I Svensk Juristtidnings redaktion, som efter justitierådet Tore Alméns död allenast bestått av fyra medlemmar, kommer justitierådet Birger Wedbergatt fr. o. m. år 1920 inträda såsom ny ledamot.
    Professor N. Alexanderson har åtagit sig att under nästkommande år redigera avdelningen »Från främmande rätt». Utöver bidrag från Sv. J. T:s förutvarande medarbetare i våra närmaste grannländer kommer denna avdelning bl. a. att innehålla regelbundna korrespondenser angående tysk och österrikisk rätt av Oberlandesgerichtsrat Dr Carl Coulon, Wien, och angående fransk rätt av attachén T. Wistrand, Paris. Artiklar rörande engelska förhållanden komma fortfarande att lämnas av professor Thore Engströmer.
    På grund av de under innevarande år ytterligare stegrade tryckningskostnaderna har prenumerationspriset ännu en gång måst höjas. Sv. J. T. kommer sålunda under 1920 — tidskriftens femte årgång — att i bokhandeln och på posten betinga ett pris av 15 kr.

 

    En fond för rättsvetenskaplig forskning. Vid det nordiska juristmötet i Stockholm tillkännagavs (se ovan s. 386), att en översättning till ett världsspråk av TORE ALMÉNS kommentar till köplagen var planlagd och att detta för svensk rättskultur betydelsefulla företag kunde anses ekonomiskt betryggat. Tanken på Almén-översättningen har nu lett till upprättandet av en stiftelse, som skall fullfölja även andra uppgifter till den svenska rättsvetenskapens fromma. Legationssekreteraren jur. kand. HARRY AXELSON IOHNSON har nämligen donerat ett belopp av 25,000 kr. till en fond för rättsvetenskaplig forskning, vars första uppgift blir att bekosta Almén-översättningen, men som över huvud har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller jurisstuderande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapligastudier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    För Almén-översättningen har man lyckats förvärva en utomordentligt välkvalificerad kraft, juris professorn vid universitetet i Heidelberg, Geheimer Hofrat dr F. K. NEUBECKER, en framstående forskare inom den jämförande rättsvetenskapens område, som särskilt visat sitt intresse för skandinaviskt rättsliv och väl behärskar vårt språk.

 

    E. o. hovrättsnotarien Gunnar Swensons donation till de nordiska juristmötena, varom f. d. justitierådet frih. E. Marks von Würtemberg kunde lämna meddelande å det elfte nordiska juristmötets sista dag (se ovan s. 387), har nu fullbordats, i det att donator till den svenska styrelsen överlämnat det utfästa beloppet, 100,000 kr. Styrelsen har under utarbetande förslag till reglemente för fondens användning.

Svensk Juristtidning 1919. 26