DANSK LITTERATUR 1918.

 

    Det forløbne Aar bærer i det store og hele samme litterære Præg som sine to umiddelbare Forgængere, men kan paa Indtægtssiden opføre flere selvstændige Skrifter, deriblandt saa rarae aves som tvende juridiske Doktordisputatser — eller, som de snarere burde hedde, Afhandlinger for Privatdocentur. Allerede i Kraft af de videnskabelige Kvalitets-Fordringer, der ere en nødvendig Forudsætning for Erhvervelsen af en dansk Doktorgrad, giver denne ogsaa — i Modsætning til de fleste udenlandske — Indehaveren deraf venia legendi.
    Den i sit Hjemland for lidet læste filosofiske Forfatter C. LAMBEK har i "Retsmoralske Grundrids" (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel) ydet et nyt Bidrag til den af ham, Læge SEVERIN CHRISTENSEN, Dr.phil. AXEL DAM og andre opdyrkede, saakaldte "retsmoralske" Litteratur. I nærværende lille Skrift undersøger Forfatteren Ejendomsprincipets Grundlag og Betydning og skitserer Ejendomsordningen og

LITTERATUR. 363den fremtidige Retsstats Opbygning. Et nøjere Kendskab baade til Fortidens og Nutidens retsfilosofiske Produktion vilde uden Tvivlvære til Gavn for de omtalte Skribenters egen og give denne større Vægt hos de kyndige. Udformningen f. Ex. af Begrebet "Retsstat" er noget ældre end Severin Christensen's Forfatterskab, jfr. Lambek S. 17 — 18.
    De af forskellige svenske, norske og danske Videnskabsmænd —ALMÉN,  STANG, JUL. LASSEN, TORP o. a. — for Nordens juridiske Ungdom i Efteraaret 1918 ved Københavns Universitet holdte Forelæsninger ere samlede i det af det rets- og statsvidenskabelige Studenterraad udgivne Værk "Det nordiske Studenter-Jurist-Stævne i København, September 1918" (Kbhvn, Gad), hvilket alt fra kompetent Sideer gjort til Genstand for Omtale her i Tidsskriftet (se http://svjt.se/svjt/1919/31). Forhaabentlig ville disse Forelæsningsrækker indgaa som et fast Led i det nordiske retslige Samarbejde som en Forudsætning for eller et Supplement til de nordiske Juristmøder.
    De i http://svjt.se/svjt/1918/144 nævnte Opgave-Samlinger ere fuldstændiggjorte ved cand. juris E. F. G. SCHAU'S "Abstrakte Opgaver stillet ved juridisk Eksamen i Terminerne 1902/03 — 1918" (Kbhvn, Gad). Derved er ogsaa den sammesteds antydede Lakune blevet udfyldt.
    Det af Rigsarkivar Dr. juris V. A. SECHER i Aaret 1887 paabegyndte, for det retshistoriske Studium vigtige Værk "Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558 — 1660", af hvilket den udmærkede Forsker før sin Sygdom og Død naaede at faa udgivet 5 Bind ogto Hæfter af 6:te, er bragt til Afslutning ved et af Historikeren Raadstuearkivar Dr. phil. VILLADS  CHRISTENSEN udarbejdet 3:dje Hæfte (Kbhvn, Gad). I sin som Manuskript trykte Bog "Rigets Jordegods og Regalerne. Bidrag til vort Fædrelands Finanshistorie" (Kbhvn, Gad) har Professor L. V. BIRCK leveret et Arbejde af Interesse ogsaa for Forstaaelsen af Rettens Historie og Udvikling.
    Dr. juris HOLGER FEDERSPIEL'S "Romerske Retskilder i Udtog" foreligger i 2:den gennemsete, ændrede og forøgede Udgave (Kbhvn, M.P. Madsen). Hertil slutter sig anden forøgede Udgave af Professor A. B. DRACHMANN og FEDERSPIEL'S Oversættelse af "Romerske Retskilder i Udtog" (Kbhvn, M. P. Madsen).
    Til Civilrettens almindelige Del har Professor VIGGO BENTZON bidraget ved Udsendelsen af 2:det Hæfte af "Personretten" (Kbhvn, Gad)1, hvilket indeholder Slutningen af Reglerne om Umyndighedens Omraade og Vilkaar, om Værgemaal og Kuratel og en Fremstilling af den kunstige Retssubjektivitet. Bentzon forkaster ikke Begrebet "juridisk Person", men hævder, at der ikke om alle juridiske Personer gælder samme Regler, men at der er Tale om en Gradation, om en mere eller mindre gennemført analogisk Anvendelse for Forholdet udadtil af Reglerne om Enkeltsubjektet (jfr. ovenfor S. 263).
    Professor JUL. LASSEN'S i http://svjt.se/svjt/1917/145 omtalte Skrift

