402 NOTISER.    Tore Alméns minnesfond. Såsom i http://svjt.se/svjt/1919/122 meddelats, utsändes i våras ett upprop till insamlande av en fond för hugfästande av Tore Alméns minne. Enligt ett i dagarna utsänt tillkännagivande böra alltjämt utelöpande teckningslistor jämte därå tecknade bidrag före d. 1 febr. 1920 insändas till Skandinaviska Kreditaktiebolagets notariatavdelning, Stockholm. Personer, vilka icke träffas av någon utsänd lista, anmodas att benäget insända sina bidrag till Sv. J. T:s redaktion, Drottninggatan 3, Stockholm.

 

    Tore Alméns boksamling. Till juristföreningen i Stockholm hava stärbhusdelägarna efter justitierådet Tore Almén såsom gava överlämnat dennes juridiska boksamling. I gåvobrevet erinras om det intresse Tore Almén hyst för juristföreningens utveckling och om den av honom uttalade förhoppningen, att föreningen i en framtid skulle erhålla en egen samlingslokal, där medlemmarna kunde mötas för meningsutbyte och studier. Med tanke att denna förhoppning icke skall komma på skam förklara givarne, att de såsom en grundstomme till ett blivande bibliotek velat erbjuda föreningen ifrågavarande boksamling.
    Föreningen har med tacksamhet mottagit gåvan. Boksamlingen förvaras tills vidare i försäkringsavtalskommitténs lokal, Linnégatan 9—11.

 

    Elfte nordiska juristmötets förhandlingar äro nu under tryckning och utkomma på nyåret. Jurister, vilka önska förvärva dessa förhandlingar till ett pris av 12 kr., motsvarande medlemsavgiften för det nyss avhållna mötet, kunna hos den svenska styrelsen göra anmälan härom å det brevkort, som finnes fogat vid föreliggande häfte. De, som på detta sätt abonnera på förhandlingarna, inträda därigenom såsom medlemmar i den svenska avdelningen av sammanslutningen för de nordiska juristimötena och kvarstå i denna egenskap vid nästa möte, i Kristiania 1922, såframt ej anmälan om utträde dessförinnan göres. Avgiften för nästa möte blir 15 kr.

 

    Nordisk Tidsskrift for Strafferet, som sedan år 1913 utgives i Köpenhamn, redigerad av danskarna Eyvind Olrik och Olaf Haack, norrmännen Olaf Salomonsen och Jon Skeie samt svenskarna Viktor Almquist och Nils Stjernberg, kommer enligt avtal mellan tidskriftens redaktion och red. av Sv. J. T. att till nedsatt pris av 6 kr. för årgång tillhandahållas prenumeranter å Sv. J. T. Även samtliga äldre årgångar kunna erhållas till detta pris för varje årgång. Den, som önskar begagna sig härav, torde genom ifyllande av det vid föreliggande häfte fogade brevkort hänvända sig till expeditionen av Sv. J. T., Drottninggatan 3, Stockholm, varefter tidskriften kommer att tillsändas honom direkt från Köpenhamn.

 

    Den nordiska försäkringslagstiftningen. De kommittéer, vilka inom de fyra nordiska länderna tillsatts för utarbetande av såvitt möjligt gemensamma lagbestämmelser om försäkringsavtal (se http://svjt.se/svjt/1918/389, http://svjt.se/svjt/1919/56, http://svjt.se/svjt/1919/124 och http://svjt.se/svjt/1919/218), hava under september 1919 sammanträtt å Marienlyst i Danmark. Förberedande förhandlingar ägde därvid rum rörande vissa delar av ämnet, vilka icke varit föremål för behandling vid det första gemensamma sammanträdet i Norge under mars och april detta år. För att med ledning av den vid de båda mötena förda diskussionen utarbeta ett preliminärt utkast

NOTISER. 403till lag om försäkringsavtal tillsattes ett särskilt utskott bestående av två ledamöter från varje land. Dessa ledamöter äro för Danmark professor C. Torp och højesteretssagfører N. H. Bache eller vid förfall för denne sekreteraren cand. juris A. D. Bentzon, för Finland direktören jur. kand. E. W. Walldén och dr. L. Cederberg, för Norge professor F. Stang och høiesteretsadvokat N. L. Bugge samt för Sverige f. d. justitierådet friherre E. Marks von Würtemberg och hovrättsrådet R. Eklund. Utskottets första sammanträde skall hållas i Stockholm i januari 1920.
    Jur. kand. Åke Gartz har förordnats att fungera såsom sekreterare från Finland.