Nya arbetsordningar för hovrätterna. Kungl. Maj:t har den 29 aug. 1919 fastställt arbetsordningar för rikets hovrätter att gälla från och med höstsessionens början den 10 sept. s. å. 1 I de delar, vari dessa nya arbetsordningar skilja sig från de förut gällande, har till grund för de ändrade bestämmelserna legat ett av särskilda sakkunniga inom justitiedepartementet i okt. 1918 avgivet betänkande angående ändringar i hovrätternas arbetssätt m.m., om ock i vissa punkter avvikelse skett från de sakkunnigas förslag. 2
    I fråga om domaraspiranternas utbildning inom hovrätterna, vilken frågas upptagande närmast föranletts av tillkomsten av 1918 års domsagestadga, har i de nya arbetsordningarna införts bestämmelse, att förordnande att uppehålla fiskalstjänst ej må, med mindre Kungl. Maj:t annat medgiver, meddelas någon, som icke hållit minst tre allmänna tingssammanträden eller motsvarande antal lagtima ting. Ej heller får, såvida icke särskilda förhållanden det påkalla, dylikt förordnande hädanefter meddelas, förrän vederbörande tjänstgjort i hovrätt under nio månader. Ytterligare föreskrives, att förordnande att uppehålla fiskalstjänst bör såvitt möjligt beredas därtill lämpad person, innan

 

1 Se svensk författningssamling 1919 nr 552—554.

2 Ang. det närmare innehållet i nämnda betänkande se http://svjt.se/svjt/1918/368 o. f.

410 NOTISER.han, efter tingstjänstgöring som nyss sagts, under ett och ett halvt år oavbrutet tjänstgjort i hovrätten. — Med hänsyn till önskemålet om en mera fruktbärande växelverkan mellan hovrätterna och häradsrätterna har stadgats, att, där ej särskilda förhållanden annat föranleda, allenast den, som förutom att hava tjänstgjort såsom ledamot i hovrätten tillika hållit minst fem allmänna tingssammanträden eller motsvarande antal lagtima ting, får föreslås till erhållande av Kungl. Maj:ts förordnande att vara assessor.
    De ordinarie fiskalstjänsternas antal har fördubblats och skall alltså utgöra för Svea hovrätt 12, för Göta hovrätt 8 och för hovrätten över Skåne och Blekinge 4, därav halva antalet förste fiskaler och halva antalet andre fiskaler. En dylik höjning av antalet fiskalstjänster har betingats av den utökning av fiskalernas göromål, som funnits nödig. I sistnämnda hänseende ligger den viktigaste förändringen i bestämmelsen om åliggande för förste fiskalerna att föredraga vädjade mål. Denna fiskalsföredragning har ordnats sålunda, att förste fiskal skall å den division, där han är indelad, föredraga vädjade mål, som blivit på visst sätt honom tilldelade. Under ordinarie session skall i Svea och Göta hovrätter förste fiskalen å vederbörande division fullgöra erforderlig föredragning en sessionsdag varje vecka, då divisionen tjänstgör å rum, där handläggning av vädjade mål företrädesvis förekommer; vilka särskilda dagar dylik föredragning skall ske, bestämmes av divisionen. I hovrätten över Skåne och Blekinge, där ordningen för divisionernas tjänstgöring delvis är annorlunda än i de båda övriga, skall förste fiskalen å var division fullgöra erforderlig föredragning viss sessionsdag under varannan vecka. A nämnda dagar föredragas av förste fiskalen företrädesvis de till honom överlämnade vädjade mål. Om emellertid å divisionen flera än 25 till föredragning färdiga kriminella skriftväxlingar rörande icke häktad person finnas oavgjorda, får, intill dess antalet oavgjorda dylika mål nedgått till det nyss angivna, förste fiskal icke föredraga vädjade mål, med mindre presidenten för särskilda fall det medgiver. I vilken utsträckning vädjade mål skola av förste fiskal föredragas under sommarferierna, har hovrätten att bestämma. — För den lättnad i ledamöternas arbete, som ansetts inträda genom fiskalsföredragningen av vädjade mål, har ersättning uttagits på det sätt, att vederbörande divisioner ålagts att utöver det ordinarie antalet sessionsdagar sammanträda under vårsessionen tre och under höstsessionen två dagar, vid vilka sammanträden skola handläggas på ledamotsföredragning ankommande vädjade mål.
    En annan betydelsefull nyhet i arbetsordningarna avser de vädjade målens fördelning inom hovrätten. Därvid är först att märka, hurusom specialiseringsprincipen blivit i viss utsträckning genomförd. Vädjade mål av angiven beskaffenhet, specialmål, skola nämligen utan lottning tillfalla vissa av ledamöterna, specialmålsföredragande. Till specialmål hänföras mål inom olika grupper såsom sjörättsmål, bolags- och föreningsmål, försäkringsmål, mål angående den immateriella äganderätten, rågångsmål m. fl. Specialmålsgrupperna äro till antalet olika för de särskilda hovrätterna och utgöra för Svea hovrätt aförsta huvudavdelningen 5 och å andra huvudavdelningen 2, för Göta hovrätt 4 och för hovrätten över Skåne och Blekinge 3. För varje grupp av specialmål skall finnas en föredragande, vilken efter divisionsordförandenas hörande utses av presidenten företrädesvis bland hovrättens ordinarie ledamöter. — Lottningen av vädjade mål i övrigt har anordnats så, att samtliga mål enligt de

NOTISER. 411närmare föreskrifter hovrätten äger utfärda, först uppdelas i olika grupper efter den tid, som utan handlingarnas närmare granskning kan med hänsyn till målens vidlyftighet eller eljest antagas åtgå för deras beredande till föredragning, samt, efter det inom varje dylik grupp specialmålen tillagts och tillgodoräknats vederbörande specialmålsföredragande, lottning sker av de övriga målen särskilt inom varje grupp. I lottning av vädjade mål skola, om och i den mån presidenten så förordnar, förste fiskalerna deltaga med en gemensam rotel; och skall presidenten bestämma, vilka av de förste fiskalerna sålunda tillfallna mål en var av dem skall föredraga. Presidenten har därjämte att i den utsträckning, han finner för arbetets jämna gång erforderlig eller eljest lämplig, å förste fiskal överflytta föredragningen av vädjade mål, som lottats å ledamöterna.
    Jämväl i övrigt innehålla arbetsordningarna en del nya bestämmelser, dock av mindre betydelse än de förenämnda. Sålunda hava föreskrifter meddelats i fråga om skyldighet för fiskal och sekreterare att utfärda kommunikationsresolution, då hovrätten i något av dem föredraget mål eller ärende förordnat om infordrande av förklaring från klagandes eller sökandes vederpart1; beträffande ledamots skyldighet att kontrollera handlingarna i mål, som föredragits av andra, samt tid för handlingarnas återställande; angående den tid, räknat från föredragningen, inom vilken inneliggande exemplar av domar och utslag skola i underskrivet skick uppvisas, m. m.
    Arbetsordningarna hava, såsom nämnts, erhållit gällande kraft från och med den 10 sept. 1919. I övergångsbestämmelser har dock föreskrivits dels att halva antalet fiskaler skall intill den 1 jan. 1920 tillsättas endast medelst förordnande, dels ock att, därest hinder skulle möta för hovrätt att erhålla tjänstgörande fiskaler till det i vederbörande arbetsordning bestämda antal, hovrätten skall äga meddela de ändrade föreskrifter rörande tjänstgöringen inom hovrätten, som därav må påkallas.

J. S.