UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt Juridiskt Arkiv 1918 avd. II lift 4 innehåller: Lagstiftning om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden (s. 647—690); Lagstiftning om borttagande av straffpåföljden förlust av medborgerligt förtroende (s. 691—744); Ny lagstiftning om villkorlig straffdom och villkorlig frigivning (s. 745—787); Lagstiftning om åtgärder mot utbredning av könssjukdomar m. m. (s. 788—821); Lag innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län (s. 822—843); Översikt av de vid 1918 års riksdagar behandlade ärenden, i vilka lagutskottet meddelat utlåtande, ävensom redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor (s. 844—976).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1919 hft 3—4: Carl W. U. Kuylenstierna. Bidrag till frågan om principerna för en rättvis beskattning med särskild hänsyn till kommunalbeskattningen (s. 183—211); Sigfrid Wallengren, Anm. av KNUT TYNELL: Studier angående det svenska statsrådets politiska ansvarighet (s. 227—235); C. A. Reuterskiöld. Om fattigvård, understöd och folkpension (s. 247 —262).
    Sociala meddelanden 1919 hft 4—6: Fylleriförseelserna och deras orsaker under första och andra kvartalen 1919 (s. 532—557); Lag om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse (s. 558—561); Hyresstegringslagen år 1919 (s. 562—574).
    Svenska Stadsförbundets tidskrift 1919 hft 3—6: Otto Järte, Det kommunala kollektivavtalet i Sverige (s. 117—124); Olle Ekblom, De svenska städernas kollektivavtal (s. 125—132); Förslag till tjänstebestämmelser för städernas befattningshavande (s. 197—198); Gunnar Fant, Kommunal fondbildning (s. 271—279); G. H. von Kocli, Nykterhetsnämnden (s. 280—287); Samarbetet mellan stadssamhällena vid kommunalarbetarfrågors handläggning (s. 287 —289); Från lagstiftningen och förvaltningen; Administrativ praxis m. m.
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1919 hft 6—8: N. Ö. Den danska olycksfallsförsäkringslagen (s. 113—118); Pensionsförsäkringen rörande frågor vid 1919 års riksdag (s. 105—108, 121—126, 144—148).
    Arkiv för patent-, mönster- och varumärkesskydd 1919 hft 3—4: Skydd för yrkeshemligheter (s. 54—58); Domar och utslag i patentmål (bil. 33—64).
    Försäkringsföreningens tidskrift 1919 hft 1—3: T. Söderquist, Statsmonopol på den obligatoriska olycksfallsförsäkringen? (s. 10—29); T h. Wijkander, Försäkringsväsendets socialisering I—II (s. 104—111, 194—203); S. A. Loven, Aktuella frågor inom olycksfallsförsäkringen (s. 112—123); Ändringar i danska olycksfallsförsäkringslagen (s. 162—163); Rättsfall (s. 237—262).
    Svensk lantmäteritidskrift hft 1—10: H—n F—g, Om solskifte och om olika åsikter om solskiftets utförande (s. 179—195); Triangelmätningen på Lidingön, häradsrättens utslag (s. 198—203); O. Bagger-Jörgensen, Om fiskevattensdelningar (s. 226—234); Skiftesprejudikat.