 

1 Om 1:ste Hæfte se http://svjt.se/svjt/1917/310.

364 LITTERATUR."Læren om Aftaler ifølge Lov 8 Maj 1917 " — en ny Indledning til Forfatterens Obligationsrets almindelige Del — er fortsat med et andet Hæfte med Værkets oprindelige Titel "Haandbog i Obligationsretten, Almindelig Del", 3:dje tildels omarbejdede Udgave (Kbhvn, Gad), der fremstiller Læren om Retsbrudet og Fordringsrettighedernes Indhold. En anden Berigelse af den formueretlige Litteratur skyldes Lassen's Efterfølger ved Københavns Universitet Professor HENRY USSING, som i "Bristende Forudsætninger, Bidrag til Læren om formueretlige Tilsagn" (Kbhvn, Gad) efter en kritisk Prøvelse og Forkastelse af den Windscheid-Lassen'ske subjektive Forudsætningsteori i alt væsentligt slutter sig til Ernst Möller's objektive. I sin Disputats "Livsforsikringskravets formueretlige Behandling" (Kbhvn, Gad) har den frugtbare Forfatter Overretssagfører N. COHN foretaget en Undersøgelse af de Retsprinciper, som bestemme disse Kravs retlige Stilling (jfr. http://svjt.se/svjt/1919/166). Belønnet med den Anders Sandøe Ørsted ske Prismedaille er Direktør cand. theol. et juris H. J. V. ELMQUIST'S "Den kollektive Arbejdsoverenskomst som retligt Problem" (Kbhvn, Arnold Busck), hvori Forfatteren under Hensyntagen saavel til dansk, norskog svensk som til fremmed Ret behandler den kollektive Overenskomsts Begreb og Plads i Retssystemet og Spørgsmaalene om dens Retsgyldighed og nærmere Virkninger. Af mere specielt Indholder Højesteretssagfører N. H. BACHE'S "Forelæsninger over de almindelige Brandforsikringsbetingelser for Løsøre" (Kbhvn, Gad), et Slags Supplement til Forfatterens i 1905 offentliggjorte Værk om "Brandforsikringsretten I" (Kbhvn, Gyldendalske Bogh.; jfr. ovenfor S. 270). I den i Aaret fuldførte, af Departementschef K. RIIS-HANSEN redigerede fjerde Udgave af "Hages Ilaandbog i Handelsvidenskab" (Kbhvn, Gad) har Højesteretsassessor Dr. juris E. TYBJERG fremstillet baade Handels og Søretten, medens en Stab af nye Medarbejdere, bl. a. Grosserer cand. juris CHARLES V. NIELSEN, Overretssagfører KNUD JARNER og Kontorchef GEORG COHN, have behandlet henholdsvis Vexelretten, den borgerlige Retspleje efter Retsplejereformen og dansk Krigslovgivning og folkeretlige Forhold.
    Conventionen af 2:den April 1850 for Det kongelige octrojerede Sø-Assurance Kompagni, der har spillet en vigtig Rolle i nyere dansk Sørets Historie, er udgivet, forsynet med Noter, Sagregister og et Tillæg, af Overretssagfører GEORGE K. SCHIØRRING (Kbhvn, Gad). Af Professor L. A. GRUNDTVIG'S "Kort Fremstilling af Forfatterretten har Kontorchef i Undervisningsministeriet K. GLAHN besørget en i Overensstemmelse med den senere Lovgivning og Praxis ændret anden Udgave (Kbhvn, Schultz). Afsnittet om Forfatterrettens retlige Karakter skyldes Professor VINDING KRUSE. Ny er ogsaa Fremstillingen af Forfatterrettighedernes internationale Retsbeskyttelse.
    Af Professor H. MUNCH-PETERSEN'S processuelle Standardværk "Den danske Retspleje" (Kbhvn, Gad) have Hæfterne 6 — 16 set Dagens Lys. Dermed er Fremstillingen af Søgsmaal i borgerlige Retssager (Bind II) og af Strafferetsplejen (Bind V) ført til Vejs Ende. Højesteretsassessor E. TYBJERG'S "Realregister til Domssamlingerne i civile Sager

