Piteå domsaga. K. M:t har i beslut d. 4 juli 1919 ej funnit skäl bifalla av riksdagens J. O. gjord framställning om förening av tingslagen i Piteå domsaga. Skulle fråga uppstå om uppförande av nytt tingshus i något av tingslagen, skall emellertid frågan om dylik förening tagas under förnyad omprövning.

 

    Tremansting i Lysings och Göstrings domsaga. K. M:t har d. 12 sept. 1919 (se Sv. F. S. nr 635) förordnat, att i Lysings och Göstrings härads domsaga skola å Lysings härads gamla tingsställe i Ödeshög hållas tingssammanträden med tremansnämnd å måndagarna i fjärde veckan efter början av sista allmänna sammanträdet under såväl vårtinget som hösttinget ävensom å måndagen i tredje veckan före hösttingets början. Å dessa tremansting må upptagas samtliga de i 1 § av lagen d. 7 maj 1918 omförmälda mål och ärenden.

 

    Valordning för borgmästarval. K. M:t har d. 20 sept. 1919 (se Sv. F. S. nr 634) fastställt valordning för borgmästarval i Skövde, enligt vilken varje röstande tillkommer en röst och sammanräkning av rösterna äger rum efter proportionell metod.

 

    Dödsfall. D. 30 juli 1919 avled i Jönköping f. d. hovrättsrådet Chr stian Georg Swalander. S. var född i Jönköping d. 24 maj 1841, blev 1858 student i Lund och avlade därstädes hovrättsex. 1862. Utnämnd till v. häradsh. 1867, blev S. assessor i Göta hovrätt 1875 och hovrättsråd 1892.
    D. 25 sept 1919 avled i Stockholm f. rådmannen John Fredrik Hammarberg. Född i Timrå, Västern. 1., d. 23 okt. 1854, avlade H. mogenhetsex. i Härnösand 1873 och hovrättsex. i Uppsala 1878. H. utnämndes 1880 till v. häradshövding samt 1890 till stadsnotarie vid Stockholms rådhusrätt och blev 1900 rådman i Stockholm.
    D. 25 sept. 1919 avled i Stockholm borgmästaren i Sigtuna Karl Hugo Hallerström. H. var född i Sigtuna d. 12 nov. 1861 och avlade 1883 mogenhetsex. och 1890 hovrättsex. i Uppsala. Till borgmästare i Sigtuna utnämndes H. 1892.

 

    Finland. Vid regeringsskiftet d. 15 aug. 1919 avgick justitieministern Karl Söderholm och utnämndes till hans efterträdare förvaltningsrådet Henrik Hjalmar Kahelin. K., som är född 1868, har tidigare varit referendariesekreterare i senatens kyrko- och undervisningsexpedition, fungerade vid 1918 års lantdag såsom sekreterare i grundlagsutskottet och blev s. å. förvaltningsråd i Finlands högsta förvaltningsdomstol.

 

    Justitiedepartementets lagavdelning. K. M:t har d. 12 nov. 1919 förordnat ledamoten i fastighetsregisterkommissionen, hovrättsrådet Gustaf Ernst Grefberg att fr. o. m. d. 16 nov. 1919 t. v. vara chef för lagavdelningen i justitiedepartementet.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har d. 12 nov. 1919 beviljat justitiekanslern Emil Sjöberg avsked från och med d. 17 nov. 1919 ävensom utnämnt hovrättsrådet Oscar Henry Arsell att från och med nämnda dag vara justitiekansler.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 12 sept. 1919 till assessorer i Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna Erik Holger Elliot och Albin Ragnar Valfrid Rosengren.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 12 sept. till vice häradshövdingar vid Sveahovrätt fr. o. m. d. 1 okt. 1919 förordnat e. o. notarierna Gustaf Reinhold Åberg och Knut Gustaf Jancke.

Svensk Juristtidning 1919. 27