Ägostyckning och jordavsöndring. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 19 juni 1919 har chefen för justitiedepartementet tillkallat häradshövdingen Axel Östergren, hovrättsrådet Bertil Wieselgren, ledamoten av riksdagens andra kammare, lantbrukaren Olof Olsson i Kullenbergstorp, förste lantmätaren Karl Isak Grubbström samt förste lantmätaren Olof Nilsson att i egenskap av sakkunniga biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt utredning av frågan om ny lagstiftning beträffande de nuvarande ägostycknings- och jordavsöndringsinstituten och vad därmed äger sammanhang; och har chefen för justitiedepartementet uppdragit åt Östergren att såsom ordförande leda de sakkunnigas arbete.

 

    Jus patronatus. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 2 aug. 1919 har justitieministern tillkallat hovrättsrådet G. Bendz och kanslirådet i ecklesiastikdepartementet C. F. T. Vougt att såsom sakkunniga inom justitiedepartementet biträda vid behandling av frågan om avskaffande av den så kallade jus patronatus.

 

    Dödsstraffets avskaffande. Sedan frågan om dödsstraffets avskaffande från början av innevarande år gjorts till föremål för beredning inom justitiedepartementet, har K. M:t d. 21 aug. 1919 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst tre sakkunniga att inom nämnda departement verkställa viss utredning av berörda fråga. Med anledning härav hava såsom sakkunniga tillkallats professorn Johan C. W. Thyrén, ledamoten av riksdagens första kammare, hovrättsrådet William Linder och ledamoten av riksdagens andra kammare, borgmästaren Jakob Pettersson, och har åt professor Thyrén uppdragits att vara ordförande hos de sakkunniga. Till de sakkunnigas sekreterare har förordnats juris dr Alvar Montelius.

 

    Disciplinstraffen vid fångvården. K. M:t har d. 21 aug. 1919 bemyndigat justitieministern att tillkalla högst fem sakkunniga att inom nämnda departement biträda vid utredning av frågan rörande lämpligheten och tillräckligheten av de vid fångvården nu brukliga disciplinstraffen ävensom att avgiva det förslag till ändrade bestämmelser i detta ämne vartill utredningen må föranleda. I anledning härav har justitieministern såsom sakkunniga uti ifrågavarande hänseende tillkallat byråchefen i fångvårdsstyrelsen C. W. N. Sandell, åt vilken uppdragits att såsom ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar, samt ledamöterna av riksdagens andra kammare, direktören vid straffängelset i Karlskrona Ulrik Leander och glassliparen Axel Albert Lindqvist, läkaren vid centralfängelset i Malmö Thure Petrén och direktören vid tvångsarbetsanstalten å Svartsjö C. G. Reutercrona.

 

    Partiell löneförbättring för häradshövdingarna. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 21 aug. 1919 har justitieministern d. 19 sept. 1919 tillkallat häradshövdingarna C. E. Arhusiander, C. H. G. Cederschiöld och A. E. Åkerman samt ledamoten av riksdagens första kammare, redaktören Anders Pers att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet verkställa utredning rörande lämpligheten av och omfattningen för en partiell löneförbättring för

416 NOTISER.häradshövdingarna samt till behandling upptaga i sammanhang därmed stående frågor om säkerställande av tillgången på nödiga arbetskrafter för rättsskipningens behöriga gång ävensom andra med utredningen sammanhängande spörsmål angående domsagornas förvaltning; och har justitieministern uppdragit åt Cederschiöld att såsom ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar. Extra revisionssekreteraren, vice häradshövdingen Björn Ragnar Zetterstrand har förordnats att tjänstgöra såsom sekreterare åt de sakkunniga.
    De sakkunniga väntas framlägga sitt förslag i så god tid, att proposition i ämnet kan avlåtas till nästa års riksdag.