Svenska kriminalistföreningen sammanträdde till ordinarie årsmöte å Grand Hotel i Stockholm d. 28 okt. 1919, därvid till styrelse omvaldes presidenten H. Westring, professor Nils Stjernberg, statsrådet Eliel Löfgren, presidenten B. Hasselrot, landshövdingen J. Widén, överdirektör V. Almquist, överläkare O. Kinberg, byråchefen G. H. von K och och advokaten frih. Georg Stjernstedt.
    Härefter höll lagmand Olaf Salomonsen från Kristiania ett med största intresse åhört föredrag över ämnet: Om den norske straffelov og erfaringer fra dens praktiske anvendelse.
    Efter inledningsanföranden av advokaten Stjernstedt och revisionssekreteraren Algot Bagge över ett inom justitiedepartementet utarbetat utkast till lag angående polisundersökning i brottmål samt häktning m. m. utspann sig en livlig diskussion om lagutkastet, vari, förutom inledarna, deltogo statsrådet Löfgren, presidenten Westring, polismästare Hårleman och prof. Stjernberg. Den förste inledaren, advokat Stjernstedt, betonade, att den enligt hans mening största praktiska fördelen av den föreslagna lagstiftningen vore, att den direkt ålade myndigheterna en förberedande undersökning i brottmål, vilken för närvarande icke är lagstadgad och visst icke heller alltid sker, samt att den beredde bättre möjlighet att vidtaga en sådan undersökning än som nu står till buds. Det vore meningen, att målen skulle framkomma till domstolen i mera förberett skick och att rannsakningen icke skulle behöva uppskjutas så ofta som nu. Det nya institutet reseförbud vore avsett att inskränka användandet av häktning. Slutligen framtvingade lagförslaget större aktivitet och ansvarskänsla hos åklagaren: straffprocessen leddes härigenom så småningom in på den ackusatoriska vägen. — Sv. J. T. vill snarast återkomma till denna betydelsefulla lagstiftningsfråga.
    Mötet avslöts med en supé för lagmand Salomonsen å Hotell Kronprinsen.

 

    Sveriges Advokatsamfund hade d. 29 aug. 1919 årsmöte å Grand Hôtel i Stockholm. Till ordförande i styrelsen omvaldes hr Mannheimer och till vice ordförande efter justitierådet Kôersner utsågs hr Tom Forssner. Övriga ledamöter av styrelsen blevo hrr Gösta Huselius, Oskar Hedenskog, Bernt E. Drakenberg, Otto L. Fürstenberg och John Lodén. Till styrelsesuppleanter valdes hrr frih. G. Stjernstedt, Henrik Almstrand, Sven Themptander, Otto Lagerström, Carl Livijn, Gustaf Sandström, A. Hemming-Sjöberg och Emil Henriques. Till revisorer utsågos hrr L. Levy och G. Lindgren med hrr Axel F. Gard och Emil Heijne som suppleanter.

408 NOTISER.    I samband med behandlingen av revisionsberättelsen tillkännagav sekreteraren hr Tjerneld, att den penningsumma, som bland samfundets ledamöter i anledning av hans femtioårsdag insamlats och till honom överlämnats, nu uppgående till 9,400 kr. i Svenska statsobligationer, av honom bestämts att under namn av »John Tjernelds advokatfond» inom samfundet förvaltas såsom en fond, vars avkastning periodiskt skulle användas till resestipendier åt ledamöter av samfundet, och skulle stipendiat tillförbindas att å samfundets årsmöte hålla föredrag över sina rön under sådan studieresa. Stadgar för fonden vore utarbetade men ännu ej av samfundets styrelse prövade och godkända.
    Såsom bidrag till fortsatt utgivande av Svensk Juristtidning anslog mötet för 1919 såsom hittills 1,000 kr.
    Vidare uppdrog mötet åt styrelsen att med avseende å ärekränkningsbestämmelserna i hr Thyréns förslag till ny strafflag tillvarataga advokaternas intresse av okränkt yrkesutövning, då föreliggande förslag lika litet som gällande lagstiftning i ämnet i detta avseende syntes tillfredsställande.
    Slutligen beslöt mötet, att samfundets styrelse skulle till dess årsmöten avlämna berättelse, innefattande vad som borde meddelas samfundets medlemmar angående vad inom samfundet under året förekommit och i övrigt vore av beskaffenhet att lämpligen böra i dylik berättelse införas.