LITTERATUR. 3651907 — 1916" (Kbhvn, Gad) blev afsluttet med det 27:de Hæfte. Docent KRISTIAN SINDBALLE har i sin Disputats "Bidrag til Læren om judicielle Afgørelsers Retskraft" (Kbhvn, Gyldendalske Bogh.) til ny Drøft optaget forskellige herhenhørende Problemer, ikke mindst Spørgsmaalet om Retskraftens Rækkevidde i subjektiv Henseende.
    Paa Strafferettens Omraade kan nævnes et nyt uforandret Optryk af Professor CARL TORP'S "Den danske Strafferets almindelige Del" (Kbhvn, Gad). I sine som Særtryk udgivne Forelæsninger ved det nordiske Studenter-Jurist-Stævne "Nogle Spørgsmaal vedrørende Berigelsesforbrydelserne" (Kbhvn, Gad) fastholder Torp Begrebet Berigelseshensigt, men opfatter denne for "Berigelsesforbrydelserne" særegne subjektive Fordring som Motiv, ikke blot — saaledes som Goos hævdede det — som det til et særegent objektivt Retsbrud, den ulovlige Berigelse, svarende Forsæt. Professor FRANTZ DAHL har udsendt fjerde Udgave af sin med Henvisninger og Sagregister forsynede "Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866" (Kbhvn, Lybecker). Fortjenstfuld og nyttig er den af Overretssagfører ARTHUR HENRIQUES og Ekspeditionssekretærerne OLUF J. SKJERBÆK og H. F. ØLLGAARD foranstaltede Udgave af "Børneloven" (Kbhvn, Pio).
    Første Hæfte af anden Del af Professor KNUD BERLIN'S "Den danske Statsforfatningsret" (Kbhvn, Gad) 1 omhandler den lovgivende Magt i fire Underafsnit: almindelige formelle Love, Grundlovsbestemmelser, foreløbige Love og Finanslove.
    1 1918, 25-Aaret efter de første danske sociale Forsørgelsesloves Fremkomst, er der paa Indenrigsministeriets Foranstaltning paabegyndt Udgivelsen af en samlet Fremstilling af "Danmarks Sociallovgivning" (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel), hvis Formaal er at give denne Lovgivnings Historie, dens ledende Principer og Virken i Praxis. I de hidtil udkomne 3 Hæfter have Amtmand V. R. HAARLØV besørget Afsnittet "Fattiglov", Amtmand H. ANDERSEN "Alderdomsunderstøttelseslov", Kontorchef i Indenrigsministeriet AAGE SCHLICHTKRULL "Hjælpekasselov", Kontorchef JENS WARMING "Boliglovgivning", Kontorchef i Justitsministeriet C. L. LUNDBYE "Tuberkuloselove", Expeditionssekretær i Justitsministeriet AAGE SVENDSEN "Børnelov" og "Underholdsbidragslove", Kontorchef Overretssagfører K. K. STEINCKE "Enkebornsloven" og "Skolebespisning", Vicestadslæge POVL HEIBERG og Kredslæge JOHAN LEMCHE "Lov om Tilsyn med Plejebørn" og endelig Sygekasseinspektør F. WITTRUP "Sygekasseloven". Ved dette anselige Værk, skrevet af kyndige Forfattere, vil den fremskredne danske Sociallovgivning, som det med Rette er sagt, sætte sig et værdigt Mindesmærke. Af Kontorchef Overretssagfører K. K. STEINCKE'S i http://svjt.se/svjt/1917/312 omtalte Skrift "Haandbog i Forsørgelsesvæsen. Fattig og Sygelovgivningen samt Lovene om Hjælpekasser, Alderdomsunderstøttelse, Alimentations- og Enkebørnsbidrag, Værgeraad m. fl. "(Kbhvn, Gad) foreligger allerede en 2:den gennemset Udgave.
    Arkivar i Udenrigsministeriet FR. LE SAGE DE FONTENAY har udsendt 4:de Binds 2:det Hæfte af den her i Tidsskriftet for 1918 S.

 

1 Om første Del se http://svjt.se/svjt/1917/312.

366 LITTERATUR.146 omtalte Samling af "Danmarks Traktater og Aftaler med fremmede Magter efter 1814" (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel). Det foreliggende Hæfte indeholder bl. m. a. Traktaten af den 26:de Juli 1888 med Sverige om Behandlingen af Undersaatter fra det ene Rige, der paa det andet Riges Omraade falde Fattigvæsenet til Byrde. En læseværdig og interessant folkeretlig Afhandling "Le tribunal mondial" (Cairo, Whitehead, Morris & Co.) er forfattet af Vicepræsidenten for Tribunalet i Cairo Etatsraad D. G. NYHOLM.

Frantz Dahl.