Munch=Petersens »Retsplejelovene», den bekanta editionen av de nya danska rättegångslagarna av d. 11 april 1916 (se http://svjt.se/svjt/1916/322), har nyligen utkommit i ny upplaga (København 1919. Gad. 503 s.). Editionen återgiver lagtexten i den lydelse densamma erhållit genom vissa i år däri vidtagna ändringar och upptager härutöver ett stort antal administrativa författningar med anledning av reformens ikraftträdande.
    Ungefär samtidigt har prof. MUNCH-PETERSEN utsänt sista (24:e) häftet av sin stora systematiska framställning av den nya danska processrätten, omfattande såväl domstolsorganisationen som rättegångsordningen i civilmål och brottmål samt exekutionsrätten. Arbetet, som åren 1917—1919 under titeln »Den danske Retspleje» utkommit i fyra delar på Gads Forlag, København, torde framdeles bliva föremål för ytterligare omnämnande i Sv. J. T.

 

    Francis Hagerup: Den norske civilproces, tredje udgave, omarbeidet paa grundlag af civilprocesreformen under medvirkning av P. I. PAULSEN, har nu fullständigt utkommit på Aschehougs förlag, Kristiania, i 26 häften à 1 kr. 45 öre. Det stora verket består av 3 delar om tillhopa 1,333 sidor.

 

    Sammandrag av föreläsningar över Finlands civilprocessrätt av justitierådet O. Hj. GRANFELT har nyligen (1919) utkommit i en ny, tredje upplaga på juridiska studentfakultetens förlag i Helsingfors (86 s., 8 fmk).