Ersättning åt domhavande för resor, föranledda av rannsakning med häktad person. De för revision av resereglementet inom civildepartementet tillkallade sakkunniga hava hos K. M:t gjort framställning om ersättning åt dommhavande för resor, som företagas för rannsakning med häktad utom de ordinarie tingssammanträdena. De sakkunniga hemställa, att, med upphävande av k. kungörelsen d. 29 sept. 1863 i hithörande delar såväl resekostnads- som traktamentsersättning måtte av statsmedel utgå till domhavandeför resor, föranledda av rannsakning med häktad å urtima ting eller extra tingssammanträde, vare sig rannsakningen hålles å resp. tingslags vanliga tingsställe eller å en för flera tingslag gemensam tingsstad, ävensom att traktamentsersättning måtte utgå jämväl för förrättandet av dylik rannsakning i de fall, då förrättningsdag med hänsyn till förefintliga kommunikationsmöjligheter icke kan till någon del användas till resa.
    Styrelsen för föreningen Sveriges häradshövdingar har på ett tidigare stadium lämnats tillfälle att yttra sig i frågan och har för sin del funnit, att under nuvarande förhållanden en framställning i ämnet har fog för sig, samt uttalat sig för ändring av nu gällande bestämmelser i den riktning, att frågan vunne en skälig och billig lösning.
    Statskontoret har sedermera avgivit utlåtande över de sakkunnigas framställning och har jämväl funnit ändrade bestämmelser i ämnet vara av billighet påkallade. Statskontoret, som ansett de sakkunnigas förslag kunna i huvudsak lämnas utan erinran, har dock ansett det böra tagas i övervägande, huruvida icke i likhet med vad som i andra snarlika fall gäller, exempelvis enligt k. kungörelsen d. 28 aug. 1917 ang. resekostnads- och traktamentsersättning åt befattningshavare vid skogsstaten m. fl., vissa närmare angivna inskränkande bestämmelser vore på sin plats även i fråga om domhavandes ersättning för rannsakningsresor.
    De sakkunnigas framställning har sedermera i september 1919 överlämnats till de för utredning av frågan om löneförbättring för häradshövdingarna inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga.

V. P.

 

    Domsagereglering. K. M:t har d. 20 juni 1919 (se Sv. F. S. nr 560) på framställning av riksdagens justitieombudsman förordnat, att Marks, Vedens och Bollebygds härads domsaga samt Ås och Gäsene härads domsaga skola från och med år 1920 vara indelade sålunda, att Vedens och Bollebygds båda härad överföras från förstnämnda domsaga till Ås och Gäsene härads domsaga. Efter den beslutade regleringens genomförande skall sistnämnda domsaga benämnas Borås domsaga och vara indelad i två tingslag, nämligen Ås, Vedens

NOTISER. 417och Bollebygds tingslag med tingsställe i Borås samt Gäsene tingslag med tingsställe i Ljung. Marks härad skall bibehålla sitt gamla tingsställe i Skene.