedda enligt lagen om skiljemänd. 28 okt. 1887 m. m.
    Nr 399. Lag d. 19 juni 1919 om ändrad lydelse av 3, 4, 5 och 6 §§ i lagen d. 11 oktober 1907 ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension.
    Nr 406. K. F. d. 11 juli 1919 ang. försäljning av pilsnerdricka. (Jfr nr 407—409.)
    Nr 415. K. F. d. 11 juli 1919 om vissa ändringar i förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften.
    Nr 416. K. F. d. 11 juli 1919 om vissa ändringar i förordningen d. 28 okt. 1910 ang. bevillning av fast egendom samt av inkomst.
    Nr 419. Regeringsformen d. 6 juni 1809 med därefter antagna förändringar.
    Nr 420. Riksdagsordningen d. 22 juni 1866 med därefter antagna förändringar.
    Nr 421. Lag d. 19 juni 1919 om ändrad lydelse av §§ 66 och 68 i lagen om val till riksdagen.
    Nr 422. K. F. d. 16 juli 1919 ang. ändrad lydelse av 19 § i förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva.
    Nr 425. Lag d. 19 juni 1919 om ändring i vissa delar av vattenlagen.
    Nr 426. Lag d. 19 juni 1919 om flottning i allmän flottled.
    Nr 427. Lag d. 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen allmän flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas.

 

Stockholm, Bokförl.-A.-B. Tidens tryckeri 1919.