Föreningen Sveriges Häradshövdingar sammanträdde till ordinarie möte i Svenska läkaresällskapets hus i Stockholm d. 29 aug. 1919. Närvarande voro 45 medlemmar. Till ordförande vid mötet utsågs f. häradshövdingen H. Rohtlieb och till v. ordf. f. häradshövdingen G. Ribbing. Bland handlagda ärenden märkes föreningens beslut att åt styrelsen uppdraga att till K. M:t ingå med framställning om behovet av snar reglering av löner och pensioner för häradshövdingarna. Såsom bidrag till bestridande av kostnaderna för den representation, som vid Elfte nordiska juristmötet ålegat de svenska juristerna gent emot de främmande mötesdeltagarna, hade föreningens styrelse efter medlemmarnas hörande utbetalt ett belopp av 3,000 kr. Till styrelsesuppleant från Göta hovrätts domvärjo efter häradshövdingen A. Östergren, som erhållit transport till Luggude domsaga, utsågs häradshövdingen C. H. G. Cederschiöld.

 

    Den nya rättsstatistikens första årgång publicerad. Efter ett par månaders av typografstrejken föranledd försening utkom i sept. 1919 under titeln »Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet åren 1913 och 1914» den länge emotsedda första delen av Statistiska centralbyråns bearbetning av de fr. o. m. år 1913 inflytande statistiska uppgifterna enligt de nya formulären. Sv. J. T. har redan i junihäftet (s. 220) meddelat några siffror ur en av tabellerna. I avbidan på en mera ingående anmälan av arbetet lämnas här ytterligare några strödda meddelanden ur centralbyråns berättelse.
    Ur tab. 4 inhämtas de civila målens fördelning efter tvisteföremålets värde, processtidens längd, antal rättegångstillfällen, domens beskaffenhet m. m. År 1914 representerade (enligt texttabellen R) vid häradsrätterna 65 % ett värde under 1,000 kr. och 13 % ett värde över 1,000 kr., medan 22 % voro av icke förmögenhetsrättslig natur eller av okänt värde. Motsvarande relativatal för rådhusrätterna utgjorde samma år resp. 78, 13 och 9 %. Antalet

NOTISER. 409tvistiga civila mål, vilka under 1914 avgjordes inom tre månader från första rättegångstillfället, uppgick vid häradsrätterna till 39 %, vid rådhusrätterna till 75 %; antalet mål, som krävde mera än 6 månader, utgjorde resp. 41 % och 8 %. Antalet rättegångstillfällen i de tvistiga civila målen visar en påfallande likartad procentuell fördelning vid häradsrätter och rådhusrätter, i det att under 1914 vid båda dessa slag av domstolar i 30 % av målen förekommit blott 1 rättegångstillfälle och i 29 % flera än 3.
    Bortsett från växelmål, i vilka kärandens talan helt bifallits vid första rättegångstillfället (dessa utgjorde båda åren omkring 50 % av samtliga vid rådhusrätterna avgjorda civilmål), blevo under 1914 av de slutligt avgjorda civila målen vid häradsrätterna 7.7 % och vid rådhusrätterna 9.3 % tredskovis avdömda. Omedelbart medgivna voro samma år vid häradsrätterna 25 % och vid rådhusrätterna 34 %. Vittnesförhör förekommo 1914 vid häradsrätterna i 37 % och vid rådhusrätterna i 31 % av samtliga tvistiga civilmål. Av jurist hade käranden varit företrädd i 30 % av de civila målen vid häradsrätterna och i 56 % vid rådhusrätterna, medan svaranden varit på detta sätt företrädd i 17 % av målen vid häradsrätterna och 21 % vid rådhusrätterna. Personligen hade käranden inställt sig i 14 % av de civila målen vid häradsrätterna och 11 % vid rådhusrätterna, medan svaranden personligen tillstädeskommit i resp. 31 och 24 % av målen.
    Ersättning för rättegångskostnad tillerkändes vid häradsrätterna käranden i 63 % av de civila målen, svaranden i 13 %, medan kostnaderna kvittades i 9 % (i 15 % yttrande ej meddelat). Vid rådhusrätterna erhöll käranden ersättning i 71 %, svaranden i 7 %, och kvittades kostnaderna i 4 % (i 18 % yttrande ej meddelat). Enligt tab. 6 utdömdes i ersättning för rättegångskostnad till kärande parter vid häradsrätterna 417,195 kr. och vid rådhusrätterna 328,077 kr. (motsvarande siffror 1913 voro 469,841 och 450,035 kr.) och till svarande parter resp. 227,045 och 84,013 kr. (1913 resp. 189,910 och 116,662 kr.).